Förvärvande av medborgarskap


Den som är medborgare i ett visst land är berättigad till vissa rättigheter som endast tillkommer landets medborgare. Vilka rättigheter detta är kan skilja sig mellan olika länder men i Sverige har medborgarna exempelvis en ovillkorlig rätt att vistas i landet. Den som är svensk medborgare kan nämligen aldrig utvisas. Att ha ett medborgarskap anses vara en grundläggande mänsklig rättighet varför det i Sverige krävs mycket för att medborgarskapet skall förloras när det väl har erhållits. Dock kan den som har så kallat dubbelt medborgarskap, d.v.s. är medborgare i mer än ett land ansöka om befrielse från sitt svenska medborgarskap. I denna artikel skall en introduktion till de viktigaste reglerna beträffande förvärv av medborgarskap lämnas.

Medborgarskap vid födseln

I många fall förvärvar ett barn svenskt medborgarskap redan vid födseln. Barnet blir sålunda en svensk medborgare automatiskt utan att någon ansökan härom behöver göras. I följande fall förvärvar vidare ett barn svenskt medborgarskap redan vid födseln:
1. Om barnets moder är en svensk medborgare. Detta gäller även om barnet föds utomlands och om fadern är en utländsk medborgare.
2. Om barnets fader är en svensk medborgare och barnet dessutom föds i Sverige. Denna situation föreligger således om barnets mor inte är svensk medborgare.
3. Om barnets fader är en svensk medborgare och är gift med barnets mor. Om barnet föds utomlands och modern inte är svensk medborgare blir denna regel tillämplig.
4. Om fadern har avlidit men vid sin död var en svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Denna situation föreligger således om modern är en utländsk medborgare.
5. Om fadern har avlidit men vid sin död var en svensk medborgare och var gift med barnets mor. Om barnet föds utomlands blir denna bestämmelse tillämplig.
Vidare gäller att om ett barn påträffas i Sverige utan anhöriga gör sig till känna, så kallade hittebarn, anses barnet vara svensk medborgare, om inte något annat visas.

Medborgarskap för barn – adoption, äktenskap och ansökan vid barnets födelse

Som antytts kan medborgarskap erhållas även vid ett senare skede än vid födseln. I Sverige är det i regel lättare för barn att bli svenska medborgare än för vuxna. Detta då barn oftast anses vara mer utsatta och därför i större behov av att få medborgarskap. Exempelvis kan ett barn få svenskt medborgarskap i samband med en adoption. Om barnet inte har fyllt tolv år och adopteras av en svensk medborgare i Sverige, Norge, Danmark, Finland eller Island får barnet svenskt medborgarskap. Vidare blir ett barn, som ännu inte fyllt arton år, svensk medborgare om barnets fader är svensk medborgare och gifter sig med barnets mor, såvida inte barnet redan har erhållit svenskt medborgarskap genom någon av de regler som har behandlats ovan. Om ett barn är fött utomlands och inte har förvärvat medborgarskap i Sverige kan barnet på ansökan av fadern erhålla svenskt medborgarskap om fadern vid barnets födelse var svensk medborgare. Ansökan måste dock lämnas innan barnet har fyllt arton år. Vidare gäller att om barnet har fyllt tolv år och har utländskt medborgarskap krävs att barnet samtycker till det svenska medborgarskapet. Dessutom skall barnets vårdnadshavare, i regel barnets föräldrar, samtycka till att barnet förvärvar svenskt medborgarskap.

Medborgarskap för barn efter ansökan

Vidare kan medborgarskap erhållas genom anmälan om ett barn som föds här i landet är statslöst, d.v.s. inte har något medborgarskap över huvud taget, och barnet har permanent uppehållstillstånd och bor i landet. En sådan ansökan skall göras innan barnet har fyllt fem år. Ett barn kan även förvärva svenskt medborgarskap vid anmälan av barnets vårdnadshavare om barnet har permanent uppehållstillstånd i landet och har bott i landet under minst fem år. För det fall barnet är statslöst krävs endast att barnet har bott i landet i tre år. En sådan anmälan måste göras innan barnet har fyllt arton år. Vidare krävs att barnet samtycker om barnet har ett utländskt medborgarskap och har fyllt tolv år.

Medborgarskap för vuxna

Den som har fyllt arton men ännu inte tjugo år kan förvärva svenskt medborgarskap genom anmälan förutsatt att sökanden har permanent uppehållstillstånd i Sverige och har bott i landet sedan sökanden var tretton år. Om sökanden är statslös krävs endast att denne har bott i Sverige sedan sökanden var femton år. En utländsk medborgare kan förvärva svenskt medborgarskap efter en ansökan om följande förutsättningar är uppfyllda.
1. Sökanden skall ha styrkt sin identitet.
2. Sökanden skall ha fyllt arton år.
3. Sökanden skall ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
4. Vidare skall sökanden bo i landet. Om sökanden är en finländsk, norsk, dansk eller isländsk medborgare skall sökanden ha bott i Sverige sedan minst två år tillbaka. Om sökanden är statlös eller bedöms vara en flykting skall sökanden ha bott i landet sedan fyra år tillbaka. För övriga utlänningar gäller att sökanden skall ha bott i Sverige sedan fem år tillbaka.
5. Slutligen krävs att sökanden har haft och kan förväntas fortsätta att ha ett hederligt levnadssätt. Med detta menas att sökanden inte skall ha begått eller kunna förväntas begå brott i Sverige.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar