Hyresrätt - upplåtelse i andra hand


Att hyra ut i andra hand innebär att en hyresgäst upplåter sin lägenhet till en annan person. För att få hyra ut sin lägenhet krävs hyresvärdens samtycke. Detsamma gäller om man lånar ut sin lägenhet, utan att för den sakens skull kräva någon hyra. En person som utan lov upplåter sin lägenhet i andra hand riskerar att förlora den. För det fall endast en del av lägenheten skall upplåtas, såsom ett rum till en inneboende, behövs inte hyresvärdens samtycke. Skall däremot den inneboende använda lägenheten självständigt måste sådant samtycke inhämtas. Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.

Ansvar vid andrahandsuthyrning

Det är förstahandshyresgästen som ansvarar för att hyran blir betald, men även för att en andrahandshyresgäst sköter sig. Skulle andrahandshyresgästen missköta sig, exempelvis genom att störa grannarna i tillräckligt stor omfattning, riskerar förstahandshyresgästen att bli uppsagd. Nedan följer några goda råd vid andrahandsuthyrning:

? Sök tillstånd i god tid och begär att få det skriftligt. Hyresvärden har ej rätt att neka om man har beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl:

• Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
• Provsammanboende
• Militärtjänstgöring
• Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering

? Är lägenheten en bostadsrätt, kan en bostadsrättsinnehavare även åberopa andra beaktansvärda skäl för andrahandsupplåtelse. Som exempel kan nämnas om man köpt en lägenhet för att användas efter sin pension.
? Uthyraren bör upprätta en inventarieförteckning och besiktiga lägenheten tillsammans med andrahandshyresgästen. Detta eftersom det är förstahandshyresgästen som, i förhållande till hyresvärden, ansvarar för skador i lägenheten. Förstahandshyresgästen kan inte, så att säga, ”skylla ifrån sig” på andrahandshyresgästen.

En uthyrare har inte rätt att gå in i lägenheten utan tillåtelse och om uthyraren har nycklar till lägenheten skall detta framgå av hyreskontraktet. Det enda gångerna som hyresvärden har rätt till omedelbart inträde är vid misstänkt vattenläckage eller för det fall brandrök upptäcks.

Skälig hyra

En förstahandshyresgäst får i princip inte ta ut högre hyra än vad denne betalar till hyresvärden enligt hyresavtalet dem emellan. Ett mindre påslag får dock göras för möbler. Med ”mindre påslag” åsyftas normalt en eller ett par hundralappar, lite beroende på hur värdefullt möblemanget är. Skulle överhyra vara för handen, kan andrahandshyresgästen hos Hyresnämnden ansöka om återbetalning av den del som avser överhyra samt ränta. Anmärkas kan att en sådan ansökan skall lämnas in inom tre månader efter det att andrahandshyresgästen lämnade lägenheten och kan avse hyra för upp till två år tillbaka i tiden.

Beskattning av hyresintäkt

Hyresinkomster från uthyrning av villa, fritidshus, bostadsrätt eller hyreslägenhet skall deklareras – förutsatt att det är en privatbostad. Omkostnader såsom el, vilket har ett omedelbart samband med boendet, är inte hyresinkomst när hyresgästen betalar direkt till elleverantören. När en hyresgäst endast hyr ett rum, exempelvis i en villa, och endast betalar sin andel av omkostnaderna, är ersättning att bedöma som hyra och således skattepliktig för hyresvärden.

Bläddra bland juridiska artiklar