Försäkringsavtal –minskat ansvar och förtida uppsägning


När ett försäkringsavtal ingås med ett försäkringsbolag regleras situationen av vissa lagbestämmelser som försäkringsbolaget är skyldigt att följa. Detta beror på att lagstiftaren har ansett det vara nödvändigt att skydda försäkringstagare från oskäliga försäkringsvillkor. Med försäkringar avses en gemensam riskspridning. Försäkringen kan gälla för olika saker som exempelvis skada på egendom, personskador eller liv. Genom försäkringen kan risken spridas på ett så pass stort antal personer att dessa gemensamt kan täcka kostnader som en enskild individ inte skulle kunna bära på egen hand. Pris för försäkringens är beroende på risken. Både risken för en eventuell skada och hur stor skadan kan bli påverkar prisets storlek. Skulle det vara så att risken för en skada är avsevärt hög kan försäkringen nekas. Försäkringstagarens rätt till förtida uppsägning av försäkringsavtalet Försäkringstiden får inte överstiga ett år om det inte föreligger särskilda skäl som föranleder en längre försäkringstid. Försäkringstagaren har vidare rätt att när som helst säga upp försäkringsavtalet till försäkringstidens utgång. Försäkringsbolaget har också rätt att säga upp försäkringsavtalet men måste göra detta skriftligen senast en månad innan försäkringstidens utgång. Vidare kan försäkringstagaren i regel begära att försäkringsbolaget skall förnya försäkringsavtalet vid försäkringstidens utgång. För det fall någon uppsägning inte sker förnyas försäkringsavtalet automatiskt med samma försäkringstid som gällde i det tidigare försäkringsavtalet. Vidare har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringsavtalet i förtid, d.v.s. innan försäkringstidens utgång, i följande fall. 1. Om försäkringsbolaget väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller försäkringsavtalet. 2. Om behovet av försäkring bortfaller eller om någon liknande omständighet inträffar. Ett typexempel på en sådan situation är att försäkringstagaren säljer försäkringsobjektet, d.v.s. det som har försäkrats. 3. Om försäkringsbolaget, med laglig rätt, ändrar försäkringsvillkoren. 4. När försäkringsavtalet har förnyats på grund av utebliven uppsägning förutsatt att försäkringstagaren ännu inte har betalat premien. 5. Om det föreligger någon annan omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. I och med kravet på väsentlig betydelse måste omständigheten påverka försäkringsförhållandet i hög grad. Uppsägningen får verkan från och med dagen efter den dag då den anlände till försäkringsbolaget, om inte något annat har bestämts. Försäkringsbolagets rätt till förtida uppsägning av försäkringsavtalet Försäkringsbolagets möjligheter att säga upp försäkringsavtalet i förtid är väsentligen mer begränsade än försäkringstagarens möjligheter att säga upp försäkringsavtalet. Detta då det krävs att försäkringstagaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot försäkringsbolaget eller att det annars finns synnerliga skäl för att säga upp försäkringsavtalet i förtid. Höga krav uppställs således. Försäkringsbolaget skall vidare göra uppsägningen skriftligen och är skyldigt att tillämpa en fjorton dagar lång uppsägningstid, räknad från dagen då försäkringsbolaget avsände uppsägningen. Dessutom krävs att uppsägningen sker utan oskäligt dröjsmål från dess att försäkringsbolaget fick kännedom om den omständighet som varit avgörande för uppsägningen. Om uppsägningen inte sker inom denna tid förlorar försäkringsbolaget i regel sin rätt att säga upp försäkringsavtalet i förtid. Begränsningar i försäkringsbolagets ansvar på grund av åsidosättande av upplysningsplikten Försäkringstagaren har en upplysningsplikt gentemot försäkringsbolaget på så vis att om försäkringstagaren vill teckna en konsumentförsäkring är försäkringstagaren skyldig att upplysa försäkringsbolaget om sådana omständigheter som kan vara av betydelse för att bedöma om medgivande till teckning av försäkring skall lämnas. Samma skyldighet föreligger om försäkringstagaren vill förnya försäkringen eller utvidga den. Försäkringstagaren är även skyldig att utan dröjsmål lämna upplysningar till försäkringsbolaget om försäkringstagaren inser att försäkringsbolaget inte har fått fullständiga eller korrekta uppgifter. För det fall försäkringstagaren vid uppfyllande av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt eller i strid med tro och heder enligt avtalsrättens regler har försäkringsbolaget inget ansvar om ett försäkringsfall inträffar därefter. Om åsidosättande av upplysningsplikten beror på försäkringstagarens uppsåt, d.v.s. något som försäkringstagaren gör med vetskap, eller försäkringstagarens oaktsamhet kan försäkringsbolagets ansvar minskas. I sådana fall minskas ansvaret i rimlig mån i förhållande till betydelsen för bedömning risken, försäkringstagarens uppsåt eller oaktsamhet och andra omständigheter. Begränsningar i försäkringsbolagets ansvar på grund av framkallande av försäkringsfall Om försäkringstagaren av egen vilja framkallar försäkringsfallet har försäkringstagaren ingen rätt till ersättning. Samma sak gäller om försäkringstagaren uppsåtligen har förvärrat följderna av ett redan inträffat försäkringsfall. Om försäkringstagaren genom grov oaktsamhet har framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat följderna därav kan istället ersättningen komma att nedsättas. Försäkringstagaren har vidare en räddningsplikt på så vis att försäkringstagaren är skyldig att agera om ett försäkringsfall inträffar eller om man kan förmoda att ett försäkringsfall snarast kommer att inträffa. Om försäkringstagaren uppsåtligen har åsidosatt sin räddningsplikt kan försäkringsersättningen nedsättas i skälig mån.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar