Hyresrätt - allmänna utgångspunkter


Den ekonomiska exploateringen av fastigheter har i stadig takt ökat de senaste åren. Framförallt bebyggs ett stort antal fastigheter i syfte att hyra ut lägenheter antingen som bostäder eller till affärsmässigt ändamål såsom butiker, lager eller kontor.

Hyra

Ett hyresavtal är ett avtal där parterna har kommit överens om att en lägenhet, det vill säga ett hus, eller en del av ett hus, skall upplåtas till nyttjande mot ersättning. För det fall avtalet inte rör ett hus, eller om ingen ersättning för boendet utgår, rör det sig inte om ett hyresavtal. Ersättningen som utgår behöver inte vara pengar.

Det är olika regler beträffande å ena sidan en lägenhet som utgör bostad, å andra sidan en lokal. En bostad är en lägenhet som upplåtits som bostad, och det saknar betydelse hur mycket hyresgästen egentligen har nyttjat lägenheten till det ändamålet. När det är kombinerade bostäder/lokaler skall bostadsinslaget vara ”inte oväsentligt” för att lägenheten skall betraktas som bostad.

Hyresavtalet

Parterna i ett hyresavtal benämns vanligtvis hyresvärd och hyresgäst. I regel är hyresvärden ägare till fastigheten, och denne upplåter nyttjanderätten till lägenheten till hyresgästen. Både juridiska och fysiska personer kan vara hyresgäster.

Lägenheten kan antingen upplåtas genom tjänsteavtal eller ett avtal om andrahandsuthyrning. Andrahandsavtalet gäller enbart mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen, vilket medför att endast förstahandshyresgästen är ansvarig gentemot hyresvärden och andrahandshyresgästen har inga förpliktelser mot hyresvärden.

Ett hyresavtal ingås genom avtal och behöver inte vara skriftligt för att gälla. Det innebär att likväl avtalet som eventuella tillägg till avtalet kan vara muntligt. Däremot, för det fall någon av parterna begär att avtalet upprättas skriftligen måste så ske för att det skall vara giltigt. För det fall ett sidoavtal upprättas efter att ett skriftligt avtal har upprättas, måste sidoavtalet också vara i skriftlig form. En rekommendation är att upprätta ett skriftligt och väl formulerat hyresavtal innan inflyttning, eftersom det är svårare att bevisa vad som överenskommits för det fall parterna blir oense och endast ett muntligt avtal finns.

Vanligtvis när man hyr en lägenhet skrivs ett hyresavtal eller ett hyreskontrakt. Av handlingen följer hyran, uppsägningstid samt eventuella andra avgifter som kan tänkas ingå i hyran. När hyresavtalet/kontraktet skrivs direkt med hyresvärden är det vanligtvis ett förstahandskontrakt. I och med att det är ett förstahandskontrakt följer både rättigheter och skyldigheter för båda parterna, exempelvis är hyresgästen direkt ansvarig mot hyresvärden. För det fall hyresavtalet/kontraktet istället skrivs med en ny hyresgäst är det i allmänhet ett andrahandskontrakt. Ett sådant avtal gäller endast hyresgästerna emellan, och det är alltid förstahandshyresgästen som är ansvarig mot hyresvärden. Tilläggas kan att andrahandskontrakt bör vara godkänt av hyresvärden.

Avtalstiden

Ett hyresavtal kan antingen vara ingånget på bestämd eller obestämd tid. Huvudregeln, om inget annat sägs, är att avtalet är ingånget på obestämd tid. När ett avtal ingås på bestämd tid, upphör det att gälla vid hyrestidens utgång. Om hyrestiden däremot har varat längre tid än nio månader måste det sägas upp av någon av parterna för att det skall upphöra att gälla.

Avtal som ingås på bestämd tid är tidsbegränsade. För fastigheter inom detaljplanelagt område är maximitiden 25 år och för andra fastigheter är maximitiden 50 år.

Bläddra bland juridiska artiklar