Ekonomiska frågor och ansvar i en ideell förening


En ideell förening är en förening som inte uppfyller rekvisiten som uppställs för en ekonomisk förening. För att en förening skall räknas som en ekonomisk förening uppställs nämligen tre krav. Krav nummer ett är att föreningens skall ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Krav nummer två är att medlemmarnas ekonomiska intressen skall främjas genom ekonomisk verksamhet. Det tredje kravet är att medlemmarna skall ha nytta av att ta del i föreningen som konsumenter och dylikt. Detta krav är dock inte intressant för bedömningen av en ideell förening. Skulle något, eller inget, av dessa rekvisit vara ouppfyllt har vi att göra med en ideell förening. En ideell förening kan således antingen ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen utan att bedriva ekonomisk verksamhet, endast bedriva ekonomisk verksamhet utan att ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen eller ingetdera. Det saknas lagstiftning gällande ekonomiska föreningar och det är därför främst föreningens stadgar och rättspraxis som är avgörande för vilka regler som skall gälla för föreningen.

Den ideella föreningens ledning och ekonomi

Då det inte finns några lagkrav gällande ideella föreningar finns det inte heller något krav på att föreningen skall ha en styrelse. Dock måste föreningen i stagarna bestämma vem eller vilka som skall företräda föreningen utåt och sköta föreningens angelägenheter. Detta uppdrag brukar innehas av en styrelse. Det är styrelsen som brukar ha till uppdrag att ansvar för att hålla ordning på föreningens räkenskaper. En ideell förening är i regel inte bokföringsskyldig. Dock föreskrivs undantag från denna huvudregel, och därmed bokföringsskyldighet, för ideella föreningar som uppfyller något av följande rekvisit.

1. Värdet av föreningens tillgångar är högre än 1,5 miljoner kronor.
2. Föreningen bedriver näringsverksamhet.
3. Föreningen är ett moderföretag i en koncern.

Är en förening bokföringsskyldig innebär det bland annat att föreningen löpande skall bokföra alla transaktioner, upprätthålla verifikationer för alla bokföringsposter och upprätta en balansräkning. Den årliga bokföringen skall årligen avslutas antingen med ett årsbokslut eller med en årsredovisning. Gällande skillnaderna mellan årsbokslut och årsredovisning kan påpekas att årsredovisningen är offentlig vilket ett årsbokslut inte är. Detta kan vara en i många fall viktig skillnad. Vidare kan en ideell förening, som inte måste upprätta årsredovisning och vars omsättning inte överstiger tre miljoner kronor, upprätta ett förenklat årsbokslut. När det gäller vilka ideella föreningar som är skyldiga att upprätta årsredovisning föreskrivs följande. En ideell förening är skyldig att upprätta årsredovisning om åtminstone två av nedanstående villkor har uppfyllts under de senaste två räkenskapsåren.

1. Föreningen har haft mer än 50 anställda.
2. Föreningens balansomslutning har överstigit 25 miljoner kronor.
3. Föreningens nettoomomslutning har överstigit 50 miljoner kronor.

Samma sak gäller om föreningen skulle vara ett moderföretag i en koncern som uppfyller ovanstående krav.

Sanktioner och ansvar i en ideell förening

Eftersom en ideell förening är en juridisk person, och därmed kan få rättigheter och skyldigheter, svarar föreningen i regel själv för sina förpliktelser. Det är vanligt att de som har uppdrag i en association kan drabbas av skadestånd om uppdraget inte fullgörs på det vis som kan förväntas och detta leder till skada för associationen. Detta gäller även ideella föreningar. Det är främst styrelseledamöter och revisorer som kan drabbas av skadeståndsansvar. Vidare kan påpekas att det endast är föreningen som kan få skadestånd, inte föreningens medlemmar och andra utomstående. För skadestånd för fall då avtal inte föreligger krävs nämligen att skadan har uppkommit genom brott.

En ideell förenings upphörande

Den ideella föreningen kan antingen upphöra genom konkurs eller likvidation. Beslut om likvidation kan till exempel fattas om föreningens medlemmar inte längre vill driva föreningen. Om det inte föreskrivs i stadgarna hur ett sådant beslut skall fattas räcker det vanligen med absolut majoritet, d.v.s. mer än hälften av rösterna. Vid en likvidation skall föreningens alla skulder betalas. Det är först när alla skulder har betalats som föreningens tillgångar kan fördelas på medlemmarna.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar