Skuldsanering


Med skuldsanering menas ett förfarande där en gäldenär, d.v.s. någon som är skyldig att fullgöra en förpliktelse, helt eller delvis befrias från de skulder som ingår i skuldsaneringen. Det är vidare Kronofogdemyndigheten, KFM, som har att pröva ärenden om skuldsanering. Skuldsaneringen innebär en möjlighet för en person att sätta ned skulderna till en nivå som möjliggör en reglering av skulderna inom överskådlig tid. Anledningen till att ett förfarande som skuldsanering kan godtas av borgenärerna, d.v.s. de som kan utkräva fullgörelse av en fordran, är att alternativet i regel är att gäldenären försätts i konkurs. Om detta sker kommer många av borgenärerna inte få någon täckning alls för sin fordran. I en sådan situation är det ofta mer fördelaktigt att reducera fordringarna.

Vilka förutsättningar skall vara uppfyllda för en skuldsanering?

Givetvis kan inte vem som helst ansöka om en skuldsanering, utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda. För det första krävs att gäldenären är en fysisk person, d.v.s. inte en juridisk person. Med juridiska personer menas företag och liknande. Vidare krävs att gäldenären är folkbokförd i Sverige. Vidare förutsätts att gäldenären inte kan antas ha möjlighet att betala sina skulder inom en överskådlig tid. Dessutom måste det vara skäligt att skuldsanering beviljas. För att bedöma huruvida skuldsanering är skäligt skall hänsyn tas till gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden. Härvid skall särskilt beaktas hur gamla de aktuella skulderna är, omständigheter vid skuldernas uppkomst, på vilket sätt gäldenären har medverkat vid handläggningen av ärendet om skuldsanering och vad gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser på egen hand. För det fall gäldenären är en näringsidkare krävs vidare, förutom ovan angivna förutsättningar, att det med hänsyn till att näringsverksamheten är av enkel beskaffenhet eller ringa omfattning och att det på grund av detta framstår som skäligt att skuldsanering beslutas.

Vilka skulder ingår i skuldsaneringen?

En skuldsanering omfattar i stort sett alla skulder som har uppkommit innan beslutet om skuldsanering fattades. Vidare innebär en skuldsanering att rätten till dröjsmålsränta bortfaller efter dagen då skuldsaneringen inleds. Följande fodringar kan dock undantas från skuldsaneringen.
1. Villkorade fordringar.
2. Fordringar som inte är beloppsmässigt bestämda.
3. Fordringar som ännu inte har förfallit till betalning.

Vidare får skuldsaneringen aldrig omfatta följande fordringar.
1. Fordringar gällande familjerättsligt underhåll, exempelvis underhållsstöd till barn och före detta makar.
2. Fodringar som är förenade med retentionsrätt (vilket innebär en rätt för borgenären att innehålla fordran), panträtt, inteckningar i fastigheter och vissa andra förmånsrätter, till den del säkerheten räcker till betalning av fordran.
3. Fordringar för vilka borgenären skall få betalning ur utmätt egendom.
4. En fordran som ännu inte har förfallit och som är beroende av att borgenären tillhandahåller en motprestation. Som exempel på en sådan fordran kan nämnas hyresrätt, där borgenären måste ställa hyresföremålet till förfogande för att ha rätt att kräva betalning.
5. En fordran som är tvistig, d.v.s. om gäldenären har bestridit betalningsansvar.

Vilka rättsverkningar får skuldsaneringen?

Om en skuldsanering beviljas skall gäldenären befrias från skulderna som omfattas i den mån skulderna sätts ned. Dock påverkar skuldsaneringen inte den rätt borgenärer kan ha mot en borgensman eller någon annan, förutom gäldenären, som svarar för fordringen. Med borgensman avses vidare en person som har gått i borgen för gäldenären. Detta innebär att borgensmannen blir betalningsansvarig för skulden om inte gäldenären förmår betala fordran. När en skuldsanering har beviljats får gäldenären leva på existensminimum under ett visst antal år, i regel fem år. Alla inkomster som överstiger existensminimum skall betalas till borgenärerna. I en skuldsaneringsplan fastställs vidare hur mycket som skall betalas till borgenärerna och gäldenären befrias sedermera från de skulder som inte har betalats när betalningsplanen har löpt ut. Vid ändrade förhållanden kan betalningsplanen komma att ändras både på ansökan av gäldenären och på ansökan av någon av borgenärerna.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar