Försäkringsavtal


När någon, vilken brukar kallas för försäkringstagaren, ingår ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag finns vissa lagreglerade bestämmelser gällande avtalet, vilka försäkringsbolaget är skyldigt att följa. Anledningen härtill är att lagstiftaren har ansett det vara nödvändigt att skydda försäkringstagare mot oskäliga försäkringsvillkor. En försäkring innebär en gemensam riskspridning och kan avse olika saker som exempelvis skada på egendom, personskador eller liv. Tanken med försäkringar är att risken för en skada skall spridas på ett tillräckligt stort antal personer och därigenom kan kostnader som enskild person inte själv skulle klara täckas. Försäkringens pris beräknas utifrån risken för en eventuell skada och hur stor skadan kan bli. Skulle det vara så att risken för en skada är väldigt hög kan försäkringen nekas.

Försäkringsavtalets parter

Ett försäkringsavtal består alltid av tre parter.
1. För det första måste det finnas någon som vill teckna en försäkring, d.v.s. en försäkringstagare.
2. För det andra måste det finnas en försäkringsgivare, vilket i regel är ett försäkringsbolag.
3. Den tredje parten utgörs av försäkringsobjektet, d.v.s. det som försäkras. Om försäkringen är en livförsäkring ingår den person vars liv har försäkrats av avtalet och blir således en part.
Vidare kan en försäkring tecknas till förmån för någon annan, vilken kallas för förmånstagare. I sådana fall utfaller ett eventuellt försäkringsbelopp till denne istället för till försäkringstagaren.

Försäkringsgivarens informationsskyldighet

För att försäkringstagaren skall förstå försäkringsavtalets innebörd är försäkringsbolaget skyldigt att lämna information viss information till försäkringstagaren. Sådan information skall lämnas i skriftlig och läsbar form. Informationen skall vidare vara skriven på svenska och vara klar och tydlig. Detta för att försäkringstagaren skall ha en möjlighet att förstå och ta till sig informationen. Innan försäkringsbolaget och försäkringstagen fattar ett försäkringsavtal är försäkringsbolaget skyldigt att utlämna information om det huvudsakliga innehållet i de försäkringsvillkor som kunden behöver sätta sig in i för att kunna bedöma försäkringens kostnader och omfattning. Om det finns några begränsningar av betydelse i försäkringsskyddet skall dessa tydligt framgå av handlingen. När ett försäkringsavtal sedermera har ingåtts är försäkringsbolaget skyldigt att lämna en skriftlig bekräftelse på försäkringsavtalet. Vidare skall information om viktiga villkor och förbehåll lämnas, om sådan information inte har lämnats tidigare. Försäkringsbolaget är dessutom skyldigt att under försäkringstiden och i samband med förnyelse av försäkringsavtalet lämna information om sådana omständigheter som kan vara av vikt för försäkringstagaren. För det fall försäkringsbolaget inte lämnar informationen på föreskrivet sätt får villkor som försäkringsbolaget skulle ha informerat om inte åberopas gentemot försäkringstagaren.

Försäkringsavtalet

Om en konsument vill teckna en försäkring som ett visst försäkringsbolag normalt tillhandahåller får försäkringsbolaget inte vägra konsumenten att teckna försäkring om inte särskilda skäl därtill föreligger. Vägran kan i sådana fall ske med hänsyn till den eventuella skadans omfattning, riskens storlek, försäkringens art eller någon annan omständighet. Vidare kan påpekas att om det saknas särskilda skäl för en längre försäkringstid får försäkringstiden inte vara längre än ett år. Försäkringen träder i kraft, om inte annat avtalats eller på annat sätt framgår, från och med dagen efter den dag då försäkringstagaren enligt försäkringsavtalet ansökte om försäkring eller antog ett anbud om försäkring från försäkringsbolaget. Försäkringsbolagets ansvar gäller sedan till och med försäkringsavtalets sista dag. Försäkringstagaren kan vidare när som helst säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång. Även försäkringsbolaget kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång men i sådana fall måste försäkringsbolaget skicka en skriftlig uppsägning till försäkringstagaren senast en månad innan försäkringstidens utgång. I uppsägningen skall finnas en förfrågan om huruvida försäkringstagaren vill förnya försäkringen. Om försäkringstagaren begär en förnyelse av försäkringsavtalet får försäkringsbolaget säga upp försäkringsavtalet endast om det finns sådana skäl att vägra försäkring som har behandlats ovan.

Begränsningar i försäkringsbolagets ansvar

Försäkringsbolagets ansvar gentemot försäkringstagaren kan i vissa situationer begränsas. För det första kan påpekas att den som vill teckna en konsumentförsäkring är skyldig att, på försäkringsbolagets begäran, lämna sådana upplysningar som kan ha betydelse för att bedöma om försäkringsavtal skall ingås eller inte. Om försäkringstagaren inser att försäkringsbolaget har fått uppgifter som inte är korrekta eller fullständiga är försäkringstagaren skyldig att omedelbart underrätta försäkringsbolaget härom. Denna skyldighet brukar kallas för upplysningsplikt. Vidare gäller att om försäkringstagaren vid fullgörandet av denna upplysningsplikt har förfarit svikligt eller på annat sätt ohederligt gentemot försäkringsbolaget är försäkringsbolaget inte skyldigt att ersätta ett eventuellt försäkringsfall. Vidare lämnas inte någon försäkringsersättning för det fall försäkringstagaren uppsåtligen, d.v.s. av egen vilja, har framkallat ett försäkringsfall. Samma sak gäller om försäkringstagaren med uppsåt har förvärrat följderna av ett försäkringsfall. Slutligen kan försäkringsbeloppet nedsättas om försäkringsfallet har framkallats av grov oaktsamhet från försäkringstagarens sida. Samma sak gäller om försäkringstagaren genom grov oaktsamhet har förvärrat följderna av ett försäkringsfall.

Bläddra bland juridiska artiklar