Ideella föreningar


För att avgöra vad som utgör en ideell förening måste man först se till förutsättningarna för en ekonomisk förenings uppkomst. För att en ekonomisk förening skall uppkomma uppställs tre krav. För det första skall föreningens ändamål vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Att detta skall ske genom ekonomisk verksamhet är det andra kravet och för det tredje skall medlemmarna gynnas av att delta i verksamheten som konsumenter eller liknande. Det sista kravet spelar ingen roll för bedömningen av ideella föreningar och bedömningen tar därav sin utgångspunkt i de två första kraven. En ideell förening föreligger om något av dessa krav saknas. Detta innebär att det finns tre olika varianter av en ideell förening. Föreningen kan varken syssla med ekonomisk verksamhet eller främjande medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare kan föreningen uppfylla en av de båda. För ideella föreningar saknas dock lagstiftning och det är främst stadgarna som därför blir avgörande för föreningarnas verksamhet. Dock finns en del praxis, d.v.s. rättsfall, som kan ge vägledning.

Bildande av en ideell förening

En ideell förening bildas genom att flera fysiska eller juridiska personer avtalar om samverkan i en förening. Samverkansavtalet skall komma till uttryck i stadgar. Uppgifter som skall finnas i stadgarna är föreningens ändamål och namn samt regler om hur beslut skall fattas inom föreningen. Det normala är även att eventuella föreningsorgan följer en hierarkisk ordning och att stämman är föreningens högsta beslutande organ. Dessutom måste det finnas en styrelse som kan företräda föreningen och ingå avtal med tredje man, d.v.s. en eventuell motpart i ett avtals- eller annat rättsförhållande. Vidare kan nämnas att en ideell förening är en juridisk person och svarar således ensamt för sina förpliktelser. En ideell förening behöver i normalfallet inte heller registreras.

Medlemskap

En ideell förening har i princip rätt att självmant bestämma vem som skall upptas som medlem. Dock har Högsta domstolen kommit fram till att en person kan ha rätt till medlemskap om medlemskapet är viktigt för den sökandens försörjning. Rätten att lämna en förening står öppen för alla men stadgarna kan föreskriva uppsägningsfrister som i sådana fall måste iakttas. Normalt kan en ideell förening säga upp en medlem utan särskild grund. Dock har uppsägningar av medlemmar i fackföreningar prövats av domstol. Vidare kan en uteslutning som beror på medlemmens ras, religion eller liknande prövas av domstol.

Föreningens organisation

Som framgått ovan måste föreningens stadgar ange hur beslut skall fattas och innehålla en föreskrift om vem som har rätt att företräda föreningen. I normalfallet är det en styrelse som har till uppgift att handla å föreningens vägnar. Medlemmarna kan endast vara säkra på att få vara delaktiga i sådana beslut som måste bestämmas på en föreningsstämma. Saknas bestämmelser i stadgarna om vilka beslut som skall fattas av stämman är det endast en ändring av stadgarna som definitivt blir aktuellt för stämman. För att en förening skall kunna ses som demokratisk, vilket de flesta föreningar antagligen eftersträvar, krävs att vissa regler uppfylls. Först kan nämnas att föreningens medlemmar måste kallas till en eventuell föreningsstämma. Denna kallelse måste vidare innehålla information beträffande tid och plats för stämman och dessutom utfärdas i så god tid att det är möjligt för medlemmarna att komma till stämman. Vidare måste medlemmarna ha en röst- och yttranderätt gällande de frågor som uppkommer på stämman. Skulle inte stadgarna föreskriva något annat har medlemmarna en röst var. Slutligen kan nämnas att beslut fattas normalt med absolut majoritet, d.v.s. med mer än hälften av rösterna.

Bläddra bland juridiska artiklar