Praktiska råd vid bildande av aktiebolag


Aktiebolaget drivs i en speciell bolagsform som möjliggör ett spritt ägande av bolaget. Många av våra största företag drivs som aktiebolag, men det finns inget som förutsätter att ett aktiebolag måste vara ett stort företag med en hög avkastning. Innan man bildar ett aktiebolag bör man ha ett grepp om de viktigaste reglerna som reglerar aktiebolagets förhållanden. Aktiebolag regleras nämligen av en omfattande mängd bestämmelser. I denna artikel skall några av de regler som bör uppmärksammas belysas. Vidare skall vi behandla hur ett aktiebolag bildas.

Bildandet – stiftelseurkund, aktietäckning m.m.

När ett aktiebolag skall bildas är upprättande av en stiftelseurkund det första steget. Stiftelseurkunden innehåller bestämmelser om vilka som skall vara styrelseledamöter och hur mycket som skall tillskjutas för varje aktie. Det krävs vidare att tillskottet motsvarar åtminstone aktiens kvotvärde. Kvotvärdet får man fram genom att dela aktiekapitalet med antalet aktier. Har man således bestämt att aktiekapitalet skall vara 200 000 kronor och att antalet aktier skall vara 20 blir aktiens kvotvärde 10 000 kronor. När en stiftelseurkund har upprättats skall aktierna tecknas och betalas av bolaget stiftare. Efter, eller i samband med, detta skall stiftelseurkunden undertecknas. När undertecknandet har skett har stiftarna inte längre någon möjlighet att ångra sig. I och med detta har ett bolag bildats men ännu föreligger inte ett aktiebolag. Bildandet av ett aktiebolag sker nämligen genom registrering av Bolagsverket. Det är bolagets styrelse som har till uppgift att anmäla bolaget för registrering, vilket skall ske inom sex månader från undertecknandet av stiftelseurkunden.

Regler som bör iakttas innan beslut om att bilda aktiebolag tas

Först och främst bör bestämmas om aktiebolaget skall vara publikt eller privat då lite olika regler gäller för de båda aktiebolagsformerna. Om bolaget är privat föreskrivs att aktiekapitalet skall uppgå till minst 50 000 kronor och för publika bolag måste aktiekapitalet uppgå till minst 500 000 kronor. Vidare gäller att aktierna i ett privat bolag inte får säljas på börser och dylikt. Inte heller får bolaget annonsera för att sprida aktier och teckningsoptioner. Dessutom gäller att inte mer än 200 personer får erbjudas att teckna aktier vid samma tillfälle. Det privata bolaget präglas således av att det är färre aktieägare och möjligheten att sprida aktier är begränsad. För det publika bolaget, som är till för att kunna sprida aktierna, finns inte några motsvarande begränsningar. Vidare bör uppmärksammas att utgångspunkten med aktiebolag är att ge ägarna vinst och om något annat syfte skall gälla för bolaget kommer speciella regler komma bli aktuella. Vidare måste bolaget ha en styrelse och publika bolag måste även ha en verkställande direktör, d.v.s. VD. Dessutom skall de flesta aktiebolag ha en revisor som kan granska bolagets räkenskaper och ekonomiska ställning. Vidare bör uppmärksammas likhetsprincipen som går ut på att alla aktier skall behandlas lika, d.v.s. ge upphov till samma rättigheter och skyldigheter. Denna regel kan dock i viss mån åsidosättas genom föreskrifter i bolagsordningen.

Aktiebolagets bolagsordning

Stiftelseurkunden innehåller endast de grundläggande bestämmelser som måste iakttas vid bolagets bildande. Bolagsordningen fungerar i sin som en mer detaljerad reglering av bolaget. Det finns ett antal bestämmelser som måste finnas med i en bolagsordning och några som kan tas med efter önskemål. Följande bestämmelser skall finnas i bolagsordningen.
1. Firma
2. Formellt säte
3. Verksamhet – d.v.s. inom vilket område bolaget skall verka
4. Aktiekapitalets storlek och antalet aktier
5. Antalet revisorer, styrelseledamöter och hur bolagsstämman skall sammankallas
6. Vad som skall utgöra ett räkenskapsår

Ägarna kan dessutom, som nämnts, ta med ett antal andra regler. Dock begränsas denna möjlighet att ta med ytterligare regler av att bestämmelser i bolagsordningen inte får strida mot tvingande regler i aktiebolagslagen. Att en regel är tvingande innebär nämligen att den inte får åsidosättas genom avtal.

Bläddra bland juridiska artiklar