Hyrestid - tid för uppsägning


Uppsägninstider för olika hyresperioder

• Mindre än två veckor - En dag i förväg
• Mer än två veckor, men mindre än tre månader - En vecka i förväg
• Mer än tre månader (bostad) - Tre månader i förväg
• Mer än tre månader, men mindre än nio månader (lokal) - Tre månader i förväg
• Mer än nio månader (lokal) - Nio månader i förväg

Vid hyresavtal på obestämd tid skall uppsägning alltid ske för att avtalet skall upphöra att gälla. Uppsägningstiden för bostad är tre månader, om inget annat har avtalats. Det finns en möjlighet att avtala om både längre och kortare uppsägningstid, dock har en bostadshyresgäst alltid rätt till tre månaders uppsägningstid. När hyresförhållandet har varat mer än tre månader måste uppsägningen dessutom ske skriftligen. En hyresvärd måste alltid göra en skriftlig uppsägning – däremot kan en hyresgäst säga upp avtalet muntligen, förutsatt att hyresvärden därefter lämnar en skriftlig bekräftelse av uppsägningen.

När det gäller bostadslägenhet är uppsägningstiden tre månader och räknas från och med närmaste månadsskifte. Exempelvis; om hyresgästen säger upp hyresavtal den 8 januari kommer uppsägningen att räknas från den 31 januari. Avtalet upphör således tre månader senare, den 1 maj. Beträffande lokaler är uppsägningstiden nio månader och tiden räknas från och med närmaste månadsskifte.

Hyresavtalets förlängning

Hyresavtal på bestämd tid blir automatiskt förlängt på obestämd tid om vissa omständigheter föreligger.

1. Om avtalet inte sägs upp till avtalstidens utgång (trots att så skall göras) och det saknas bestämmelser i avtalet om konsekvenserna av utebliven uppsägning.
2. Om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla – men ingen uppsägning har skett, fortsätter att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång och hyresvärden inte anmodat denne att flytta. Anmodan måste vara skriftlig.

Det kan synas underligt att en hyresgäst kan stanna kvar efter det att hyreskontraktet på bestämd tid löpt ut, förutsatt att inte hyresvärden skriftligen tillsänt denne en uppsägning inom en månad. Regeln innebär ett starkt skydd för hyresgästen, som således får ett hyresavtal på obestämd tid som resultat av att uppsägningen uteblir.

Bläddra bland juridiska artiklar