Medborgarskap förlust och befrielse


Varje medborgare i ett visst land är berättigad till vissa särskilda rättigheter som endast tillkommer medborgare av landet. Vilka rättigheter som upprätthålls för landets medborgare kan skilja sig mellan olika länder. I Sverige har medborgarna bland annat en ovillkorlig rätt att vistas i landet. Den som är svensk medborgare kan nämligen aldrig utvisas ur landet. Att ha ett medborgarskap anses vara en grundläggande mänsklig rättighet. På grund av detta var det kan man i regel inte, utan samtycke, förlora sitt medborgarskap när det väl har erhållits. Den som har dubbelt medborgarskap kan dock ansöka om en befrielse från sitt svenska medborgarskap. Med dubbelt medborgarskap menas situationer då någon har medborgarskap i mer än ett land. I denna artikel skall en översikt av reglerna beträffande förlust av och befrielse från medborgarskap lämnas. Förlust av svenskt medborgarskap på grund av avsaknad av anknytning till landet När någon fyller tjugotvå år förlorar denne sitt svenska medborgarskap om följande förutsättningar är uppfyllda. 1. Personen är född utomlands. 2. Personen har aldrig bott i Sverige. 3. Vidare förutsätts att personen inte har varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet. Det kan vara olika förhållanden som tyder på samhörighet. Om medborgaren gör en ansökan innan denne fyller tjugotvå kan medborgaren få behålla medborgarskapet. Vidare gäller att om någon som förlorar sitt medborgarskap enligt ovanstående regel har barn, som har förvärvat medborgarskap på grund av att förälderns medborgarskap, förlorar även barnet sitt svenska medborgarskap. Dock förlorar barnet inte sitt medborgarskap om den andre föräldern är svensk medborgare och barnets medborgarskap kan härledas från den föräldern, som exempel kan nämnas att modern är svensk medborgare vilket innebär att barnet automatiskt blir svensk medborgare. Uppmärksammas bör dock att förlust av medborgarskapet inte sker om detta skulle innebära personen blir statslös, d.v.s. inte har medborgarskap i någon stat. Befrielse från och återfående av svenskt medborgarskap Om någon inte längre vill vara svensk medborgare kan denne ansöka om befrielse från sitt svenska medborgarskap. Om personen inte bor i Sverige skall ansökan beviljas och får endast vägras om det finns särskilda skäl därtill. Om sökanden inte är medborgare i en annan stat krävs dock att sökanden inom viss tid förvärvar medborgarskap i ett annat land för att ansökan skall beviljas. Vidare gäller att om någon skulle förlora sitt svenska medborgarskap och därefter oavbrutet har varit medborgare i Finland, Danmark, Norge eller Island återfås medborgarskapet genom anmälan om personen har flyttat till Sverige. Vidare gäller att den som tidigare har varit svenskt medborgare har lättare att få svenskt medborgarskap efter ansökan än den som inte har varit svensk medborgare innan. Detta beror på att om någon tidigare har varit svensk medborgare måste inte alla villkor för erhållande av medborgarskap efter ansökan vara uppfyllda. Något om förfarandet Det är Migrationsverket som har ansvar för att pröva frågor om medborgarskap. Vidare gäller att den som har fyllt arton år själv får göra en anmälan eller ansökan om antingen befrielse från medborgarskap eller förvärv av medborgarskap. Detta gäller även om personen står under någon annans vårdnad. Beslut ifråga om medborgarskap kan vidare överklagas till en migrationsdomstol. Migrationsdomstolens beslut kan i sin tur överklagas till Migrationsöverdomstolen. Vissa ärenden kan dessutom överklagas till regeringen. Slutligen kan nämnas att socialnämnden är skyldig att på begäran av Migrationsverket, en migrationsdomstol, Migrationsöverdomstolen eller säkerhetspolisen lämna ut uppgifter som rör en enskilds personliga förhållanden om uppgifterna behövs i ett ärende om medborgarskap.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar