Sammanslagningar och företagskoncentrationer


När två eller flera företag går samman leder det ofta till effektivitetsvinster och rationaliseringar. I vissa fall kan det dock äventyra den fria konkurrensen. Därför finns särskilda regler om så kallade företagskoncentrationer. Med företagskoncentrationer menas att två eller flera självständiga företag går samman till ett eller att ett företag förvärvar kontroll över ett annat företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar. Det krävs inte att företaget faktiskt utövar kontrollen över det andra företaget, utan det räcker med att det kan göra det.

Företagskoncentrationer måste anmälas till Konkurrensverket om företagen har en sammanlagd årsomsättning över en miljard kronor och minst två av företagen omsätter minst 200 miljoner kronor vardera i Sverige. Konkurrensverket gör en bedömning av hur sammanslagningen påverkar konkurrensen på den svenska marknaden. I de allra flesta fall godkänns koncentrationen. Bara i undantagsfall förbjuds koncentrationer, om de påtagligt skadar konkurrensen på den svenska marknaden. Vid bedömningen fäster man särskild vikt vid om sammanslagningen leder till att ett företag får en dominerande ställning på marknaden till följd av sammanslagningen. Denna bedömning görs på grundval av hur starka företagen är på marknaden, hur starka de andra konkurrenterna är och om det är lätt för nya företag att etablera sig på marknaden. I vissa fall godkänner Konkurrensverket företagskoncentrationerna med vissa förbehåll, t.ex. att det nya företaget ska sälja en viss del av sin verksamhet till konkurrerande företag. Det kan även godkänna vissa delar av företagsförvärvet, men inte andra. Företag kan även frivilligt åta sig att vidta vissa åtgärder för att förvissa sig om att företagskoncentrationen godtas. Om företagen inte uppfyller sina åtaganden kan Konkurrensverket väcka talan vid domstol och kräva att vite utdöms.

Vissa konkurrensbegränsningar är tillåtna om de är nödvändiga för genomförandet av företagskoncentrationen och de har en direkt anknytning till den. Detta gäller t.ex. vissa konkurrensklausuler, licensavtal för olika typer av immateriella rättigheter och inköp- och leveransskyldigheter. Klausulerna ska dock vara tidsbegränsade och inte gå utöver vad som är nödvändigt.

Handläggningen av koncentrationsärenden sker snabbt. Konkurrensverket måste handlägga en anmälan inom 25 arbetsdagar. Om det har invändningar och beslutar göra en särskild undersökning har det tre månader på sig att väcka talan inför Stockholms tingsrätt.

I vissa fall ska företagskoncentrationer anmälas till EU-kommissionen. Detta gäller om konkurrensen kan påverkas i flera av EU:s medlemsländer och företagens omsättning överstiger 5 miljarder euro och i vissa fall 2,5 miljarder euro. EU-kommissionen har befogenhet att förbjuda företagskoncentrationer om den anser att den effektiva konkurrensen påtagligt hämmas till nackdel för konsumenterna.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar