Den kooperative hyresgästens rättigheter och skyldigheter


På samma sätt som en ”vanlig” hyresgäst har rättigheter och skyldigheter gentemot sin hyresvärd – i regel ett fastighetsbolag – har den kooperativa hyresgästen rättigheter och skyldigheter gentemot hyresrättsföreningen. Beträffande lägenhetens skick och fördelningen av underhållsansvaret skiljer sig regelverket beroende på om det är en ”vanlig” hyresgäst eller en kooperativ hyresgäst.

Lägenhetens skick

När det gäller ”vanlig” hyresrätt har hyresvärden en skyldighet att tillhandahålla lägenheten i ett skick som enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Emellertid, när det gäller kooperativa hyresrätter har hyresrättsföreningen, som kan jämföras med en hyresvärd, ingen sådan skyldighet. Hyresrättsföreningen har således en mycket större avtalsfrihet och kan tillsammans med hyresgästen avtala om att lägenheten är i sämre skick än vad som motsvarar ”fullt brukbar” med hänsyn till ändamålet.

En hyresrättsförening har även möjlighet att i sina stadgar bestämma att den kooperativa hyresgästen – på egen bekostnad – skall hålla lägenheten samt eventuell mark som ingår i upplåtelsen i ett bestämt skick. Hyresgästerna kan även, förutsatt att stöd i stadgar finns, ansvara för underhållet av gemensamma delar av huset eller tillhörande mark.

En kooperativ hyresgäst är emellertid aldrig ansvarig för underhåll av ledningar för värme, avlopp, el eller gas. Regeln är absolut; det vill säga gäller även om föreningen bestämt en annan ansvarsfördelning i sina stadgar. För att regeln skall vara tillämplig förutsätts däremot att föreningen har försett lägenheten med ledningarna och att dessa ledningar tjänar mer än en lägenhet. En hyresgäst kan däremot få ansvara för reparationskostnaderna för eventuella skador på ovannämnda ledningar i vissa fall.

Exempel på sådana fall är ledningsskador

1. orsakade av hyresgästen själv

2. som av vårdslöshet är orsakade av;
a. någon som tillhör hyresgästens hushåll, exempelvis sambo eller barn
b. någon som hyresgästen haft på besök i lägenheten samt
c. någon som utfört arbete i lägenheten, exempelvis hantverkare som utför arbete för hyresgästens räkning

Upprustningsföreläggande

För att återigen göra en koppling till reglerna om ”vanlig” hyresrätt finns anledning att beröra de så kallade upprustningsföreläggandena. Ett upprustningsföreläggande är en möjlighet för en ”vanlig” hyresgäst att ansöka till hyresnämnden om att nämnden förelägger hyresvärden att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att lägenheten skall uppnå en godtagbar lägsta standard. Upprustningsföreläggande är således en möjlighet för den ”vanliga” hyresgästen att tvinga hyresvärden att iaktta sin underhållsskyldighet och att säkerställa att lägenhetens skick är godtagbart. När det gäller kooperativa hyresrätter, däremot, finns ingen sådan möjlighet för hyresgästen. Att ansöka till hyresnämnden, som i sin tur kan förelägga hyresvärden, går inte. En kooperativ hyresgäst bör därför vara uppmärksam på vad som står i avtalet innan han tillträder lägenheten.

Den kooperativa hyresgästen har en begränsad rätt, till skillnad mot en ”vanlig” hyresgäst, att begära en viss standard i lägenheten, eftersom det råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten innebär att hyresrättsföreningen kan avtala om ett sämre skick än vad som normalt kan krävas vid boende i ”vanlig” hyresrätt. Som kooperativ hyresgäst bör man därför vara observant på lägenhetens standard innan samt vid tillträdet.

Bläddra bland juridiska artiklar