Allmänt om flygcertifikat


Bara de personer som har flygcertifikat som är giltigt i Sverige får föra luftfartyg. Kravet på flygcertifikat finns, eftersom trafik med luftfartyg ofta är förknippat med stora risker. Med luftfartyg avses i denna artikel civila luftfartyg, alltså till exempel luftballonger och flygplan som inte används för militära ändamål. Ett flygcertifikat gäller dock inte generellt för alla luftfartyg, utan bara för den kategori av luftfartyg samt klass och typ av luftfartyget som anges i certifikatet. I certifikatet kan även anges att vissa speciella villkor gäller för certifikatet.

Flygcertifikatet måste ha utfärdats i Sverige eller blivit godkänt i Sverige för att det ska vara giltigt och för att personen som innehar certifikatet ska vara behörig att föra luftfartyg i Sverige. För att flygcertifikatet ska vara giltigt krävs även att personen som innehar certifikatet har ett medicinskt intyg. Även det medicinska intyget ska vara utfärdat eller godkänt i Sverige. Då medicinintyg utfärdas i Sverige gäller intyget endast för viss tid, vilket innebär att innehavaren av medicinintyget måste förnya intyget och genomgå nya undersökningar då tiden för det gamla medicinintyget går ut.

Flygcertifikat utfärdas efter en ansökan. För att ett flygcertifikat ska utfärdas måste den person som ansöker om certifikatet först genomgå så kallade certifikatprov. Först då cerftifikatprovet (eller certifikatproven, här kan det variera något beroende på luftfartyget) är godkänt utfärdas ett flygcertifikat. Även flygcertifikat utfärdas på viss tid, så efter en viss tidsperiod måste innehavaren av flygcertifikatet ansöka om att det ska förnyas. Vid en förnyelse av flygcertifikatet kan personen som vill ha sitt certifikat förnyat behöva genomgå nya certifikatprov.

I vissa fall kan en person som innehar ett flygcertifikat få genomgå en så kallad certifikatkontroll. Luftfartsverket får nämligen, om det kan antas att en certifikatinnehavare inte kan utföra de uppgifter som han eller hon har behörighet att göra på ett sätt som är betryggande, förelägga innehavaren av certifikatet att genomgå de undersökningar och prov som behövs för att Luftfartsverket ska kunna utreda frågan. Det kan till exempel vara så att en person får genomgå en medicinsk undersökning.

Ett flygcertifikat kan under vissa omständigheter återkallas. Dessa omständigheter är:
1. Då innehavaren av flygcertifikatet gjort sig skyldig till flygfylleri eller grovt flygfylleri. För flygfylleri är alkoholgränserna 0,2 promille i blodet/0,10 mg per liter utandningsluft, för grovt flygfylleri är gränsen 1,0 promille i blodet/0,50 mg per liter utandningsluft. (Observera dock att promillehalten inte är det enda som har betydelse för om ett flygfylleri ska anses vara grovt eller inte.) Flygfylleri kan även vara då innehavaren av certifikatet framför luftfartyg då han eller hon är narkotikapåverkad.
2. Om innehavaren har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet då han eller hon flugit eller om han eller hon visat uppenbar (notera det höga kravet) likgiltighet för andra människors liv eller egendom.
3. Om innehavaren genom att upprepade gånger ha överträtt de bestämmelser som gäller för luftfarten visat att han eller hon har en bristande vilja eller bristande förmåga att följa bestämmelserna.
4. Om innehavaren har brutit mot någon bestämmelse som har väsentlig betydelse för flygsäkerheten.
5. Om innehavaren visat sig vara opålitlig ur nykterhetshänseende eller om han eller hon brukar ett annat ämne än alkohol (till exempel narkotika) och därför inte anses vara lämplig att ha ett flygcertifikat.
6. Om innehavaren gjort sig skyldig till ett brott och det därför kan antas att han eller hon inte kommer följa de regler som gäller för luftfarten och visa den hänsyn och det omdöme som krävs av en certifikatinnehavare.
7. Om innehavaren kan anses vara olämplig på grund av sina personliga förhållanden.
8. Om innehavaren fått en sjukdom eller en skada som gör att han eller hon på grund av flygsäkerhetsskäl inte är lämplig att inneha ett flygcertifikat.
9. Om innehavaren inte längre uppfyller de krav som finns avseende kunskaper och skicklighet.
10. Om innehavaren inte följer ett föreläggande att genomgå olika kontroller, till exempel medicinsk undersökning.
11. Om innehavaren själv begär att flygcertifikatet ska återkallas.

En återkallelse av flygcertifikatet kan begränsas så att inte hela certftifikatet återkallas. Det är alltså möjligt att bara återkalla vissa behörigheter som innehavaren har i sitt flygcertifikat. I de fall då återkallelsen sker på grund av att innehavaren har begått ett brott får en återkallelse inte ske förrän det finns en dom som vunnit laga kraft som fällt innehavaren till ansvar för brottet. Med lagakraftvunnen dom jämställs godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse.

I situationerna i punkterna 3-7 ovan kan det i vissa fall räcka med att innehavaren av flygcertifikatet varnas. I de fallen där det bedöms att en varning är en tillräckligt ingripande åtgärd behöver därför inte någon återkallelse av certifikatet göras. Finns det inte ens tillräckliga skäl för en varning kan innehavaren istället få en erinran.

Bläddra bland juridiska artiklar