Årsredovisningens delar


Årsredovisning är en finansiell rapport som skall fastställas i slutet av varje räkenskapsår. Ett räkenskapsår är för det mesta tolv månader men kan i vissa fall uppgå till arton månader. Vidare är inte alla företag skyldiga upprätta årsredovisning, men de flesta större företag måste upprätta årsredovisning. Årsredovisningen måste innehålla vissa delar. Det krävs nämligen enligt lag att årsredovisningen innehåller en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Vidare skall det i årsredovisningen för större företag finnas en finansieringsanalys. I denna artikel skall redogöras för dessa delar av årsredovisningen.

Balansräkning

Balansräkningen är en sammanställning av ett bolags skulder och tillgångar. Däri upptas närmare bestämt företagets tillgångar, skulder, obeskattade reserver, eget kapital och avsättningar. En balansräkning ger en bild av ett bolags förmögenhet och om exempelvis vinst kommer kunna utdelas. Vidare kan man få en bild av bolagets skulder och hur dessa förhåller sig till bolagets tillgångar.

Resultaträkning

I resultaträkningen skall bolagets samtliga kostnader och intäkter, vilka har uppkommit under räkenskapsåret, sammanställas. Genom resultatsräkningen kan man få insyn i bolagets huvudsakliga inkomster och utgifter under räkenskapsåret. Skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna utgör resultatet, d.v.s. bolagets vinst eller förlust, för räkenskapsåret. Dock är det viktigt att komma ihåg att en inkomst som inte har blivit en intäkt ännu, t.ex. när ett arbete utförts men betalning ej skett, och en kostnad som ännu inte blivit en skuld inte skall tas med i resultaträkningen. Dessa skall istället tas upp i balansräkningen.

Noter

I noterna anges ett antal detaljuppgifter. Bland annat skall uppgifter om utvecklingen på konton i den löpande bokföringen tas med. Vidare ges information om bolagets sociala förhållanden såsom, könsfördelning inom ledningen, antalet anställda, sjukfrånvaro m.m. Tanken är att informationen i noterna skall fungera som ett komplement till balans- och resultaträkningen. En av de viktigaste noterna är troligtvis den där det anges vilka principer som använts vid värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys

En förvaltningsberättelse är en översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, resultat och ställning. Uppgifter som skall tas med i förvaltningsberättelsen är bland annat upplysningar som inte har tagits med i balans- eller resultaträkningen men som ändå är av betydelse, förväntad utveckling, beskrivning av förväntade risker, upplysning om företagets verksamhet inom forskning och utveckling, antal aktier som innehas av företaget etc. Vidare skall förvaltningsberättelsen innehålla ett förslag på hur bolagets vinst skall fördelas. Finansieringsanalysen utgörs av en sammanfattning av kassaflödet. Med kassaflödet menas de kontanta medel som kommit in och lämnat bolaget.

Bläddra bland juridiska artiklar