Barnarbete


När man hör ordet barnarbete tänker man antagligen oftast på mycket unga barn som arbetar under extremt dåliga omständigheter. Det rör sig ofta om slaveriliknande situationer med väldigt låg lön samt dåliga arbetstider och dålig arbetsmiljö. I bestämmelserna om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna slås fast att det råder förbud mot slaveri och tvångsarbete. Detta är en grundprincip som omfattar alla människor, alltså även barn. På grund av barns utsatta position har man emellertid ansett att barns rättigheter ytterligare måste förtydligas och stärkas. I FN:s barnkonvention stadgas därför bland annat att alla barn har rätt till vila och fritid samt till lek och rekreation. Vidare föreskrivs att barn har rätt till ”skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling”. Dessutom ålägger barnkonventionen de stater som har anslutit sig till konventionen (de så kallade konventionsstaterna) en skyldighet att införa lagstiftning och vidta andra åtgärder som behövs för att barns rättigheter enligt stadgandet skall kunna garanteras. I barnkonventionen fastslås särskilt att konventionsstaterna skall införa regler rörande vilken minimiålder som en minderårig skall ha uppnått för att få lov att arbeta. Konventionsstaterna är även förpliktade att på ett lämpligt sätt reglera arbetstider och arbetsvillkor.

I den Europeiska sociala stadgan, som antagits av stater som är medlemmar i Europarådet, uppställs också vissa föreskrifter rörande barn och ungdomars rätt till skydd. Dessa bestämmelser är något mer specifika och fastslår bland annat att minimiåldern för att barn skall kunna få anställning som huvudregel bör vara 15 år, men att undantag kan vara tillåtna avseende lättare arbeten. Vid speciellt riskfyllda eller hälsofarliga arbeten bör en ålder på 18 år krävas för att anställning skall vara aktuell. Det anges vidare att personer som det råder skolplikt för inte skall tillåtas att anlitas till arbete som förhindrar dem från att tillgodogöra sig skolundervisningen. Annat som stadgas är att arbetstiden för personer under 18 år bör begränsas exempelvis med hänsyn till deras utveckling samt att minderåriga skall ha rätt till en skälig lön.

Barnarbete som sådant är följaktligen inte förbjudet enligt barnkonventionen eller någon annan liknande konvention. Istället kan man kanske säga att barnarbete är tillåtet, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda – såsom exempelvis att barnets grundläggande rättigheter inte kränks därigenom. Den sorgliga verkligheten är dock, som bekant, att långtifrån alla stater respekterar dessa rättigheter och erbjuder barn det skydd som de borde få. I detta sammanhang skall helt kortfattat nämnas något om begreppen ”barn” och ”minderårig”. Hur gammal man skall vara för att räknas som barn eller minderårig kan variera något i olika länder samt i olika situationer. Med barn/minderårig avses i Sverige vanligen personer som är under 18 år gamla.

I Sverige finns lagstiftning som särskilt berör minderårigas möjligheter att arbeta. Där anges att minderåriga, som huvudregel, inte får anlitas till eller utföra arbete före det kalenderår under vilket personen ifråga fyller 16 år. Detsamma gäller innan den minderårige personen fullgjort sin skolplikt. Undantag från denna huvudregel kan dock medges i vissa fall. Exempelvis får en minderårig som har fyllt 13 år anlitas till eller utföra ”lätt arbete”, som inte kan bedömas påverka den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång på ett menligt sätt. Enbart i mycket speciella situationer kan en person som inte fyllt 13 år tillåtas att arbeta – och i så fall är det endast aktuellt med mycket lätt arbete. Förutom reglerna rörande åldersgränser för olika sorters arbete, finns det även bestämmelser som säger att minderåriga inte får lov att anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall, överansträngning eller annat som kan ha en menlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling. Dessutom kan till exempel Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter om villkor för, eller förbud emot, att en minderårig person utför visst slags arbete som kan anses som särskilt riskfyllt.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar