Försäkringsbolagets ansvar vid framkallande av försäkringsfall


I vissa fall kan det vara så att den försäkrade personen själv framkallar ett försäkringsfall i syfte att få ut ersättning från försäkringsbolaget. En person som har en privat sjukvårdsförsäkring skulle till exempel kunna se till att hans eller hennes knäskada snabbt förvärras, för att han eller hon ska få en operation på bekostnad av försäkringsbolaget. Huvudregeln i fall då den försäkrade personligen uppsåtligen framkallar ett försäkringsfall är dock att försäkringsbolaget är fritt från ansvar. Detta innebär att den försäkrade personen i sådana fall inte får någon ersättning från försäkringsbolaget. (Kravet på uppsåt innebär att den försäkrade personen framkallat försäkringsfallet med syftet att han eller hon ska få ersättning från försäkringsbolaget.)

Undantag från denna huvudregel gäller dock i de fall då den försäkrade personen är under femton år eller då den försäkrade personen har en allvarlig psykisk störning. I dessa fall anses nämligen de försäkrade personerna vara särskilt skyddsvärda. Undantaget innebär att försäkringsbolag är fullt ansvariga att betala ut ersättning, fastän den försäkrade personen uppsåtligen framkallat försäkringsfallet.

Det kan även tänkas att den försäkrade personen framkallat ett försäkringsfall genom grov vårdslöshet. Att den försäkrade personen handlat grovt vårdslöst innebär att personen visserligen inte haft uppsåt (syfte) att framkalla ett försäkringsfall, men att han eller hon handlat på ett sätt som innebär betydande risker för att en skada ska uppstå. Handlande som är grovt vårdslöst kan vara till exempel att utföra riskfyllda handlingar då personen i fråga är alkoholpåverkad eller handlingar där personen visar en uppenbar likgiltighet inför eventuella risker och dessutom utsätter andra än honom eller henne själv för stora risker. I fall då den försäkrade personen har framkallat ett försäkringsfall genom att handla grovt vårdslöst kan ersättningen sättas ned (jämkas) enligt vad som är skäligt med hänsyn till den försäkrades förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vid jämkningsbedömningen kan bland annat den försäkrade pesonens skuld till det inträffade spela in.

Ersättningen kan jämkas även då den försäkrade personen förvärrat ett redan inträffat försäkringsfall genom ett handlande som kan bedömas som grovt vårdslöst. Jämkning kan även ske i fall då den försäkrade måste antas ha företagit en handling eller underlåtit att handla med vetskap om att hans eller hennes handling eller underlåtenhet att handla innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. Precis som då den försäkrade uppsåtligen framkallat försäkringsfallet gäller ett undantag från huvudregeln om jämkning i ovanstående fall då den försäkrade personen är under femton år eller allvarligt psykiskt störd. I de fallen ska ersättningen inte jämkas, utan full ersättning ska utgå trots att den försäkrade framkallat eller förvärrat skadan genom grov vårdslöshet.

Slutligen finns ett generellt undantag från att försäkringsbolaget inte är ansvarigt vid uppsåtligt handlande eller att ansvaret kan jämkas vid grovt vårdslöst handlande. I fall då den försäkrade personen handlade i syfte att förebygga skada antingen på person eller på egendom och omständigheterna i fallet gör att handlingen är att anse som försvarlig gäller inte de regler som beskrivits ovan. Ett exempel på en handling som visserligen kan anses uppfylla kravet på grov vårdslöshet, men ändå måste anses vara försvarlig, kan vara att en person springer in i ett brinnande hus där han eller hon vet att det finns människor kvar för att försöka rädda de människor som finns i huset. I dessa fall ska alltså ersättningen från sjukvårdsförsäkringen inte jämkas.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar