Småhusentreprenad


Vad anses utgöra en småhusentreprenad och vilka regler är tillämpliga för sådana? I viss mån gäller de allmänna reglerna för konsumenttjänster även för så kallade småhusentreprenader, men till en viss del så finns det särskilda bestämmelser som gäller specifikt för småhusentreprenader. Som småhusentreprenader räknas tjänster som avser uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus samt, ifall det ingår i avtalet om tjänsten rörande bostadshuset, även uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad (exempelvis garage eller förrådsbyggnader). Ifall det endast är en komplementbyggnad som tjänsten avser, så anses detta avtal inte falla in under begreppet småhusentreprenad.

Konsumentens tolkningsföreträde

Vid en småhusentreprenad gäller att konsumentens uppfattning om vad som avtalats avseende arbetets omfattning, priset, tidpunkten då betalning skall ske samt tidpunkten när arbetet med entreprenaden skall vara slutförd har företräde framför näringsidkarens, om ingen annan överenskommelse framgår av exempelvis ett skriftligt avtal.

Betalning

Vad gäller betalningen vid en småhusentreprenad, så är konsumenten inte skyldig att betala för en del av entreprenaden som inte utförts – till viss mån i skillnad från vad som gäller vid andra konsumenttjänster. Ifall en så kallad slutbesiktning skall ske (se nedan), så kan konsumenten ha rätt att hålla inne tio procent (10 %) av det avtalade priset till dess att småhusentreprenaden godkänts.

Slutbesiktning

Konsumenten, och även näringsidkaren, har rätt att begära att en slutbesiktning skall göras efter det att arbetet med entreprenaden avslutats. Om situationen är sådan att flera olika näringsidkare är inblandade i utförandet av entreprenaden (till exempel en rörmokare, en målare och så vidare) kan man komma överens om att slutbesiktningen skall ske när alla tjänster ha utförts, istället för att det skall behöva ske efter att respektive näringsidkare avslutat sitt individuella arbete.

Näringsidkaren har en skyldighet att underrätta konsumenten om när arbetet förväntas vara avslutat och slutbesiktning alltså kan ske. Konsumenten skall därefter meddela näringsidkaren om han vill att en slutbesiktning skall genomföras, och i så fall välja en besiktningsman som skall utföra besiktningen. Om konsumenten inte utövar sin rätt att välja besiktningsman, kan näringsidkaren istället ha rätt att utse besiktningsmannen. Konsumenten och näringsidkaren kan även välja att tillsammans utse vem som skall vara besiktningsman. Det finns vissa krav på vem som får vara besiktningsman; bland annat skall besiktningsmannen ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget samt utföra uppdraget på ett opartiskt och självständigt sätt. Besiktningsmannen har vidare rätt till skälig ersättning för uppdraget. Främst är det konsumenten som har det slutliga ansvaret för besiktningsmannens ersättning, om inte annat avtalats, men i vissa fall är det istället näringsidkaren som har ansvaret för delar av ersättningen. Det som sker vid slutbesiktningen, är att besiktningsmannen undersöker om det finns något fel småhusentreprenaden. Vid avgörandet av om fel förekommer gäller i princip samma regler som vid eventuella fel i övriga konsumenttjänster.

Efter att slutbesiktningen är genomförd, så skall både konsumenten och näringsidkaren få en skriftlig redovisning (besiktningsutlåtande) där besiktningsmannen skall ha noterat ifall det förekommer några fel enligt hans åsikt, där skall också anges ifall konsumenten anser att fel förekommer. Finns det inga fel, eller om möjliga fel är av mindre betydelse, skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om det däremot föreligger fel som resulterar i att entreprenaden inte kan godkännas är huvudregeln att en ny slutbesiktning skall göras vid ett senare tillfälle; näringsidkaren har då en skyldighet att meddela besiktningsmannen om när denna nya besiktning kan genomföras.

Fel i småhusentreprenaden

Till skillnad från vid övriga konsumenttjänster, där bedömningen av om fel i tjänsten förekommer framförallt är beroende på omständigheterna vid tidpunkten då tjänsten slutfördes, är den avgörande tidpunkten vid småhusentreprenader slutbesiktningen då entreprenaden godkändes.

Som huvudregel skall ett fel som visar sig inom två år efter det att småhusentreprenaden godkänts vid slutbesiktningen, alternativt inom två år efter det att arbetet med entreprenaden avslutats (ifall ingen slutbesiktning skett), alltid anses utgöra fel i tjänsten. Undantaget från denna regel är dock fall där näringsidkaren visar att felet sannolikt är orsakat av konsumenten genom en olyckshändelse, vanvård eller dylikt.

En ytterligare huvudregel är att efter det att småhusentreprenaden godkänts vid en slutbesiktning, så har konsumenten endast rätt att göra gällande fel som noterats i besiktningsutlåtandet. Konsumenten kan dock ha rätt att göra gällande andra fel i vissa situationer; exempelvis ifall konsumenten har meddelat näringsidkaren om felet inom sex månader efter slutbesiktningen.

Grundregeln vid konsumenttjänster är att konsumenten måste meddela näringsidkaren om ett eventuellt fel (genomföra en reklamation) för att ha rätt att göra gällande felet, men vid en småhusentreprenad gäller bland annat att ingen reklamation behöver ske om felet antecknats i besiktningsutlåtandet. Främst gäller att möjliga fel kan åberopas av konsumenten fram till dess att tio år förflutit efter det att en slutbesiktning av entreprenaden genomförts och entreprenaden godkänts, men ifall näringsidkaren utlovat en garanti eller liknande så kan ett fel göras gällande så länge som garantin medger detta.

Bläddra bland juridiska artiklar