Vad innebär en hyresdeposition hos länsstyrelsen?


En hyresgäst kan göra avdrag på hyran om han anser att han har en motfordran på hyresvärden. Men – för det fall hyresgästen inte betalar hyran riskerar lägenheten att förverkas. För att undvika att hyresgästen förlorar sin lägenhet har denne en möjlighet att deponera hela eller en del av hyran hos länsstyrelsen utan att riskera att lägenheten går förlorad. Hur skall hyresgästen i sådant fall gå tillväga och vad gäller vid en sådan deposition?

När hyresgästen anser sig ha en motfordran på hyresvärden kan han deponera en summa motsvarande sin motfordran hos länsstyrelsen.

Exempel
Arne har en hyra på 4 000 kr. På grund av renoveringsarbeten i fastigheten har Arne lidit av flera långa och återkommande strömavbrott under flera veckor. Han anser sig därför ha rätt till avdrag på hyran motsvarande 2 000 kr på grund av mistat ljus samt avsaknad möjlighet att använda både spis och kyl. Dessutom har även värmen uteblivit vissa dagar och han har varit tvungen att bära såväl tofflor som vinterjacka inomhus för att hålla värmen. Arne betalar därför 2 000 kr i hyra till hyresvärden och deponerar 2 000 kr – motsvarande sin motfordran – hos länsstyrelsen.

En deposition går till på följande sätt. Arne ger in en skriftlig ansökan till länsstyrelsen om deposition. Ansökan skall innehålla en skriftlig uppgift i två exemplar om hyresförhållandet, förfallodagen och grunden för att han anser sig ha rätt till avdrag. Länsstyrelsen sätter sedan in det deponerade beloppet på ett räntebärande konto och hyresvärden informeras om depositionen. Hyresvärden kan sedermera väcka talan i domstol, med begäran om att han har rätt att lyfta det deponerade beloppet. Sådan talan måste väckas inom tre månader från den dag depositionen ägde rum.

Om värden inte kommer överens med hyresgästen – och någon stämning inte äger rum – kan hyresgästen begära att länsstyrelsen betalar tillbaka det deponerade beloppet jämte ränta, i exemplet ovan i fallet Arne motsvarar det 2 000 kr + ränta.

Vad tjänar då en hyresgäst på att deponera hyran hos länsstyrelsen och finns det några risker?

Den främsta fördelen med en deposition hos länsstyrelsen är att hyresgästen, i princip, undgår att lägenheten förverkas, även om han har haft fel i sin bedömning om rätt till avdrag. Det finns däremot en risk att lägenheten ändå förverkas om hyresgästen oberättigat och utan anledning deponerar hela eller delar av hyran. I sammanhanget bör nämnas att handlingar jämförbara med stridsåtgärder eller som enbart syftar till att trakassera hyresvärden kan resultera i att lägenheten går förlorad.

En annan fördel med en deposition är att hyresgästen kan ”testa” hyresvärden och se om värden är beredd att gå till domstol för det deponerade beloppet. Dessutom är det troligt, förutsatt att hyresgästen har ett sakligt skäl för sin deposition och att beloppet står i rimlig proportion till bristen, att hyresvärden accepterar den.

Tänk på att en hyresgäst löper risken för att hyresvärden väcker talan vid domstol och sedermera vinner processen. Det kan medföra att hyresgästen blir tvungen att betala hyresvärdens rättegångskostnader - vilket kan bli en kostsam konsekvens.

Bläddra bland juridiska artiklar