Arbetsmiljöregler för barn


Regler om hur barn och ungdomar får arbeta finns i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om minderåriga. Arbetsmiljöregleringen gör egentligen ingen skillnad mellan personer som är över och under 18 år vad gäller säkerhet på arbetsplatsen.

För de barn som är under 13 år är det i princip förbjudet att arbeta. Förbudet gäller även beträffande att hjälpa till i exempelvis familjens jordbruk. Förbudet gäller dock inte lättare arbeten, såsom plantering, frukt- och bärplockning i familjens jordbruk. Det är även tillåtet för ett barn som är under 13 år att sälja jultidningar, dock med förbehåll för att så unga personer inte ska handha större summor pengar. Vidare kan tillstånd erhållas av arbetsmiljöverket för arbete som exempelvis artist, skådespelare, statist eller liknande. Kravet är dock att arbetet är ofarligt.

Barn som är mellan 13 och 15 år får ha lätta och ofarliga arbeten. Sådana arbeten kan exempelvis vara enkelt kontorsarbete, lättare arbete i affär (som att plocka upp och märka varor, men inte göra tunga lyft eller arbeta i kassa). Fler exempel på lätta och ofarliga arbeten är lättare restaurangarbete i form av brickplockning, lättare trädgårdsarbete och paketering. Det krävs samtycke av barnets vårdnadshavare och en handledare på arbetet som kan ge nödvändig utbildning och instruktioner till barnet.

För barn som är 16 till 17 år gäller att de kan ha ett normalt och ofarligt arbete. Riskfyllda uppgifter är således uteslutna. Även beträffande denna åldersgrupp finns det krav på att det ska finnas en handledare på arbetsplatsen som kan lämna nödvändiga instruktioner för att barnet ska klara sitt arbete.

Vad gäller arbetstid kan det som utgångspunkt sägas att skolan ska gå före jobbet. Det är visserligen tillåtet att arbeta på kvällar och helger, men det får inte påverka skolarbetet negativt. För barn som fortfarande går i grundskolan krävs det tillstånd från vårdnadshavare samt rektor för att få arbeta under skolveckan.

För barn under 13 år är huvudregeln som sagt att arbete inte får utföras. För de sysslor som ovan nämnts gäller att barnet själv ska bestämma tid, plats och hur mycket hon eller han vill arbeta. Den som är mellan 13 och 15 år får arbeta två timmar per dag under skoldagar och sju timmar per dag under skolfria dagar. Barn i denna åldersgrupp får arbeta högst tolv timmar per vecka. Vad gäller arbetstidens förläggning stadgar regleringen att arbetstiden ska vara mellan klockan 06 och 20 samt att barnet ska ha minst 14 timmars sammanhängande nattvila och 36 timmars sammanhängande veckovila.

För personer som är 16 till 17 år gäller samma arbetstidsregler som vid sommarjobb, något som för varje åldersgrupp kort beskrivs här. För de under 13 år gäller i princip samma regler som ovan redogjorts för. För åldersgruppen 13 till 15 år gäller minst fyra veckors ledighet i sträck under sommaren. För de barn som är 13 till 14 år gamla gäller en maximal arbetstid om sju timmar per dag och 35 timmar per vecka. För den som uppnått en ålder av 15 år gäller en maximal arbetstid om åtta timmar per dag och 40 timmar i veckan.

För åldersgruppen 16 till 17 år gäller en maximal arbetstid om åtta timmar per dag och högst 40 timmar i veckan. Det är inte tillåtet för denna åldersgrupp att arbeta mellan klockan 22 och 06. Det finns vidare ett krav på minst 30 minuters rast för arbetsdagar som är längre än fyra och en halv timma samt minst tolv timmars nattvila och 36 timmars sammanhängande veckovila.

För barn under 16 år är det förbjudet med heltidsarbete. För åldersgruppen 16 till 17 år är det i princip tillåtet med heltidsarbete, förutsatt att personen avklarat årskurs nio. De ovan nämnda reglerna om arbetsuppgifter gäller dock fortfarande. När en person uppnår 18 års ålder gäller samma regler som för vuxna.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar