Grundläggande redovisningsprinciper


Många företag är skyldiga att upprätta redovisning. Redovisningen bygger i sin tur på ett antal grundläggande principer som måste iakttas. Dessa principer kan delas in i två huvudkategorier. Den ena gruppen behandlar målsättningar och utgångspunkter och den andra behandlar mer materiella frågor, framför allt värdering. I denna artikel skall vi redogöra för de huvudsakliga redovisningsprinciperna.

Försiktighetsprincipen

Enligt försiktighetsprincipen bör företag vara försiktiga när de värderar tillgångar och skulder. Detta innebär att företagen hellre värderar skulder högre och tillgångar lägre än tvärtom. Dock skall företaget inte överdriva försiktigheten. Man brukar säga att värderingen skall ske med rimlig försiktighet. Detta innebär att företagen inte skall övervärdera skulder eller undervärdera tillgångar medvetet. Dock skall företaget istället ta hänsyn till föreliggande risker och osäkerheter. Ofta använder företag anskaffningsvärdet, d.v.s. det pris som betalades för varan, när varor värderas. Skulle istället exempelvis marknadsvärdet användas kan detta i vissa fall i och för sig ge ett mer korrekt resultat men det är dock förknippat med större risker att värdera utifrån marknadsvärdet. Genom en tillämpning av försiktighetsprincipen kan företagets borgenärer skyddas, d.v.s. de som har fordringar att utkräva av företaget. Skulle företaget exempelvis övervärdera sina tillgångar finns en risk att exempelvis för mycket utdelning betalas ut. Det skulle också kunna leda till att borgenärer lånar till företaget i tron om att företaget har mer tillgångar än det har och därmed riskerar att inte få tillbaka vad de lånat ut. Vidare finns det skattemässiga skäl att iaktta försiktighet. Företaget kan i sådana fall behöva betala mer skatt för att företaget övervärderat tillgångar eller undervärderat tillgångar och därmed i bokföringen fått en större vinst än den reella vinsten.

Realisationsprincipen

Realisationsprincipen hänger ihop med försiktighetsprincipen och används för att bestämma när en intäkt tas med i resultaträkningen. Med resultaträkning avses en sammanställning av ett företags intäkter och kostnader. Genom resultaträkningen får man reda på årets resultat, d.v.s. om företaget gått med vinst eller förlust. Enligt realisationsprincipen får endast intäkter som konstaterats under räkenskapsåret tas med i resultaträkningen. En intäkt definieras som en ökning av tillgångar eller en minskning av en skuld. Dock bör uppmärksammas att om en kund beställer en vara av ett företag innebär detta inte en intäkt. Det är först då kunden faktiskt har betalat för varan som en intäkt uppkommit.

Matchningsprincipen

Matchningsprincipen kan ses som en motsvarighet till realisationsprincipen, fast för kostnader och inte för intäkter. Enligt matchningsprincipen skall kostnader redovisas under samma redovisningsprincip som intäkten kostnaden har gett upphov till. Enligt matchningsprincipen får man således vägledning om när kostnader skall redovisas. Med andra ord innebär matchningsprincipen att kostnader som leder till intäkter skall redovisas samtidigt som intäkterna. Matchningsprincipen leder dessutom till att om en tillgång, som skall användas under en längre tid av företaget, införskaffas skall inte hela tillgången redovisas det år då tillgången införskaffades. Istället skall tillgången redovisas under den tid då den förväntas kunna användas av företaget. För att klargöra vad som menas skall ett exempelvisas. Företaget köper en maskin till ett värde av 100 000 kronor. Denna maskin kommer kunna användas i 10 år varefter den måste kasseras. Kostnaden för maskinen, d.v.s. 100 000 kronor, skall inte redovisas året då den köptes utan istället jämt över tio år. Detta innebär att kostnaden skall redovisas med 10 000 kronor per år. Detta beror på att den del av utgiften som hör till intäkten för ett visst år skall kostnadsföras det året.

Fortlevnadsprincipen

Enligt fortlevnadsprincipen skall man utgå från att ett företag bedriver en pågående verksamhet och kommer att fortsätta med verksamheten i framtiden. Detta leder till att man skall värdera företagets tillgångar utifrån tanken att företaget kommer att få möjlighet att utnyttja tillgångarna och därmed får ekonomiska fördelar i framtiden. Om ett företag avvecklas skall företaget inte värderas enligt denna princip och företagets värde blir då lägre.

Bläddra bland juridiska artiklar