Praktiska råd vid bildande av enkelt bolag


Ett enkelt bolag är en samverkan mellan två eller flera personer som drivs i bolagsform och som inte registrerats som aktiebolag eller handelsbolag. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person och kan därför inte egenhändigt förvärva rättigheter och ådra sig skyldigheter. Därför spelar bolagsformen inte någon roll för förhållandet gentemot tredje man. Det är endast förhållandet mellan bolagsmännen som påverkas av att ett enkelt bolag föreligger. I denna artikel skall uppmärksammas något av det som den som står i begrepp att bilda ett enkelt bolag bör tänka på.

Hur ett enkelt bolag bildas

För att ett bolag skall uppkomma föreskrivs tre förutsättningar. Först och främst måste det föreligga ett avtal mellan bolagsmännen, vidare skall bolaget ha ett gemensamt syfte och slutligen skall bolagsmännen vara förpliktigade att verka för detta syfte. Uppfylls dessa tre rekvisit föreligger således ett enkelt bolag. Det är viktigt att påpeka att bolagsavtalet, som är en förutsättning för bolagets uppkomst, inte alls behöver benämnas som bolagsavtal. Ett bolagsavtal kan till och med ingås konkludent, d.v.s. utan att ett avtal uttrycks i skriftlig eller muntlig form. Vidare bör uppmärksammas att det inte är alla avtal som kan betecknas som ett bolagsavtal. Det förutsätts någon form av varaktighet samt att man skall verka för ett gemensamt syfte. Det kan i många fall vara svårt att dra gränsen mellan samäganderätt och enkla bolag.

Bolagsmännens inbördes förhållanden och möjligheten till egna regleringar

Det finns få lagregler som gäller specifikt för enkla bolag. Många regler för handelsbolag gäller dock även för det enkla bolaget. Vidare har bolagsmännen själva stora möjligheter att på egen hand bestämma om sitt inbördes förhållande genom avtal. Lagstiftaren har till och med utgått från att det är så bolagsmännen vill göra. Därför kan det vara fördelaktigt för bolagsmännen att i bolagsavtalet formulera de regler som skall gälla för dem så att bolagsmännen på bästa sätt kan reglera sin egen samverkan. Saknas dock avtal kan det vara bra att uppmärksamma följande huvudregler. Vinsten i bolaget skall delas lika mellan bolagsmännen och bolagsmännen skall gemensamt förvalta bolaget. Vidare har alla bolagsmän rätt att företräda bolaget utåt. Vidare gäller att endast den bolagsman som har varit med och slutit ett avtal med tredje man, d.v.s. någon utomstående, blir berättigad och förpliktigad i enlighet med avtalet. Givetvis kan bolagsmännen bemyndiga varandra genom fullmakter och på så vis möjliggöra att även bolagsmän som inte närvarar vid avtalsingåendet skall vara bundna av avtalet.

Viktiga ansvarsfrågor i ett handelsbolag

Eftersom bolaget inte är en juridisk person är det bolagsmännen själva som har ansvar för bolagets förpliktelser. Dock är bolagsmännen, som påpekats innan, endast ansvariga för de avtal de själva har gått med i. För de bolagsmän som har deltagit i ett avtal gäller att de har samma rätt gentemot tredje man och är solidariskt förpliktigade. Med det sista menas att tredje man kan kräva fullgörelse från vilken som helst av de bolagsmän som är delaktiga i avtalet. Om en av bolagsmännen blir tvungen att stå för hela fordran kan bolagsmannen dock kräva ersättning av övriga bolagsmän för deras del. Ett sådant krav brukar i juridiska termer kallas för regressfordran. Bolagsmännen måste dessutom visa varandra lojalitet och kan bli skadeståndsskyldiga om lojalitetsplikten inte iakttas. Slutligen kan påpekas att om ett bolag inte har mer än en ägare skall bolaget likvideras, detsamma gäller i regel om en bolagsman försätts i konkurs eller dör. Vidare kan en bolagsman kräva bolagets likvidation.

Bläddra bland juridiska artiklar