Kooperativ hyresrätt


En kooperativ hyresrätt kan beskrivas som ett mellanting mellan bostadsrätt och hyresrätt och är en hyresform som är förhållandevis ny i den svenska lagstiftningen. Det finns emellertid vissa avgörande skillnader mellan kooperativ hyresrätt och bostadsrätt, exempelvis kan en hyresgäst inte sälja lägenheten.

Förutsättningar

Kooperativ hyresrätt får endast upplåtas för bostadslägenheter och inte lokaler. I en kooperativ hyresrätt hyr hyresgästen sin lägenhet av en kooperativ hyresrättsförening och för att få hyra lägenheten måste hyresgästen vara medlem i föreningen. För att få räknas som en kooperativ hyresrättsförening måste föreningen bestå av minst tre medlemmar och hyra ut minst tre lägenheter.

Medlemsinsatser och upplåtelseinsatser

En hyresgäst som hyr en kooperativ hyresrätt får vanligtvis dels betala medlemsinsats, dels upplåtelseinsats. Medlemsinsatsen är i regel av mindre storlek, medan upplåtelseinsatsen kan variera från 0 kronor till flera tusentals kronor per kvm. En förening kan emellertid välja att endast ta upp medlemsinsats. För det fall föreningen, förutom denna, även tar ut en upplåtelseinsats skall upplåtelseinsatsen betalas i samband med upplåtelsen. Den dagen hyresgästen lämnar hyresrätten har denne rätt att återfå upplåtelseinsats likväl som medlemsinsats – men till skillnad mot en bostadsrättshavare kan hyresrättsmedlemmen inte sälja sin nyttjanderätt.

Hyresrättsföreningen

En kooperativ hyresrättsförening är en form av ekonomisk förening, där medlemmarna har ett visst inflytande. Föreningen beslutar exempelvis hyresnivåerna för lägenheterna. Det finns två olika modeller av hyresrättsföreningar; dels ägarmodellen dels hyresmodellen. Ägarmodellen, å ena sidan, innebär att föreningen äger huset där lägenheten är belägen. Hyresmodellen, å andra sidan, innebär att föreningen hyr lägenheterna/huset av ett bostadsföretag och i sin tur hyr ut lägenheterna till medlemmarna. Avtalet mellan bostadsföretaget och hyresrättsföreningen kallas för blockhyresavtal.

Ansvarsfördelningen mellan bostadsföretaget och föreningen för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning varierar och det är upp till medlemmarna att avgöra hur stor del av förvaltningen de skall utföra. När ansvarsfördelningen är beslutad regleras den i ett så kallat förvaltningsavtal.

Varför kooperativ hyresrätt?

Det är vanligt att kooperativ hyresrätt, som hyresform, väljs vid så kallat seniorboende eller kollektivhusboende. Ett seniorboende är ett boende som enbart erbjuds personer över en viss ålder, till exempel 55 år. Dessutom brukar en vanlig skillnad mellan ett seniorboende och en vanlig lägenhet vara att i ett seniorboende finns inga hemmavarande barn. Det är även möjligt att skapa hyresrättsföreningar med vissa profiler, såsom exempelvis miljöprofilerat boende. Den kooperativa hyresrättsföreningen är en form som utvecklar boendedemokratin, eftersom medlemmens inflytande är beroende av medlemskapet i föreningen. Eftersom hyresrättsföreningen har en möjlighet att ta ut upplåtelseinsatser, kan insatsen fungera som en alternativ finansiering för nyproduktion.

Avslutningsvis kan anmärkas kan att en hyresgäst i en kooperativ hyresrättsförening inte kan begära prövning av hyran i hyresnämnden. Emellertid gäller den så kallade bruksvärdesprincipen beträffande den hyra som föreningen betalar till bostadsföretaget vid hyresmodellen.

Bläddra bland juridiska artiklar