Vad som utgör fel i en konsumenttjänst


I regleringen rörande konsumenttjänster, så finns det ett antal krav uppställda på tjänstens utförande och resultat. Ifall tjänsten, och då främst resultatet av tjänsten, inte uppfyller de krav som finns så kan den komma att anses vara felaktig. Här nedan följer en något mer detaljerad uppräkning över i vilka situationer det kan anses finnas ett fel hos tjänsten.

Ett fall är då tjänsten inte är fackmässigt utförd eller om näringsidkaren som utför tjänsten inte på föreskrivet sätt uppfyllt den skyldighet att tillvarataga konsumentens intressen som finns stadgad. Ifall tjänsten brister i något av dessa avseenden, så kan den komma att anses vara felaktig även om denna brist beror på en olyckshändelse eller liknande. För ett typiskt exempel på ett fel i enlighet med denna punkt; om en målare vid ommålning av en konsuments badrum inte använt färg som specifikt lämpar sig i badrum, så är det högst sannolikt att tjänsten inte skulle anses vara fackmässigt utförd och därmed felaktig.

En annan situation är ifall tjänsten inte uppfyller vissa av de säkerhetskrav som finns lagstiftade om, eller som berörda myndigheter meddelat. Då kan tjänsten komma att anses vara felaktig. Också om resultatet av tjänsten inte stämmer överens med vad konsumenten och näringsidkaren mer specifikt har avtalat om, kan det anses finnas ett fel hos tjänsten. För ett mer konkret exempel; ifall det i avtalet (muntligt eller skriftligt) angetts att konsumentens hus skall målas om i en röd färg, så skulle det anses att tjänsten är felaktig om huset istället blir målat i exempelvis gult – men även mindre uppenbara avvikelser från det som avtalats om kan förstås resultera i att ett fel anses förekomma. Ifall näringsidkaren inte uppfyller den skyldighet som finns att i vissa fall utföra så kallat tilläggsarbete, så kan det resultera i att tjänsten anses felaktig.

I vissa fall kan tjänsten vidare komma att anses felaktig ifall den inte stämmer överens med de uppgifter som näringsidkaren (eller till exempel en tredje part på näringsidkarens uppdrag, en näringsidkare tidigare i försäljningsledet, etcetera) lämnat genom marknadsföring alternativt på något annat sätt i samband med att avtalet om tjänsten ingicks. För att detta skall kunna inträffa, så måste dock de uppgifter som det handlar om vara av betydelse för bedömningen av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet och dessa uppgifter måste antas ha inverkat på avtalet – det bör alltså gälla ”viktiga” uppgifter om tjänsten och genom att näringsidkaren lämnat dessa uppgifter bör konsumenten ha påverkats till att ingå avtal om köp av tjänsten. I vissa situationer kan näringsidkaren slippa undan ansvar för vad som enligt det nyss nämnda annars skulle ha ansetts vara ett fel i tjänsten; detta gäller antingen ifall de lämnade missledande uppgifterna faktiskt i tid rättats på ett tydligt sätt eller om näringsidkaren inte känt till (eller borde ha känt till) uppgifterna.

Om näringsidkaren inte uppfyllt den plikt som i somliga fall finns att upplysa konsumenten om vissa aspekter av tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som näringsidkaren kände till (eller borde ha känt till), om näringsidkaren insåg (eller borde ha insett) att dessa aspekter var av betydelse för konsumenten kan tjänsten anses felaktig. Även här gäller detta endast ifall näringsidkarens underlåtenhet att upplysa konsumenten om förhållandena kan antas ha inverkat på avtalet.

Vid bedömningen av om tjänsten kan anses felaktig eller inte, skall som huvudregel hänsyn främst tas till förhållandena vid tidpunkten för tjänstens avslutande. För det fall att det ingår i tjänsten att den sak som tjänsten rör skall överlämnas till näringsidkaren av någon anledning, så anses tjänsten inte avslutad förrän konsumenten har fått saken i sin besittning. Om tjänsten slutförts, men själva avslutandet av uppdraget ändå blir försenat på grund av konsumenten, är det den tidpunkt då uppdraget ursprungligen skulle ha avslutats som man tar hänsyn till. Ifall resultatet av tjänsten försenats efter de tidpunkter som här nämnts, kan tjänsten ändå komma att anses felaktig; detta om försämringen orsakats av att näringsidkaren inte fullgjort sina förpliktelser.

Om näringsidkaren lämnat en garanti eller motsvarande, där tjänstens resultat garanteras under en specifik tid också efter tidpunkten för avslutandet av uppdraget, kan tjänsten komma att anses vara felaktig ifall resultatet försämras under den tid som garantin gäller. Näringsidkaren kan dock slippa undan ansvar för en eventuell försämring ifall han kan visa att försämringen sannolikt beror på en olyckshändelse, vanvård eller något liknande från konsumentens sida.

Bläddra bland juridiska artiklar