Kvalitet, tillsyn och avgifter i barnomsorgen


Förskolan ska utgå från ett helhetsperspektiv kring varje barn genom att stimulera barns lärande och utveckling samtidigt som barnet ska ges en trygg omsorg med möjlighet till lek och samvaro med andra barn och vuxna. Barnet ska få möjlighet att utvecklas utifrån dess egna förutsättningar samtidigt som de barn som är i behov av särskilt stöd och hjälp ska få detta.

Kvalitet och tillsyn

Kvalitetsarbete ska bedrivas systematiskt på alla nivåer i förskolans organisation och syfta till att uppfylla givna mål och vårdnadshavare ska ges inflytande över den praktiska verksamheten i barnomsorgen. Barn ska ha lika tillgång till kvalitativ och likvärdig utbildning oavsett var i landet man bor och offentliga förskolor ska vara icke-konfessionella, d.v.s. inte inriktade på en särskild trosbekännelse. Både enskilda och kommunala förskolor ska vara öppna för alla oavsett religiös och etnisk bakgrund m.m. men enskilda förskolor kan efter särskild prövning få dispens från detta krav om restriktiviteten beror på verksamhetens särskilda karaktär. Enskilda förskolor kan få ha en religiös inriktning, men barnet ska aldrig behöva delta i religiösa inslag som bönestunder eller gudstjänster mot sin vilja.

Kommunen eller enskilda som godkänts av Skolinspektionen är huvudmän för förskolan. Huvudmannaansvaret innebär en skyldighet att bedriva verksamheten och utbildningen i enlighet med gällande regler och kvalitetsmål. Bedömningen och kontrollen av i vilken grad förskolan har uppnått detta görs av Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet. Kommunen har dock tillsynsansvaret över enskilda förskolor (ej förskoleklasser) och enskilda fritidshem som kommunen själv godkänt som huvudmän. Kommunen har också tillsynsansvar över pedagogisk omsorg (f.d. familjedaghem) som uppbär kommunala bidrag.

Lärarlegitimation

För att kunna anställas på heltid och ha rätt att undervisa som förskolelärare krävs numera att personen innehar en lärarlegitimation. Legitimation beviljas av Skolverket till personer med relevant examen, praktisk erfarenhet under ett läsår och som i övrigt anses lämpliga. Erfarenheten ska vara på heltid, eller i mindre verksamhetsgrad under en längre tidsperiod. Personen är också själv personligt ansvarig för den undervisning som ges vilket innebär att huvudmannen inte ansvarar för fel som förekommit i undervisningen. Om läraren missköter sig inom eller utom undervisningen på ett sätt som medför att denne anses mindre lämplig så kan legitimationen återkallas efter prövning av Lärarnas Ansvarsnämnd. Nämndens beslut kan överklagas av läraren i fråga eller Skolinspektionen till Förvaltningsrätten.

Avgifter och maxtaxa

För förskola och skolbarnomsorg (fritids) betalar föräldrarna en avgift till kommunen varje månad. Avgifterna hålls nere med hjälp av statsbidrag som subventionerar det mesta av den faktiska kostnaden. De flesta kommuner har infört ett system med maxtaxa i barnomsorgen som sätter ett tak för hur hög avgiften ska kunna bli. Maxtaxan räknas fram utifrån hushållets sammanlagda årsinkomst före skatt och det antal barn familjen har i förskolan, där avgiften för det första barnet max får vara 3 % av inkomsten, dock inte högre än att avgiften max uppgår till 1260 kr/månad. Maxtaxan är alltså det lägsta av dessa två alternativ, eller ännu lägre om en enskild kommun valt att sänka taket ytterligare. Om familjen har två barn i förskola är avgiften för det andra barnet högst 2 %, dock inte mer än 840 kr och om barnen är tre gäller 1 % respektive max 420 kr för det tredje barnet. För det fjärde barnet betalas ingen ytterligare avgift.

Generellt medför systemet att hushåll med en sammanlagd månadsinkomst över 42 000 kr slår i taket och därför betalar den högre maxtaxan på 1260 kr i månaden för ett barn. Systemet med maxtaxa gör ingen skillnad mellan huruvida barnomsorgen drivs av kommunen eller en privat utförare. Under perioder då barnet är berättigad till avgiftsfri allmän förskola reduceras av naturliga skäl avgiften så att man får 525 avgiftsfria timmar per år. Reduceringen gäller dock inte sommarmånaderna juni, juli och augusti. För skolbarnomsorg görs en liknande beräkning, med 840 respektive 420 kr som tak. Förskoleklass är avgiftsfri.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar