Olika sorters miljöbrott


Miljöbrott kan avse vitt skilda förfaranden som exempelvis olaga jakt eller utsläpp av miljöfarliga ämnen. Då det gäller miljörätt brukar straffreglerna antingen ha till avsikt att få medborgarna att agera på ett visst sätt eller att få medborgarna att inte agera alls. För att få medborgarna att bete sig på önskvärt vis kan påtryckningar av olika slag komma att tillämpas. I regel brukar råd och anvisningar initialt komma ifråga och det är framförallt då sådana mildare påtryckningar inte har avsedd verkan som sanktioner av olika slag blir aktuellt. Straffskalan för de olika miljöbrotten varierar mellan böter och fängelse i högst sex år för de grövsta brotten.

Miljöbrott

Det grundläggande brottet, miljöbrott, innebär att någon utan myndigheters tillstånd förorenar eller riskerar att förorena miljön på ett sätt som kan medföra hälsorisker för människor, djur och växter. Även den som orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, strålning eller skakning kan bli dömd för miljöbrott. Brottet kan begås antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Med uppsåt menas att gärningsmannen har företagit handlingen med vetskap om dess skadliga effekter. Det skall således finnas vetskap om att handlingen uppfyllde rekvisiten för att vara ett miljöbrott. Dock förutsätts inte att gärningsmannen har haft vetskap om att det som har gjorts var brottsligt utan straff kan utdömas även om gärningsmannen hävdar sig sakna vetskap om att handlingen var brottslig. För att kunna dömas för miljöbrott förutsätts dock att handlingen inte är allmänt vedertagen. Som exempel kan nämnas att bilförare inte kan straffas för miljöbrott trots att bilkörning medför buller. Straffskalan för miljöbrott varierar mellan böter och fängelse i högst två år. Vid grovt miljöbrott kan dock dömas till fängelse mellan sex månader och sex år. Ett grovt brott föreligger om förfarandet har kunnat orsaka eller har orsakat skador av stor omfattning och varaktighet.

”Fysiska” brott

Brott mot områdesskydd och artskyddsbrott är två straffregler som tar sikte på förfaranden där ingrepp görs i den fysiska miljön. Brott mot områdesskydd kan föreligga om gärningsmannen exempelvis överträder föreskrifter för ett naturreservat. Artskyddsbrott föreligger bland annat om gärningsmannen dödar en individ av en fridlyst art eller förstör dess boplats. Miljöfarlig kemikaliehantering innebär att någon inte vidtar de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som är påkallade vid hantering av en kemisk produkt eller bioteknisk organism eller någon annan vara som har behandlats med eller innehåller en kemisk produkt. Anledningen till att denna straffregel har införts är att det anses vara särskilt viktigt att kemiska produkter hanteras på ett säkert sätt. Regeln är dock subsidiär i förhållandet till miljöbrott, vilket innebär att om ett förfarandet även kan benämnas som miljöbrott skall gärningsmannen istället dömas för miljöbrott. Brottet miljöfarlig kemikaliehantering kan komma ifråga ifall då det är fråga om annan hantering än förvaring av produkten och om någon förorening inte har inträffat. Vilka försiktighetsmått och andra åtgärder som krävs är beroende av varans eller produktens egenskaper. Om produkten potentiellt kan medföra stor miljöfara krävs mer försiktighetsåtgärder.

Brott mot tillståndsplikt och liknande

Otillåten miljöverksamhet föreligger då någon med uppsåt eller oaktsamhet påbörjar eller bedriver en tillståndspliktig verksamhet eller vidtar en åtgärd utan följa kraven på tillstånds- eller anmälningsplikt. Även då verksamhetsutövaren uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift i ett tillstånd eller i ett beslut föreligger otillåten miljöverksamhet. Ett sådant tillstånd eller beslut kan exempelvis innebära begränsningar i den tillåtna produktionen. Dock är förfaranden där verksamhetsutövaren inte vidtar försiktighetsmått som föreskrivs för verksamheten inte straffbara som otillåten miljöverksamhet. Däremot kan det i sådana fall vara aktuellt med straff enligt någon annan regel som exempelvis regeln om miljöfarlig kemikaliehantering eller miljöbrott. Försvårande av miljökontroll kan bli aktuellt då någon bryter mot en skyldighet att underrätta myndigheter om vissa omständigheter. Även lämnande av oriktig eller ofullständig uppgift till myndighet är brottsligt. Vidare kan nämnas att brottet bristfällig miljöinformation, som liknar försvårande av miljökontroll, innebär att gärningsmannen har underlåtit att lämna information till andra än en myndighet, som exempelvis en felaktig märkning eller klassificering av en produkt.

Ringa brott

I lagen finns en särskild bestämmelse som stadgar att sådana gärningar som kan anses vara ringa skall undantas från straff. Vad som menas med ringa är något oklart och i praxis har flera olika omständigheter tagits i beaktande, som exempelvis att det har förelegat en ringa överträdelse av ett villkor eller en ringa oaktsamhet o.s.v. I lagen stipuleras att en gärning skall anses vara ringa om gärningen framstår som obetydlig med hänsyn till straffbestämmelsens skyddsintresse. Vidare påpekas i propositionen att det skall efter en sammanvägd bedömning vara fråga om ett ringa brott för att bestämmelsen skall bli tillämplig. Dock är avsikten att endast bagatellartade förseelser skall undantas från ansvar.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar