Faran i avtalsförhållanden


När någon olyckshändelse inträffar som påverkar en avtalad prestation kan frågor uppstå om vem som skall betala för felet, d.v.s. vem som står risken för eventuella olyckshändelser. I avtalsrättsliga sammanhang brukar man ibland också benämna detta med att en part bär faran för prestationen. Vid en viss tidpunkt övergår faran från den ena parten till den andra. Visserligen kan parterna avtala om vad som skall gälla beträffande faran, men om avtalet inte behandlat frågan gäller istället vad som står i lagen. Skulle det vara så att exempelvis en köpare bär risken för en vara innebär detta att denne skulle vara skyldig att betala för varan även om varan, av en olyckshändelse, skulle förstöras, försämras eller komma bort. Bär istället säljaren risken för varan innebär det i sin tur att säljaren inte kan få ersättning för varan om något skulle hända med varan.

Riskens övergång

Om avtalet gäller ett köp övergår risken för varan i och med att varan avlämnas till köparen. Undantag härifrån görs dock för det fall varan inte skulle avlämnas på avtalad tid och detta beror på köparen. I sådana fall går risken istället över på köparen vid den tidpunkt då säljaren gjort vad han enligt avtalet varit skyldig att göra för att avlämnandet skall kunna ske. Vidare gäller att om varan skall hämtas och detta inte skall ske hos säljaren övergår risken när köparen enligt avtalet skall hämta varan och köparen har fått meddelande om att varan finns att hämtas. Vidare finns en regel om att risken aldrig går över på köparen om varan inte har märkts, antecknats i transportdokument eller märkts på något annat sätt som tydligt visar att varan är avsedd för köparen. Vidare är den aktuella tidpunkten för att bedöma om fel föreligger när risken övergår. Detta innebär att om ett fel föreligger när risken övergår anses felet bero på säljaren. Även om ett fel skulle visa sig senare skall säljaren svara för felet om man kan anse att felet förelåg vid riskens övergång.

Varans avlämnande

Om varan skall hämtas av köparen, så kallat hämtningsköp, anses varan vara avlämnad när den har omhändertagits av köparen. Skall varan istället transporteras till köparen, även kallat transportköp, inom en ort där säljaren normalt transporterar liknande varor är varan avlämnad när den har överlämnas till köparen. Skulle det vara så att varan skall transporteras till köparen, och detta inte är inom en ort där säljaren brukar transportera varor, anses varan vara avlämnad när den har överlämnas till den transportör som skall transportera varan. Dock är varan avlämnad först när den når köparen när det är säljaren själv som står för transporten. Skall varan köpas av en konsument och säljas av en näringsidkare, exempelvis ett företag, är varan överlämnad först när köparen har fått kontrollen över varan, d.v.s. först när köparen faktiskt har fått varan.

När en olyckshändelse har skett

Som konstaterat är det en av parterna som bär risken för eventuella olyckshändelser som kan förstöra eller skada varan eller om varan skulle komma bort. För säljarens del innebär detta att denne kan komma att begå ett kontraktsbrott om något händer med varan. Säljaren är enligt avtalet skyldig att avlämna en felfri vara och om varan skadas föreligger definitivt fel. Säljaren är vidare skyldig att leverera varan vid avtalad tidpunkt, även om en sådan olyckshändelse medför att säljaren kanske måste byta ut varan mot en annan vara eller vidta någon annan åtgärd. Om säljaren inte uppfyller dessa förpliktelser kan köparen få rätt att göra olika felpåföljder gällande. Sådana felpåföljder kan exempelvis vara prisavdrag, rätt till avhjälpande, rätt till omleverans, d.v.s. att få en ny och felfri vara, hävning och skadestånd. Vad köparen kan kräva beror på omständigheterna i det aktuella fallet. I regel kan en köpare främst kräva att säljaren åtgärdar felet, men om detta inte sker kan även andra påföljder göras gällande. Dessutom har köparen alltid rätt till skadestånd för sådana skador som har uppstått på grund av felet.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar