Dominerande ställning och monopol


Det är inte förbjudet i sig för ett företag att ha en dominerande ställning eller till och med monopolställning på marknaden. Vad som är förbjudet är för sådana företag att missbruka sin dominans på marknaden, eftersom det inverkar negativt på konkurrensen till skada för konsumenterna. Ett företag anses ha en dominerande ställning om det har en så stark ställning på marknaden att det inte behöver ta någon hänsyn till vad konkurrenterna gör. Ett tecken på detta är om företaget har en väldigt hög marknadsandel. Man väger också in andra faktorer, till exempel hur lätt det är för andra företag att etablera sig på marknaden. Om ett företag har monopolställning har det per definition en dominerande ställning på marknaden.För att bedöma om ett företag har en dominerande ställning på en viss marknad måste man först identifiera på vilken produktmarknad företaget konkurrerar. Det kan till exempel vara marknaden för magsårsmedicin eller yoghurt. Man måste även bedöma om företaget har en dominerande ställning på nationell nivå, det vill säga inom Sverige, eller på EU-nivå. Ett företag kan exempelvis ha en dominerande ställning på den svenska yoghurtmarknaden, utan att för den skull ha en dominerande ställning på yoghurtmarknaden inom EU. Det betyder att företaget har ett särskilt ansvar att inte missbruka sin dominerande ställning när det säljer yoghurt i Sverige, men att det inte behöver ta samma hänsyn när det är verksamt i andra EU-länder. Företag kan missbruka sin dominerande ställning på många olika sätt, till exempel genom att ta ut otillåtet höga priser eller att knyta kunder till sig genom exklusivavtal. Det är också förbjudet att diskriminera mellan olika kunder, till exempel genom att vägra leverara varor till vissa leverantörer eller att vägra att bevilja licensavtal. Vissa typer av rabatter är förbjudna, liksom underprissättning för att driva bort konkurrenter från marknaden. Företaget behöver inte ha haft uppsåt att missbruka sin dominans för att det ska vara olagligt. Ett företag som missbrukar sin dominerande ställning kan dömas till böter och beordras att upphöra med det otillåtna beteendet. Böterna kan uppgå till högst tio procent av företagets årsomsättning. Företag som åsamkats skada på grund av ett annat företags missbruk av dominerande ställning kan begära skadestånd. Om missbruket av dominerande ställning inverkar på EU:s inre marknad faller det under EU-rättens konkurrensregler som tillämpas av EU-kommissionen. Övriga fall bedöms enligt svensk konkurrensrätt, som tillämpas av Konkurrensverket. Den svenska lagen är identisk med EU-rätten på detta område.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar