Målsättningsprinciper inom redovisning


Många företag är skyldiga att upprätta redovisning. Redovisning är ett sätt för företag att lämna information som sedan kan undersökas av olika intressenter. Därav behöver viss information finnas med i redovisningen, vilket föranleder vissa målsättningsprinciper. I denna artikel skall några av de grundläggande målsättningsprinciperna, närmare bestämt principerna om relevans, begriplighet, jämförbarhet och tillförlitlighet, behandlas. Dessa principer återfinns i en så kallad föreställningsram som upprättas av IASB, International Accounting Standards Board. IASB är en internationell organisation som bland annat arbetar för att redovisning skall hålla en viss standardkvalitet.

Relevant information

Detta innebär att information som tas med i redovisningen skall kunna användas som beslutsunderlag för intressenterna. Intressenter är de som är intresserade av att ta del av företagets redovisning som exempelvis borgenärer. Därför skall sådan information som påverkar besluten tas med i redovisningen. Många gånger kan information om äldre händelser ha betydelse för bedömningen av framtida eller aktuella händelser. Exempelvis kan det vara viktigt att ett företag lämnar information om händelser som kan ha påverkat resultatet, d.v.s. om företaget gått med vinst eller förlust, för att man skall kunna bedöma varför ett företag har gått med vinst eller förlust tidigare. Detta kan ha betydelse för hur man kan vänta sig att företaget kommer att gå i framtiden. Om företaget har gått dåligt ett år och detta beror på viktiga och tillfälliga händelser behöver det inte betyda att företaget även i framtiden kommer att gå dåligt. Men om företagets förluster inte beror på sådana händelser kan det betyda att företaget går med förlust på grund av dålig ledning eller för att branschen helt enkelt inte går bra. I sådana fall är sannolikheten att företaget går dåligt även i framtiden relativt stor.

Begriplig information

För att kunna ta del av informationen som lämnas i redovisningen är det givetvis viktigt att den är begriplig. Dock behöver informationen inte vara så lättförstådd att vem som helst kan förstå den utan ansträngning. När redovisning upprättas får nämligen förutsättas att den som skall ta del av informationen har rimliga kunskaper inom ekonomi, affärsverksamhet och redovisning. Vidare får man utgå från att den som skall ta del av informationen iakttar rimlig noggrannhet när denne studerar informationen. Detta innebär inte att man behöver förenkla informationen men man skall enligt huvudregeln tillämpa så kallad bruttoredovisning. Bruttoredovisning innebär att transaktioner redovisas steg för steg. På så vis kan man ta del av varje led av transaktionen. Nettoredovisning får tillämpas i undantagsfall. Nettoredovisning innebär att man endast kan se slutresultatet av en transaktion i redovisningen.

Jämförbar information

Det kan ofta förekomma situationer då det är av vikt att kunna jämföra informationen som finns i redovisningen. Därför är det viktigt att informationen i redovisningen lämnas på ett sätt som gör det möjligt att göra jämförelser. Det finns två olika sorters jämförelser; dels jämförelser som avser samma företag men olika år och dels jämförelser som avser två olika företag. För att kunna göra dessa jämförelser behöver intressenterna få veta vilka principer företaget använt vid upprättande av redovisningen. Därför skall företagen ange denna information i en så kallad not.

Tillförlitlig information

För att kunna göra en korrekt bedömning av ett företag är det viktigt att information som lämnas i redovisningen är tillförlitlig. Med detta menas att information skall vara korrekt och inte innehålla stora felaktigheter. När en intressent tar del av redovisningen skall denne nämligen kunna lita på att den information som lämnas är rätt och att det som visas genom informationen är någorlunda korrekt. Vidare gäller att informationen skall vara neutral. Med detta menas att företaget inte bara får ta med information som leder intressenternas beslut i viss riktning.

Bläddra bland juridiska artiklar