Domare


I Sverige finns det två olika sorters domare: lagfarna domare och lekmannadomare. Lekmannadomare kallas även för nämndemän. Då man talar om domare avses alltså både lagfarna domare och lekmannadomare. En lagfaren domare måste vara svensk medborgare och ha en juristexamen. Nämndemän finns vid både tingsrätter och hovrätter (men inte i Högsta domstolen), men de dömer främst i brottmål. Nämndemän väljs vid val. För att vara valbar till nämndeman måste personen ifråga vara svensk medborgare. Vidare krävs att en person för att vara valbar som nämndeman är myndig och inte har förvaltare enligt föräldrabalken. Då nämndemän väljs till en tingsrätt krävs att personen är folkbokförd i den kommun (eller del av kommunen) som hör till den aktuella tingsrättens geografiska område. Ska nämndemän väljas till hovrätt krävs att personen är folkbokförd i något av de län som hör till hovrättens geografiska område. För att bli vald som nämndeman krävs även att personen ifråga är lämplig för uppdraget. Vid lämplighetsbedömningen tas hänsyn till den aktuella personens omdömesförmåga, självständighet och laglydnad samt övriga relevanta omständigheter.

Domarnas mest välkända uppgift är att döma i olika tviste- och brottmål. Domarna har dock många andra uppgifter. En av de viktigaste är att utfärda stämning. Detta innebär att domaren, efter att ha tagit emot en stämningsansökan från en kärande i ett tvistemål, ber svaranden att komma in med ett svaromål till rätten. Utfärdandet av stämning inleder processen vid domstolen. Även i brottmål ska domaren utfärda stämning. Då stämningsansökan har kommit in från åklagaren eller, i vissa fall, målsäganden ska domaren be den tilltalade att svara på åtalet. Innan domaren utfärdar stämning ska han eller hon dock kontrollera att stämningsansökan uppfyller de krav som lagen ställer på den. Detta gäller både i tvistemål och i brottmål.

Efter att stämning utfärdats och en eventuell skriftväxling mellan parterna har gjorts (detta blir bara aktuellt i tvistemål) kan en muntlig förberedelse hållas där parterna får träffas vid ett tillfälle innan huvudförhandlingen. Detta blir främst aktuellt i tvistemål, men i vissa fall även i brottmål. Domaren leder den muntliga förberedelsen. Eftersom muntlig förberedelse har störst betydelse vid tvistemål, så är domarens uppgift vid en muntlig förberedelse i tvistemål mer krävande än vid muntlig förberedelse i brottmål. Vid förberedelsen i tvistemål är ett av målen nämligen att klarlägga om det finns förutsättningar för parterna att förlikas. Vid förberedelsen i tvistemål är det därför en av domarens uppgifter att försöka få parterna att förlikas med varandra, så att processen inte behöver gå vidare till huvudförhandling.

Efter att den muntliga förberedelsen har hållits, och, då det är fråga om ett tvistemål, parterna inte har lyckats komma fram till en lösning i samförstånd, ska huvudförhandling i målet hållas. Under huvudförhandlingen är det domaren som leder processen. Detta innebär att det är domaren som till exempel kontrollerar vilka parter som är närvarande och fördelar ordet. Domaren ska även se till att det är ordning och reda i rättssalen. I brottmål är det ofta domaren som inleder förhören med vittnen, part och målsägande.

Då huvudförhandling har hållits ska domaren (eller domarna då det finns flera domare i rätten) avkunna dom. Domen ska vara skriftlig i både tvistemål och brottmål. En dom ska innehålla vissa specifikt angivna uppgifter, såsom i vilken domstol processen har förts, vilka som har varit parter samt såklart både domskäl och domslut. Det är domarens uppgift att se till att dessa uppgifter finns med i domen. Som minimikrav för domen (och då främst domskälen) gäller att det ska vara möjligt för parterna att utläsa varför domaren har dömt på ett visst sätt och vad respektive part behöver göra för att vinna framgång i en eventuell process i en överrätt. Detta innebär att det är lämpligt att domaren till exempel anger hur bevisningen i målet har värderats. Till domen måste domaren även bifoga en så kallad fullföljdshänvisning, som anger hur parterna gör om de vill överklaga domen.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar