Hyresgästens vårdnadsplikt


En hyresgäst skall väl vårda lägenheten. Hyresgästen har nämligen en så kallad vårdnadsplikt. Vårdnadsplikten gäller förutom själva lägenheten även övriga utrymmen, exempelvis källaren, vinden och övriga gemensamma utrymmen såsom trapphus och hiss. Vårdnadsplikten skall skiljas från vad som kallas underhållsplikt, eftersom underhållsplikten skall vanligtvis hyresvärden svara för.

Vårdnadspliktens innebörd

Vad ingår då i vårdnadsplikten? En hyresgäst är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för den löpande skötseln av lägenheten. Det kan exempelvis vara tvättning, städning och rengöring av köksutrustning. En hyresgäst har däremot i regel inte rätt att ändra lägenhetens inredning utan samtycke från hyresvärden. För det fall en hyresgäst har gjort ingrepp eller andra ändringar utan sådant samtycke får denne i regel räkna med att återställa lägenheten till dess ursprungliga skick när denne flyttar. När det gäller tapetsering och målning med mera har hyresgästen rätt att utföra sådana åtgärder utan hyresvärdens samtycke. Observera dock att för det fall arbetet inte blir fackmässigt gjort kan du som hyresgäst bli skyldig att göra om arbetet och själv bekosta eventuella hantverkare.

Om hyresgästen brister i sin vårdnadsplikt kan denne bli ansvarig för skada endast när det handlar om skador som kan hänföras antingen till en olyckshändelse eller till hyresgästens vållande, det vill säga om skadan orsakats avsiktligt eller av oaktsamhet. Det är hyresvärden som har bevisbördan och måste visa att skadan uppstått på något av dessa sätt. Emellertid omfattas inte skador som kan hänföras till ”normalt slitage”. Att spika upp hyllor på väggarna anses vara sådana skador som en hyresvärd får räkna med, i alla fall i den mån skadorna är obetydliga. Det har ingen betydelse om bostaden är nyrenoverad. Hyresgästen har, oavsett lägenhetens skick, ”rätt till” ett normalt slitage.

Hyresgästens ansvar att meddela hyresvärden om fel eller brist i lägenheten

I vårdnadsplikten ingår även hyresgästens skyldighet att underrätta hyresvärden när skada eller brist i lägenheten uppkommer. Missar hyresgästen detta kan han bli skyldig att ersätta ytterligare skada som uppkommer på grund av att han inte lämnat meddelande om skadan i tid. När det är skador som exempelvis vattenläckor – vilka måste avhjälpas snabbt - måste hyresgästen lämna meddelande genast därom.

För att undvika att hålla kontinuerlig tillsyn över lägenheten kan hyresgästen lämna en nyckel till fastighetsskötaren. På så sätt bereds hyresvärden tillfälle att när som komma in i lägenheten. För det fall en skada uppkommer när ingen är hemma är det tillräckligt att hyresgästen meddelar hyresvärden omedelbart vid hemkomst.

Bläddra bland juridiska artiklar