Prövning av hyrestvister


En hyrestvist kan handläggas av olika myndigheter, antingen tingsrätt, hyresnämnd eller kronofogdemyndigheten. Vad som avgör vilken instans tvisten hamnar i är vilken typ av hyrestvist det är fråga om

Hyresnämnden

Förutom att hyresnämnden handlägger tvister mellan bostadshyresgäster och hyresvärdar, har nämnden en medlingsroll. Syftet med medlingen är att parterna skall komma överens och om inte det går har hyresnämnden behörighet att besluta i vissa frågor. Sådana frågor är exempelvis tillstånd för hyresgästen att hyra ut i andra hand, prövning av hyresvillkor samt förlängning av hyresavtal. När det gäller beslut om uthyrning i andra hand kan hyresnämndens beslut inte överklagas. Däremot övriga beslut, såsom prövning av hyresvillkor och förlängning av hyresvillkor, kan överklagas till Svea Hovrätt.

Förfarandet i hyresnämnden går till på följande sätt;

Bostadshyresgästen eller hyresvärden ger in en ansökan till hyresnämnden (ansökningsblanketten kan beställas kostnadsfritt från hyresnämnden). Hyresnämnden granskar sedan ansökan och därefter ges motparten möjlighet att yttra sig över densamma.

Efter att parterna har fört viss skriftväxling kallar nämnden till sammanträde. Sammanträdet syftar till att dels presentera parternas olika ståndpunkter samt bevisning, men framförallt till att försöka nå en förlikning.

För det fall förlikning misslyckas, meddelar nämnden ett beslut.

Hyresnämnden är en verksamhet som består av en ordförande, som är jurist och har domstolserfarenhet, samt två intresseledamöter, som i regel har andra yrken. Vad som är fördelaktigt med hyresnämnden, till skillnad mot förfarandet i tingsrätt, är att förfarandet är gratis och parterna behöver i regel inte något ombud. Dessutom står parterna var för sig för sina egna rättegångskostnader och någon allmän rättshjälp brukar inte beviljas.

Tingsrätten

De hyrestvister som inte prövas av hyresnämnden prövas av landets olika tingsrätter. Exempel på sådana ärenden är:

- Hyresvärdens krav på ersättning för onormalt slitage på lägenheten.
- Hyresvärdens krav på ersättning när lägenheten inte varit godtagbart flyttstädad.
- Diverse förverkandetvister, såsom när hyresvärden sagt upp avtalet till omedelbart upphörande eller i förtid.
- Hyresgästens krav på hyresreduktion.

I hyresärenden består tingsrätten av tre jurister. Till skillnad mot förfarandet i hyresnämnden, kostar det pengar att ansöka till tingsrätten, för närvarande 450 kr (januari 2012). Därutöver riskerar den part som förlorar att även få stå för motpartens rättegångskostnader. Förfarandet inleds vanligtvis med en muntlig förberedelse, som eventuellt efterföljs av en huvudförhandling.

I tingsrätten är förfarandet mer formellt än i hyresnämnden. Tingsrättens ledamöter är i regel inte lika aktiva som hyresnämndens ledamöter och leder inte förhandlingen genom att ”visa vägen”, vilket framförallt uttrycker sig då ledamöterna i regel inte ställer så mycket frågor till parterna.

Parterna behöver därför i regel företrädas av ett ombud eller en advokat. Tingsrättens dom kan överklagas till behörig hovrätt och, för det fall så kallat prövningstillstånd medges, kan fallet tas upp i Högsta Domstolen. För att prövningstillstånd skall medges måste målet vara av vikt och vara vägledande i rättstillämpningen.

Kronofogdemyndigheten (KFM)

KFM handlägger ärenden om betalningsföreläggande och handräckning samt vissa bostadstvister. Exempelvis handlägger myndigheten:

När hyresgästen inte betalar hyran och hyresvärden begär betalningsföreläggande.
När hyresrätten är förverkad, exempelvis på grund av obetald hyra, och hyresvärden begär handräckning – det vill säga ett beslut om att hyresgästen skall avhysas.

KFM är det ett så kallat summariskt förfarande. Det betyder att endast skriftväxling förekommer och inga muntliga förhandlingar eller sammanträden äger rum. Det skriftliga förfarandet innebär att parterna i regel klarar sig utan ombud.

Bläddra bland juridiska artiklar