Värdepappersbolag


Värdepapper är ett gemensamt namn för handlingar som ger innehavaren en lagstadgad rätt att utfå pengar eller annan egendom. Man kan säga att ett värdepapper är en slags fordran som kan överlåtas, och på så vis omsättas på marknaden. Nuförtiden finns värdepapper ofta inte materialiserat på ett faktiskt papper. Många sorters värdepapper är istället digitaliserade i dagsläget. Som exempel på värdepapper kan nämnas aktier, växlar, optioner, obligationer och konvertibla skuldebrev. För att köpa eller sälja värdepapper kan man som privatperson vända sig till ett så kallat värdepappersinstitut. Det är ett företag som har tillstånd att handla med värdepapper. I lagen uppställs vissa krav på värdepappersbolagen för att verksamheten skall bedrivas på ett skäligt sätt. Ett sådant krav är bland annat att värdepappersbolagen måste lämna den information som behövs bland annat för att kunderna skall förstå riskerna med de värdepapper som omsätts i verksamheten.

Tillstånd att driva värdepappersrörelse

Som nämnts ovan krävs tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Sådant tillstånd utges av Finansinspektionen, FI, som även har till uppgift att övervaka de olika värdepappersbolagen. Tillstånd att bedriva värdepappersrörelse kan ges för följande verksamhet.

1. Mottagande och vidarebefordran av beställningar av olika finansiella instrument.
2. Drivande av handelsplattformar.
3. Garantigivning beträffande finansiella instrument och placering
av finansiella instrument med förbindelser från värdepappersbolagets sida.
4. Placering av finansiella instrument utan någon förbindelse från värdepappersbolaget.
5. Rådgivning till kunder beträffande investering i olika finansiella
instrument.
6. Handel med finansiella instrument för egen räkning.
7. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.
8. Utförande av kunders uppdrag gällande finansiella instrument.

Finansiella instrument är en benämning på varje formaliserad form av finansiering på finansmarknaden. Med andra ord är det fråga om värdepapper. Vidare krävs att ett antal förutsättningar är uppfyllda för att tillstånd skall erhållas. Som exempel kan nämnas att bolagets huvudkontor skall vara placerat i Sverige, att det inte finns något i bolagsordningen som strider mot lag eller någon annan författning samt att det kan antas att verksamheten kommer bedrivas på föreskrivet sätt.

Krav på värdepappersbolagen

För att trygga investerares intressen uppställs ett antal krav på värdepappersbolagen. För det första är värdepappersbolagen, enligt lag, skyldiga att tillvarata kundernas intressen då de tillhandahåller handel med finansiella instrument. Vidare föreskrivs att värdepappersbolagen skall handla professionellt, rättvist och hederligt samt att värdepappersbolagen skall tillse att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. Vidare skall bolagets verksamhet bedrivas på ett sätt som inte äventyrar bolagets förmåga att betala sina skulder, d.v.s. soliditeten. Vidare är värdepappersbolagen skyldiga att noga undersöka de risker som finns i den verksamhet som bolagen verkar inom. Bolagen är skyldiga att ha en tillräcklig intern kontroll. Detta innebär bland annat att bolaget måste ha metoder för att kontinuerligt värdera och upprätthålla ett kapital som är tillräckligt stort för att täcka bolagets eventuella risktagande. Vidare skall bolaget organiseras på ett sätt som möjliggör insyn i verksamheten. Dessa bestämmelser ansvarar bolagets styrelse för. Styrelsen är vidare ansvarig för att tillse att interna skriftliga instruktioner finns i den mån det behövs för att följa ovannämnda föreskrifter. Värdepappersbolagen är vidare skyldiga att dokumentera alla transaktioner, investeringstjänster och vissa andra sidotjänster som de har utfört. Dokumentationen skall ske på ett vis som möjliggör en kontroll av Finansinspektionen. Det Finansinspektionen i dessa situationer skall kontrollera är att bolaget har följt de föreskrifter som finns gällande värdepappersmarknaden.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar