Flygtransportörens ansvar för personskada


Flygtransportören har ett strikt ansvar för skada på passagerare och resgods. Att flygtransportören har ett strikt ansvar innebär att denne är ansvarig för skada oberoende av om transportören agerat uppsåtligen eller culpöst (oaktsamt). Det strikta ansvaret skiljer sig från huvudregeln inom skadeståndsrätten, som kräver att någon handlat culpöst eller uppsåtligen för att bli skadeståndsskyldig.

Flygtansportören är ansvarig för personskada och dödsfall om den skadebringande händelsen drabbar en passagerare ombord på planet. Flygtransportörens ansvar sträcker sig såpass långt att denne även är ansvarig för personskada från och med ombordstigningen till och med avstigningen. Denna tid anses vara från det att personen lämnat terminalbyggnaden på väg till planet tills dess att personen återigen passerat in i nästa terminalbyggnad från planet.

Lagen talar om att flygtransportören är ansvarig för skada som uppkommer vid en olycka. Det är inte enbart personskada som flygtransportören är ansvarig för, utan även exempelvis skada eller förlust på incheckat bagage, skada på handbagage eller förseningar. För att skadeståndsanspråk mot flygtransportören skall kunna utgå krävs det inte att något extraordinärt har inträffat såsom att flygplanet störtar, utan det räcker med en onormal händelse som förorsakar en skada. Exempelvis kan en person skadas vid kraftig turbulens i luften eller att en väska trillar ner från kabinen.

Flygtransportören har dock en ansvarsbegränsning. För personskada är ansvaret begränsat till 100 000 SDR per passagerare och för dröjsmålsskador 4 150 SDR för varje passagerare. SDR används i internationella sammanhang och står för Special Drawing Rights, särskilda dragningsrätter, och används när en nationell valuta inte kan anges. Värdet på SDR kommer från en valutakorg med olika nationella valutor.

Passagerarens handlingar kan emellertid få betydelse för transportörens ansvar. Som nämnts ovan har flygtransportören ett strikt ansvar för personskador upp till 100 000 SDR. Om personskadan uppgår till ett högre belopp kan flygtransportören undgå ansvar för det belopp som överstiger ansvarsbegränsningen. Om passageraren genom vårdslöshet medverkat till skadan, helt eller delvis, kan transportörens ansvar jämkas. Detta innebär att transportörens skadestånd till passageraren kan sättas ner. Det vill säga om passageraren genom vårdslöshet medverkat till skadan kommer skadeståndsbeloppet från transportören att bli mindre. Eftersom flygtransportören har ett strikt ansvar upp till 100 000 SDR är det endast det belopp som överstiger detta som kan jämkas. Det skall dock påpekas att det är transportören som skall visa att passageraren har agerat vårdslöst, alltså bevisbördan ligger på flygtransportören.

Om det har inträffat en personskada kan ersättningsfrågan dra ut på tiden, eftersom ansvaret ska fastställas. Den skadelidande personen kan då få vänta en lång tid innan ersättningen utbetalas av flygtransportören. På grund av detta innehåller reglerna bestämmelser om att flygtransportören omedelbart skall betala ut förskott på ersättningen. Förskottsersättningen skall täcka de omedelbara ekonomiska behov som den skadelidande och dennes anhöriga har på grund av skadan.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar