Personer som är undantagna från LAS


Innan de begränsningar i uppsägningsrätten som stadgas i LAS (lagen om anställningsskydd) blir aktuella att tillämpa finns det anledning att beakta huruvida en person omfattas av lagen eller inte. Undantagsreglerna gäller för hela anställningsskyddslagen, men blir främst aktuella i uppsägningssituationer.

Den första kategorin undantagna är arbetstagare som med hänsyn till arbetets uppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Vad som utgör en företagsledande eller därmed jämförlig preciseras i lagstiftningens förarbeten. Som sådana arbetstagare, som omfattas av undantaget, anges sådana som närmast under verkställande direktören svarar för en gren av företagets verksamhet. I praktiken innebär det att i större företag är direktionsmedlemmar, försäljningschefer, produktionschefer och liknande personal undantagna från anställningsskyddslagens regler. Generellt kan det påpekas att bestämmelsen tillämpas restriktivt. I mindre företag är normalt ingen utom företagsledaren undantagen från anställningsskyddslagen. I medelstora företag undantas normalt verkställande direktör, direktörens ställföreträdande och i vissa fall ytterligare någon arbetstagare som har speciellt självständigt ansvar.

Förutom företagsledare undantas även arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj. Familjebegreppet ska tolkas ganska omfattande och innebär att såväl make, anhöriga i rätt upp- och nedstigande led, avlägsnare släktingar och fosterbarn som lever i arbetsgivarens hushåll inkluderas. Kravet på att leva i arbetsgivarens hushåll gäller endast för avlägsnare släktingar. Enligt praxis ansågs inte en bror som inte ingick i arbetsgivarens hushåll vara familjemedlem i anställningsskyddslagens mening, medan en styvson som ingick i arbetsgivarens hushåll ansågs omfattas av undantaget.

Familjeundantaget gäller oavsett vilken företagsform som väljs. Även om företaget bedrivs i aktiebolagsform och den formella arbetsgivaren såldes är aktiebolaget är det fortfarande möjligt för ägarens familjemedlemmar att omfattas av anställningsskyddslagens undantagsregel. När den formella arbetsgivaren är ett aktiebolag aktualiseras dock frågan vem som är arbetsgivare enligt anställningsskyddslagens mening. Enligt praxis har det ansetts vara ett krav att den person till vilken arbetstagaren har en familjeanknytning är aktiv i företaget och på grund av sin delägarställning har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Innebörden av att vara undantagen från anställningsskyddslagen är att de skyddsregler som stadgas i lagen inte gäller i förhållande till den undantagna arbetstagaren. Följden blir att de begränsningar i rättan att använda tidsbegränsad anställning, kravet på saklig grund för uppsägning, turordningsregler och regler om företrädesrätt till återanställning inte gäller för dessa kategorier av arbetstagare.

Företagsledare ser ofta till att kompensera det minskade skyddet genom att förhandla till sig förmånliga fallskärmsavtal som ofta ger ett förmånligare skydd än anställningsskyddslagen. Vad gäller familjemedlemmar används undantaget främst för att premiera familjemedlemmar framför andra utomstående arbetstagare. Att vara undantagen från anställningsskyddslagen innebär ju bland annat att turordningsreglerna inte behöver tillämpas och således kan familjemedlemmar behållas framför arbetstagare med längre anställningstid.

Bläddra bland juridiska artiklar