Hyresrätt – När, var och hur skall hyran betalas?


Hyresbeloppet för en bostadslägenhet skall framgå i hyresavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen. Vad som inte behöver framgå är den ersättning som skall täcka uppvärmningskostnader samt kostnader för vatten och avlopp. Motsvarande regler gäller även för lokaler, men det finns undantag. Exempelvis har hyresvärden möjlighet att göra ett förbehåll i hyresavtalet när det gäller lokaler. Ett förbehåll om att hyresbeloppet skall stå i en viss relation till hyresgästens rörelseintäkter kan exempelvis förekomma.

När skall hyran betalas?

Huvudregeln är att, om inget annat avtalats, skall hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. När det gäller bostadslägenheter är regeln tvingande. Det innebär att en bostadshyresgäst inte är skyldig att betala kvartalshyra om han inte vill – även om det följer av avtalet. Hyresgästen kan således betala månadsvis även om hyresavtalet fastställer kvartalsvis betalning.

När hyresgästen betalar hyran direkt på ett post- eller bankkontor, vilket inte är så vanligt nu för tiden, anses betalningen ha skett vid betalningstillfället på banken. När betalningen sker via girering såsom bank-, post- eller privatgiro, betraktas betalningen ha skett när betalningsordern tagits emot av det förmedlande bankkontoret. Idag är det vanligt att betala räkningarna - och däribland hyran - via en internetbank. En betalningsorder till en internetbank anses vara mottagen när internetbanken bekräftat den. Det förutsätter emellertid att det finns täckning på bankkontot. Det innebär att hyran i vissa fall anses betald fastän hyresvärden inte ännu disponerar beloppet.

Vad händer om hyran inte betalas i rätt tid?

Hyresrätten är förverkad om inte hyresgästen betalar hyran i rätt tid, vilket är inom en vecka från förfallodagen. Därefter kan hyresvärden säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid. När en hyresvärd gör gällande att en hyresrätt är förverkad på grund av utebliven hyresbetalning får hyresgästen inte skiljas från lägenheten förrän denne blivit informerad om sin möjlighet att återvinna lägenheten. Hyresgästen kan således få tillbaka hyresrätten fastän han eller hon har blivit uppsagd, vilket kallas återvinning. Sådan återvinning kan ske om betalning görs inom tre veckor till hyresvärden, alternativt om hyresgästen väljer att deponera hyran hos länsstyrelsen.

Eftersom en hyresgäst riskerar att förlora lägenheten om denne missar att betala hyran, kan det framstå som problematisk för det fall hyresgästen vill hålla inne en del av hyran. Det kan exempelvis ske när hyresgästen anser sig ha en motfordran på hyresvärden, som denne vill kvitta mot hyran. Hyresgästen har då på samma sätt som ovan en möjlighet att deponera hela eller delar av hyran hos länsstyrelsen, som motsvarar det fordringsbelopp han anser sig ha.

Hyresvärdens rätt till ersättning vid utebliven hyresbetalning

För det fall hyresgästen inte betalar inom rätt tid har hyresvärden rätt till ersättning. Ersättning kan utgå dels för inkassokostnader, dels för ränta. För det fall lägenheten förverkas har hyresvärden även rätt till skadestånd. Skadeståndet kan exempelvis utgöra ersättning för att hyresvärden inte hittat någon ny hyresgäst som kan flytta in omedelbart efter att föregående hyresgäst frånträtt lägenheten.

Bläddra bland juridiska artiklar