Praktiska råd vid bildande av handelsbolag


Ett företag kan drivas i många olika former varav handelsbolag är en av dem. Ett handelsbolag präglas av att delägarna svarar för bolagets förpliktelser gemensamt. Vidare brukar bolagets vinst delas lika mellan delägarna. Handelsbolaget är vidare en bolagsform som är skapad för affärsverksamhet. Själva grundtanken med handelsbolag är således att näringsverksamhet skall bedrivas i syfte att generera vinst för bolagets ägare. I denna artikel skall ges några råd gällande vad som bör uppmärksammas när handelsbolag bildas.

Hur ett handelsbolag bildas

För att ett bolag över huvud taget skall uppkomma uppställs tre krav. För det första måste det föreligga ett avtal mellan bolagsmännen, för det andra skall bolaget ha ett gemensamt syfte och för det tredje skall bolagsmännen vara förpliktigade att verka för detta syfte. Uppfylls dessa tre rekvisit föreligger således ett bolag. För att ett handelsbolag skall uppkomma förutsätts dessutom att bolaget registreras i handelsregistret. I princip alla fysiska personer kan vara bolagsmän i ett handelsbolag. Vidare har aktiebolag accepterats som bolagsmän, men stiftelser accepteras däremot inte som bolagsmän. Dessutom förutsätts att den som är bolagsman har möjlighet att ingå avtal. Härmed utesluts den som är omyndig eller har förvaltare från möjligheten att vara bolagsman i handelsbolaget. Skulle något av kvalifikationskraven gällande bolagsmännen vara ouppfyllt är bolagsavtalet i sin helhet ogiltigt och något bolag föreligger i sådana fall inte.

Bolagsmännens inbördes förhållanden och möjligheten till egna regleringar

Bolagsmännen har i stor utsträckning att själva bestämma vilka regler som skall gälla för deras inbördes förhållande. Många av reglerna i lagen är nämligen dispositiva vilket innebär att de kan åsidosättas genom avtal. Detta innebär vidare att lagens regler oftast blir aktuella om det skulle saknas bestämmelser i bolagsavtalet. Därför kan det vara bra att se över de regler som finns i lagen och bestämma om man vill avtala något annat. Genom ett sådant avtal kan bolagsmännen bestämma vad som passar just dem och deras bolag bäst. Saknas avtal gäller att delägarna skall dela lika på bolaget vinst. Vidare förutsätts att bolagsmännen skall förvalta bolaget tillsammans och gemensamt fatta beslut gällande bolaget. Varje bolagsman kan dessutom lägga in sitt veto och på så vis förhindra en planerad åtgärd. Vidare gäller att alla bolagsmän kan företräda bolaget utåt.

Viktiga ansvarsfrågor i ett handelsbolag

Något som inte kan ändras genom avtal, om man inte har för avsikt att istället för ett handelsbolag upprätta ett kommanditbolag, är reglerna om bolagsmännens så kallade gäldsansvar. Bolagsmännen svarar nämligen solidariskt för bolagets samtliga skulder. Med detta menas att den som har en fordran mot bolaget kan kräva hela skulden av vilken som helst av bolagsmännen. Om en bolagsman själv har fått stå för en fordran på detta vis kan bolagsmannen dock kräva ersättning av de övriga bolagsmännen för deras del av ansvaret, en så kallad regressfordran. Bolagsmännen svarar vidare lika mycket för bolagets förpliktelser. Är det fyra bolagsmän skall således varje bolagsman svara för en fjärdedel av fordringarna mot bolaget. Regeln om gäldsansvar är viktigt att uppmärksamma om man har för avsikt att driva ett handelsbolag då konsekvenserna kan bli mycket ödesdigra om det skulle gå dåligt för bolaget. Dock är en bolagsmans ansvar aldrig större än bolagets. Om en fordran mot bolaget exempelvis preskriberas, och därmed inte kan utkrävas, kan den inte heller krävas av bolagsmannen. Vidare är bolagsmännen skyldiga att visa varandra lojalitet och kan bli skadeståndsskyldiga om detta skulle åsidosättas. Slutligen kan nämnas att om ett bolag endast har en ägare skall bolaget likvideras, detsamma gäller i regel om en bolagsman försätts i konkurs eller dör. Vidare kan en bolagsman kräva att bolaget skall likvideras omedelbart.

Bläddra bland juridiska artiklar