Polisens organisation


Polisens organisation kan delas upp på en central och en regional nivå. Låt oss först se på den centrala nivån. Den centrala myndigheten är Rikspolisstyrelsen, som lyder direkt under justitiedepartementet och regeringen. Rikspolisstyrelsens huvuduppgift är att utöva tillsyn över Polisen. Rikspolisstyrelsen ska vidare verka för planmässighet, samordning och rationalisering inom polisväsendet. Inom Rikspolisstyrelsen finns det en avdelning som heter Internutredningar, vilken, precis som namnet antyder, ansvarar för interna utredningar inom Polisen. De utredningar som avdelningen Internutredningar ansvarar för är sådana utredningar som ska göras då det uppstår misstanke om att en person som är anställd inom Polisen har begått ett brott eller på något annat sätt handlat felaktigt i tjänsten.

På central nivå finns även Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen. SKL:s huvuduppgift är att hjälpa till vid utredningen av brottmål genom att göra olika undersökningar och analyser (till exempel DNA-analyser). Rikskriminalpolisen ansvarar dels för bekämpadet av grov organiserad nationell och internationell brottslighet, för det internationella samarbetet med andra staters poliser samt för den nationella krisberedskapen. Säkerhetspolisen ansvarar för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, för terrorismbekämpning samt för skydd av till exempel kungafamiljen och ledande politiker (såsom statsministern).

Låt oss nu gå vidare till den regionala nivån. På regional nivå finns i Sverige 21 stycken polismyndigheter. Varje polismyndighet ansvarar för ett polisdistrikt, och varje polisdistrikt utgörs av ett län. Polismyndigheten leds av en så kallad polisstyrelse (med politiskt utsedda ledamöter), vilken i sin tur leds av en länspolismästare. Det är alltså länspolismästaren som är polismyndighetens chef. Det är hos polismyndigheten som poliserna är anställda.

Polisstyrelsen bestämmer hur polismyndigheten ska organiseras. Då polisstyrelsen ska organisera polismyndigheten kan den välja att inrätta en eller flera polisnämnder som ska vara ansvariga för och leda arbetet inom ett visst område i polisdistriktet. Det är polisstyrelsen som utser ledamöter och suppleanter i polisnämnden. Vilka är då mer specifikt polisstyrelsens uppgifter? Polisstyrelsen ska först och främst besluta en arbetsordning för polismyndigheten. Dessutom ska polisstyrelsen se till att förvaltningen inom polismyndigheten är effektiv, att polisarbetet följer de mål och riktlinjer för polisverksamheten som riksdagen och regeringen har bestämt, att polisarbetet är effektivt och rättssäkert, samt att organisationen av polismyndigheten är ändamålsenlig. Vidare avgör polisstyrelsen viktiga frågor om planeringen och inriktningen av verksamheten samt frågor som rör polismyndighetens organisation. Polisstyrelsen fattar även beslut i viktiga frågor som rör polismyndighetens ekonomi.

Vilka uppgifter kan då en polisnämnd ha? Polisnämnden avgör främst sådana frågor och ärenden som polisstyrelsen har överlämnat till polisnämnden att avgöra. Även länspolismästaren, ställföreträdande polischef eller chef för ett område som ingår i polisnämnden kan hänskjuta ärenden till polisnämnden som polisnämnden ska avgöra. Polisnämnden kan även bereda ärenden åt polisstyrelsen om polisstyrelsen bestämmer det. Polisstyrelsen ska, för att se till att polisarbetet blir lokalt förankrat, hela tiden ha möjligheten att delegera ärenden till polisnämnden för avgörande i åtanke.

Ärenden som varken avgörs av polisstyrelsen eller av polisnämnden får länspolismästaren avgöra. Länspolismästaren är vidare ansvarig för polismyndighetens verksamhet och för att den bedrivs effektivt och i enlighet med gällande rätt. Dessutom ska länspolismästaren se till att polismyndigheten hushållar väl med statens medel. Länspolismästaren är skyldig att hålla polisstyrelsen informerad om verksamheten, detta för att polisstyrelsen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Länspolismästaren är även ansvarig för arbetsgivarpolitiken hos polismyndigheten.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar