Miljöbrott


Fysiska personer som utför straffbara handlingar kan drabbas av straff. Det finns två olika sorters straffbara handlingar. Antingen kan personen vidta en otillåten åtgärd eller underlåta att utföra något som personen enligt lag är skyldig att utföra. Eftersom miljöbrott omfattar så många olika områden är det omöjligt att definiera miljöbrott som en viss handling. Det kan vara fråga om allt från olaga jakt till utsläpp från fabriker. Straffskalan för de olika miljöbrotten varierar mellan böter och fängelse i högst sex år. Många miljöbrott upptäcks aldrig och därför är mörkertalet stort. Detta beror framförallt på att det i regel inte finns någon som blir lika direkt drabbad vid miljöbrott som exempelvis en våldtäkt eller misshandel. Vanligen upptäcks brotten istället vid en undersökning eller kontroll av myndigheter.

En definition av miljöbrott

Miljöbrott kan som nämnts avse olika situationer. I lagen döms någon som antingen med oaktsamhet eller med uppsåt, d.v.s. med vilja, genomför någon av följande åtgärder.
1. Om personen orsakar att det släpps ut ett ämne som antingen vanligen eller i det enskilda fallet kan medföra följande:
• en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter. Vidare krävs att omfattningen har mer än en ringa betydelse.
• någon annan betydande olägenhet i miljön.
2. Om personen bortskaffar eller förvarar avfall eller något annat ämne som kan åstadkomma en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter, alternativt kan orsaka någon annan betydande olägenhet i miljön.
3. Då personen genom buller, strålning eller skakning orsakar en betydande olägenhet i miljön.
4. Om personen antingen vidtar en åtgärd eller bedriver en verksamhet som påverkar yt- eller grundvattennivån på ett sätt som skadar eller kan orsaka skada på människors hälsa, djur eller växter. Även här krävs att skadan inte endast har en ringa betydelse. Dessutom kan miljöbrott bli aktuellt om även om åtgärden eller verksamheten kan orsaka någon annan betydande olägenhet i miljön.

Närmare om rekvisiten för miljöbrott

Då det gäller utsläppsfallet kan uppmärksammas att miljöbrott blir aktuellt även vid risk för sådana verkningar som har nämnts. Denna risk är abstrakt vilket innebär att det är tillräckligt att det typiskt sett föreligger en risk i liknande situationer. Det krävs således inte att det föreligger en reell risk. Anledningen till att rekvisitet har formulerats på detta vis är att det kan vara mycket svårt att bevisa att det föreligger en konkret risk. Regeln om miljöbrott kan ses som en regel som fångar upp sådana beteenden som inte kan straffläggas genom andra regler. Detta då det inte krävs att några preciserade villkor är uppfyllda utan det istället är ett visst beteende som är föremål för strafflagstiftningen. Dock har regeln vissa begränsningar eftersom den inte omfattar alla sorters fysiska ingrepp i naturen.

När förfarandet inte kan anses vara miljöbrott

Vidare bör uppmärksammas att om en behörig myndighet har godkänt ett förfarande kan gärningen inte klassas som miljöbrott. Samma sak gäller då en verksamhet drivs i enlighet med ett villkorat tillstånd som har meddelats för verksamheten. Även om det innebär en fara för miljön begås således inte något miljöbrott om verksamhetsutövaren följer de villkor som uppställts för tillstånd för verksamheten. Vidare kan diskuteras huruvida miljöbrott bör kunna bli aktuellt för det fall verksamhetsutövaren har anmält verksamheten på föreskrivet sätt och anmälan inte har föranlett någon åtgärd från myndighetens sida. Enligt vissa bör det i denna situation inte vara möjligt att döma verksamhetsutövaren för miljöbrott. Vidare förutsätts att förfarandet inte kan anses vara allmänt vedertaget för att miljöbrott skall kunna bli aktuellt. Slutligen kan påpekas att om gärningen med hänsyn till omständigheterna kan anses vara försvarlig går gärningsmannen fri, trots att samtliga rekvisit för ett miljöbrott är uppfyllda.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar