Avbeställning


En avbeställning innebär att en avtalspart förklarar att denne inte vill stå fast vid ett ingånget avtal, oberoende om fullgörandet har påbörjats eller inte. I många fall kan en avbeställning innebära ett kontraktsbrott. Dock skall endast tillåtna avbeställningar, sådana avbeställningar som inte leder till påföljder, tas upp i denna artikel. En giltig avbeställning består av en ensidig handling som leder till att den avbeställande parten, d.v.s. en köpare eller beställare, inte behöver betala i enlighet med avtalet. Avbeställning leder också till att avbeställaren inte behöver ersätta de utökade kostnader som kan uppstå för motparten efter avbeställningen. Dessa förmåner har dock endast den som gjort en giltig avbeställning. Anledningarna till att ett avtal kan innehålla en rätt att avbeställa är många och av olika slag. Det kan exempelvis handla om att man vill ge en större ångerfrist än den som stipuleras i lag, en möjlighet att ta hänsyn till ändrade förhållanden eller att undvika ett, för båda parter, ofördelaktigt avtal. Dock bör beaktas att en avbeställning även kan ha negativ inverkan, då det kan innebära större risker för ekonomisk förlust.

Avbeställning av konsumentköp

I konsumentförhållanden, d.v.s. avtal som ingås mellan en näringsidkare (någon som bedriver näringsverksamhet) och en konsument, har konsumenten i regel rätt att avbeställa varan fram till dess att varan levererats till konsumenten. Om konsumenten vill utnyttja sin rätt till avbeställning kan säljaren inte hålla fast vid köpet och kräva att detta fullgörs. När konsumenten avbeställer en vara har dock säljaren rätt till ersättning för följande:

1. Särskilda kostnader som säljaren har haft för att ingå och fullgöra avtalet om han inte kan tillgodogöra sig kostnaderna på annat sätt.
2. Särskilda kostnader som följt av avbeställningen.
3. Övriga förluster med ett belopp som är rimligt med hänsyn till priset för varan, när avbeställningen sker, hur mycket arbete som lagts ned för fullföljande av avtalet och övriga omständigheter.

Säljaren har dock inte rätt till ersättning om konsumenten avbeställer varan innan säljaren har accepterat ett anbud konsumenten har gett till säljaren, d.v.s. innan avtal har ingåtts. Vidare har säljaren inte rätt till ersättning om avbeställningen beror på någon händelse utanför konsumentens kontroll, så kallad force majeure.

När en konsumenttjänst avbeställs

En konsument har även en generell rätt att avbeställa en tjänst denne har beställt. Om konsumenten avbeställer tjänsten innan den slutförts har näringsidkaren rätt till ersättning för det arbete som är färdiggjort samt för sådant arbete som måste utföras trots avbeställningen. Den ersättning konsumenten skall lämna till näringsidkaren skall motsvara det pris som hade gällt, om avtalet från början avsett endast den del av arbetet som utförts, d.v.s. om avtalet var från början hade en mindre omfattning. Vidare har näringsidkaren rätt till följande övriga förluster:

1. Kostnader för den återstående delen av tjänsten.
2. Förluster på grund av att näringsidkaren har fått tacka nej till annat arbete alternativt förluster som har uppstått på grund av att näringsidkaren har inrättat sig efter uppdraget.

Avbeställning i andra köpavtal

I andra köpavtal, d.v.s. inte konsumentköp, har köparen inte någon generell rätt att avbeställa varan. Visserligen kan avtalsparterna ta in en avbeställningsrätt i avtalet, men i lagstiftningen finns det dock ingen sådan rätt. Istället har säljaren rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning i enlighet med detta. Om en avbeställning sker i sådana fall föreligger därav ett kontraktsbrott. Säljaren kan dock inte kräva fullgörelse om köpet gäller en vara som skall tillverkas särskilt för köparen och säljaren måste färdigställa varan och vidta andra förberedelser för varans avlämnande. Undantag görs dock för det fall att köparens avbeställning skulle vara till stor nackdel för säljaren eller om det finns risk för att säljarens kostnader på grund av avbeställningen inte blir ersatta.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar