Skilsmässa och övriga sätt att avsluta äktenskap


Det finns flera olika anledningar till varför ett kärleksförhållande tar slut, men bara två sätt som man formellt avslutar ett äktenskap och båda känns ofta ganska tråkiga. Ett liv som gift kan avslutas antingen genom dödsfall eller genom skilsmässa, som formellt benämns som äktenskapsskillnad.

Om båda parterna är överens om att det är bäst att gå skilda vägar, så kan de gemensamt ansöka om att upplösa äktenskapet och då få äktenskapsskillnad. Om båda parterna vill ha en så kallad betänketid, får man sex månader på sig att fundera över sitt beslut och eventuellt ändra sig. I dessa fall är det frivilligt att begära betänketid och båda parterna behöver vara överens. Betänketid gäller dock alltid för ansökningar om det finns barn under 16 år i äktenskapet, det kan vara gemensamma barn eller den ena partens barn som denne har vårdnaden om och som har levt tillsammans med paret.

Vid ett dödsfall upphör äktenskapet automatiskt och man behöver inte göra något formellt utan allt sköts i och med själva dödsfallsregistreringen. Det kan kanske verka naturligt att det är på detta sätt och för många kanske det till och med kan kännas väldigt sorgligt att man får sitt äktenskap upplöst bara för att partnern avlider, men tanken med denna process är att om man i framtiden vill gifta om sig så kan man göra det utan några andra formella krav än de som alltid gäller vid giftermål.

Ibland är det bara den ena parten som vill ha skilsmässa och då kan äktenskapet upplösas, men först efter en betänketid på sex månader. Det kan kanske vara känslomässigt prövande att begära äktenskapsskillnad utan att motparten är med på det hela, men man måste alltså inte vara överens för att kunna avsluta sitt äktenskap. Om man har levt på skilda håll under minst två år innan man ansöker om skilsmässa så kan man få en dom om äktenskapsskillnad utan någon betänketid, eftersom man anser att en så lång tid isär har fungerat som en betänketid. Ett par som redan levt på olika håll så länge kommer antagligen inte att ångra sig och därför kan man upplösa äktenskapet direkt.

Betänketiden för äktenskapsskillnad börjar räknas från den dagen makarna gör en gemensam ansökan om upplösande av äktenskapet till den tingsrätt man tillhör. Om bara den ena maken vill ansöka så gör man det genom en ansökan om stämning till sin tingsrätt där man yrkar på upplösande av äktenskap. Det kan låta formellt och hårt att stämma någon, men det är ett alternativ när man inte alls är överens. I dessa fall räknas betänketiden från den dagen då motparten får del av denna önskan, alltså delges stämningen. Medan betänketiden pågår är man fortfarande formellt sett gifta med varandra och man har fortfarande de skyldigheter man brukar ha inom ett äktenskap. Här tänker man främst på åtaganden mot barn och rent ekonomiska aspekter. Vissa undantag kan göras från denna regel, men det är i väldigt speciella fall och bara om man ansöker om ett sådant undantag.

När det har gått sex månader kan någon av parterna, eller båda gemensamt, göra ett särskilt yrkande till domstolen om upplösande av äktenskapet och därigenom få en dom om äktenskapsskillnad i tingsrätten. Skilsmässan är definitiv när domen har vunnit laga kraft, då är äktenskapet upplöst. Om ingen gör ett särskilt yrkande inom ett år från det att betänketiden började räknas så faller frågan om skilsmässa, ansökan man gjort blir ogiltig, och om man ändå vill skiljas så måste man göra om processen.

I speciella fall kan man få sitt äktenskap upplöst direkt, utan betänketid, även om det i andra fall skulle ha krävts sex månader innan domen faller. Det kan vara om man kan visa att man tvingats ingå äktenskap mot sin vilja eller att man var under 18 år när man gifte sig och inte hade fått det särskilda tillstånd från behöriga myndigheter som krävs. Andra fall kan vara att man är syskon eller att det visar sig att den man är gift med redan är gift med någon annan. I dessa fall kan man ansöka om upplösande av äktenskap och tala om varför man vill att det ska gälla direkt och i de flesta fall så kan man då få ett omedelbart beslut.

När man har bestämt sig för att skiljas och man vet att det kommer att behövas en betänketid så kan det uppstå frågor om vart barnen ska bo under tiden, vem som får lov att bo kvar i bostaden och hur ekonomin ska se ut under dessa sex månaderna då betänketiden löper. Det är inte alltid så att man själv kan komma överens om dessa frågor. Då kan rätten ta ställning till detta redan när man gör en ansökan om upplösande av äktenskapet eller under tiden som betänketiden löper om någon av parterna begär, yrkar på, att detta skall tas upp av rätten. En domstol kan också besluta att den ena parten inte får besöka den gemensamma bostaden om
det är nödvändigt. Det kan vara viktigt att tänka på att detta inte är en bodelning utan något som gäller under själva betänketiden. När skilsmässan är definitiv så ska man göra en formell bodelning och då definitivt bestämma vem som har rätt till vad ur det gemensamma hemmet.

Bläddra bland juridiska artiklar