Kostnader för tandvård


Tandvård är dyrt och i praktiken är det oftast kostnadsaspekten som avgör hur regelbundet personer uppsöker tandvården. Jämfört med den allmänna hälso- och sjukvården som till övervägande del finansieras via skattesystemet och vissa patientavgifter så vilar tandvårdens finansiering till största delen på patientavgifterna. Här ska dock påminnas om att tandvården i praktiken kan överlappa andra områden som kan påverka ersättnings- och kostnadsfrågor, exempelvis om en tandskada klassas som arbetsskada.

Allmänt om prissättningen

Allmänt gäller att priserna måste vara skäliga, men vårdgivarna har ändå relativt fria ramar för prissättning. Patienterna har dock en motsvarande rättighet att underrättas om sin tandhälsa, rekommenderade behandlingar och den sammanlagda kostnaden för behandlingen och beräkningsunderlaget. Många vårdgivare erbjuder tandvård till fast pris genom avtal, abonnemangstandvård. Exempel är frisktandvårdsavtal som idag erbjuds av många tandläkare.

För att motverka att kostnaderna för patienterna blir allt för betungande ingår regler om tandvårdsstöd i socialförsäkringssystemet. Tandvårdsstödet är bosättningsbaserad (se artikel ”Det svenska sjukförsäkringssystemet”) och består av två delar:

• Tandvårdsbidrag
• Tandvårdsersättning (högkostnadsskydd)

Systemet med tandvårdsbidrag genomgår just nu en förändring genom att en ny form – särskilt tandvårdsbidrag – införs från 1 januari 2013. Det särskilda tandvårdsbidraget ska kunna fås av patienter med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa.

Tandvårdsbidrag och tandvårdersättning

Tandvårdsersättningen är i praktiken ett högkostnadsskydd som begränsar patientens årliga kostnader från tandvården. Istället för att patienten betalar hela avgiften betalar Försäkringskassan hälften av kostnaden över 3 000 kr, upp till 15 000 kr direkt till vårdgivaren. Det krävs dock att vårdgivaren är ansluten till systemet hos Försäkringskassan. Över 15 000 kr betalar Försäkringskassan 85 % av kostnaden. Beräkningen sker dock inte utifrån det faktiska priset utan från referenspriser som fastställs årligen för olika behandlingar, eftersom fri prissättning gäller för de faktiska priserna. Referenspriserna kan på så sätt användas för att jämföra prislägen mellan olika vårdgivare.

Tandvårdsbidrag fungerar som en årlig pott på 300 kr (20-29 år och från 74 och uppåt) eller 150 kr (29-74 år) som kan användas för betalning av kostnad för undersökning och vissa behandlingar. Man kan ha högst två potter sparade och för att utnyttja dem räcker det att säga till sin tandläkare även om summan ibland automatiskt dras från besökskostnaden. Försäkringskassan betalar sedan ut summan till vårdgivaren. Summan räknas inte med i högkostnadsskyddet, men kan avräknas från den årliga kostnad man betalar för abonnemangstandvård.

Avgiftsfri tandvård till unga

Undersökning och behandling av barn och ungdomar fram tills den 1 december det år de fyller 19 år är helt avgiftsfri. Detta inkluderar även de flesta fall av specialisttandvård som t.ex. tandreglering. Om landstinget inte har egna regler som höjer gränsen till t.ex. 20 år så ska patienten istället börja betala för tandvårdsåtgärderna.

Tandvård till ekonomiskt och socialt utsatta grupper

En viktig del i landstingets ansvar för tandvården är att se till så att utsatta personer och personer med stora behov av tandvård kan erbjudas tandvård. Landstinget har en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet bland personer som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, och de som har stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Uppsökande verksamhet ska också kartlägga behoven hos de som redan får stöd och omsorg genom andra insatser. t.ex. kommunal hemsjukvård, äldrevård och stödinsatser för personer med funktionsnedsättning. Dessa personer kan få tandvård till samma kostnad som hälso- och sjukvård inklusive högkostnadsskydd, eftersom tandvården kan ses som en del av behandlingen inom hälso- och sjukvården. För personer med försörjningsstöd från kommunen (socialbidrag) kan tandvårdskostnader i vissa fall beviljas inom ramen för det ekonomiska biståndet.

Bläddra bland juridiska artiklar