Skuldsanering –förfarandet


Skuldsanering är ett speciellt förfarande som innebär att en gäldenär, d.v.s. någon som är skyldig att fullgöra en fordran, helt eller delvis befrias från betalningsansvar för de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Förfarandet handhas av Kronofogdemyndigheten, KFM, och kan bli aktuellt om vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs att gäldenären är folkbokförd i Sverige och är en fysisk person, företag kan således inte bli föremål för skuldsanering. Vidare måste gäldenären vara så pass skuldsatt att denne inte inom överskådlig tid kan antas ha förmåga att betala sina skulder. Dessutom förutsätts att en skuldsanering bedöms vara skälig med hänsyn till gäldenärens ekonomiska och personliga förhållanden. Beviljas skuldsaneringen innebär detta att gäldenären måste följa en viss betalningsplan. Gäldenären tvingas vidare leva på existensminimum under ett visst antal år, i regel fem år. Alla ekonomiska tillgångar som gäldenären erhåller och som överstiger existensminimum skall betalas till borgenärerna, d.v.s. de som har rätt att utkräva fullgörelse av en fordran. Hur beslutas en skuldsanering? KFM kan ta upp frågan om skuldsanering till prövning efter en skriftlig ansökan från gäldenären. En sådan ansökan skall vidare innehålla. 1. Personliga uppgifter om gäldenären och uppgift som visar att gäldenären har hemvist i Sverige. 2. En förteckning över gäldenärens samtliga skulder och tillgångar. I denna skall varje borgenär anges. 3. Uppgifter om gäldenärens utgifter och inkomster. 4. Uppgifter om skuldernas ålder, tillkomst, vilka åtgärder gäldenären har vidtagit för att fullgöra sin betalningsskyldighet och dylikt. 5. Övriga uppgifter om gäldenärens, och gäldenärens familjs, personliga och ekonomiska förhållanden, om de är av betydelse för prövning av skuldsaneringsfrågan. Dessa uppgifter skall lämnas av gäldenären på heder och samvete vilket innebär att gäldenären kan ådra sig straffansvar om gäldenären lämnar oriktiga uppgifter eller utelämnar utgifter som skall finnas med i förteckningen. Om en ansökan är bristfällig skall KFM förelägga gäldenären att korrigera bristerna. Om inte detta görs skall ansökan avvisas. Vidare skall ansökan om skuldsanering avvisas om förutsättningarna för skuldsanering, som benämnts ovan, inte är uppfyllda. KFM skall vidare, från andra myndigheter, inhämta upplysningar om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden, i den mån det behövs. Om ansökan om skuldsanering inte avslås gäller att KFM snarast skall besluta om att inleda skuldsaneringen. Hur handläggs ett ärende om skuldsanering? Om en skuldsanering har inletts är KFM skyldig att tillse att ärendet blir så utrett som ärendets beskaffenhet kräver. Vidar skall ett sammanträde hållas, om det kan antas vara till fördel för utredningen. I sådana fall skall gäldenären kallas personligen och vid sammanträdet lämna ytterligare upplysningar som behövs för att besluta om skuldsanering. Vidare skall andra myndigheter, borgenärer och andra som kan bidra till utredningen av ärendet kallas till sammanträdet. När KFM har tillräcklig utredning skall ett förslag om skuldsanering upprättas tillsammans med gäldenären. Förslaget skall vidare innehålla följande uppgifter. 1. Vilka fordringar som skall omfattas av skuldsaneringen. 2. Vilken förmånsrätt de olika fordringarna skall ha. 3. Vilket belopp som borgenärerna skall fördela sinsemellan. 4. En betalningsplan. Betalningsplanen skall visa när och hur fordringarna skall betalas. Förslaget till skuldsanering skall sedan sändas till alla kända borgenärer vars fordringar omfattas av skuldsaneringen. Borgenärerna skall vidare föreläggas att yttra sig över skuldsaneringen inom viss tid. Om någon borgenär inte skulle yttra sig hindrar detta dock inte att frågan om skuldsanering prövas. Efter yttrandetidens utgång skall KFM besluta om skuldsanering skall beviljas eller inte. Ett beslut om skuldsanering skall vidare genast kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Kan beslutet om skuldsanering ändras? Beslutet om skuldsanering kan både komma att ändras och upphävas. På ansökan av en borgenär, vars fordran omfattas av skuldsaneringen, kan detta ske om gäldenären. 1. Har förfarit på sådant sätt att gäldenären har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenär. Detta är ett brott som kan aktualiseras då gäldenären har förfarit särskilt ohederligt gentemot borgenärerna. 2. Uppsåtligen har försvårat exekutiv förrättning eller konkurs. 3. Bakom ryggen på de andra borgenärerna har gynnat någon borgenär i syfte att inverka på skuldsaneringens resultat. 4. Har lämnat oriktiga uppgifter i ansökan om skuldsanering eller under förfarandet och uppgifterna har skadat borgenären. 5. Har lämnat oriktiga uppgifter i fråga om beslut om skatter eller avgifter som omfattas av skuldsaneringen alternativt om gäldenären har underlåtit att lämna en uppgift som gäldenären har varit skyldig att lämna. Dock förutsätts att den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten har lett till att beslutet har blivit felaktigt eller inte har fattats alls. 6. Om gäldenären inte följer den beslutade betalningsplanen och avvikelsen är mer än ringa. 7. Om gäldenärens ekonomiska förhållanden har blivit väsentligen förbättrade efter beslutet om skuldsanering. Dock förutsätts att förbättringen inte har kunnat förutses då beslutet fattades för att beslutet skall kunna ändras. Beslutet om skuldsanering kan vidare komma att ändras på ansökan av gäldenären om någon av följande förutsättningar är uppfyllda. 1. Gäldenärens ekonomiska förhållanden har förändrats väsentligt efter beslutet, om förändringen beror på omständigheter som inte har kunnat förutses då beslutet fattades. 2. Om det finns synnerliga skäl därtill.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar