Möjliga påföljder vid fel hos en konsumenttjänst


Om en konsumenttjänst anses felaktig, finns det ett antal påföljder som konsumenten kan ha rätt att ta till. För att konsumenten skall ha rätt att göra en påföljd gällande, så krävs i allmänhet att felet inte är orsakat av konsumenten själv eller på något annat sätt beror på konsumenten.

Ifall konsumenten anser att det finns ett fel hos tjänsten måste reklamation ske inom en viss tid, annars kan konsumenten förlora sin rätt att åberopa felet. Huvudregeln är att konsumenten måste anmäla felet till näringsidkaren som utfört tjänsten inom skälig tid efter det att konsumenten märkt, eller borde ha märkt, felet. Vad som utgör skälig tid kan bland annat variera beroende på situationen, men om reklamationen sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet så skall reklamationen alltid anses ha skett i tid. Som grundregel kan ett fel åberopas fram till dess att tre år förflutit sedan uppdraget avslutades. Ifall tjänsten har avsett arbete på exempelvis byggnader eller andra så kallade fasta saker kan reklamation av ett fel ske upp till tio år efter uppdragets avslutande. Om näringsidkaren har lämnat en garanti eller liknande, som gäller längre än dessa nämnda tidsperioder, har konsumenten rätt att göra ett eventuellt fel gällande så länge som garantin utlovar. Skulle det vara så att näringsidkaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder så gäller inte treårsbegränsningen, utan konsumenten kan även i denna situation ha rätt att åberopa ett fel fram till dess att tio år förflutit sedan uppdraget avslutades.

Vid ett fel hos tjänsten kan konsumenten ha rätt att hålla inne betalningen, eller så mycket av betalningen som krävs för att täcka konsumentens fordran mot näringsidkaren på grund av felet. Vidare kan konsumenten ha rätt att kräva att näringsidkaren skall avhjälpa felet, men endast ifall de kostnader eller olägenheter som ett avhjälpande skulle medföra för näringsidkaren inte är oskäligt stora i jämförelse med felets betydelse för konsumenten. Ett eventuellt avhjälpande av felet skall ske inom skälig tid samt, som huvudregel, utan kostnad för konsumenten – exempelvis kostnader som skulle ha uppkommit oavsett felets förekomst får konsumenten själv stå för. I det fall att konsumenten i samband med sin reklamation inte specifikt har begärt att näringsidkaren skall avhjälpa felet kan näringsidkaren ändå ha rätt att avhjälpa felet; detta ifall näringsidkaren snarast efter att ha nåtts av reklamationen erbjuder konsumenten att avhjälpa felet samt ifall konsumenten inte har något särskilt skäl att avböja erbjudandet. För att beskriva det hela lite mer konkret, så skulle ett särskilt skäl att inte godta förslaget om avhjälpande till exempel kunna vara att näringsidkaren utfört tjänsten så katastrofalt dåligt och oprofessionellt första gången, att det inte finns skäl att tro att ett avhjälpande skulle tillföra något ytterligare.

Ifall inte ett avhjälpande sker, så kan konsumenten ha rätt att få göra avdrag på priset. Ett sådant prisavdrag skall, som grundregel, täcka vad det kostar konsumenten att få felet avhjälpt på annat sätt än med hjälp av den näringsidkare som ursprungligen utfört tjänsten. En alternativ metod att beräkna prisavdraget, som används i vissa fall, är att prisavdraget istället skall motsvara den betydelse som felet har för konsumenten. Konsumenten kan vid fel hos tjänsten i somliga fall också ha rätt att häva avtalet om köp av tjänsten. Ett hävande kan vara tillåtet bland annat om syftet med tjänsten kan anses ha gått förlorat och näringsidkaren har insett, eller borde ha insett detta, eller om tjänsten utförs i strid med viss säkerhetslagstiftning.

För det fall att inte hela tjänsten har utförts, utan bara en del av den, och det finns starka skäl att tro att näringsidkaren inte kommer att slutföra tjänsten utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten kan konsumenten ha rätt att häva antingen resterande del av avtalet eller, i vissa situationer, hela avtalet. Ifall hävning av en del av avtalet sker kan näringsidkaren ha rätt att få viss betalning för det arbete som redan utförts. I speciella fall kan konsumenten ha rätt att häva avtalet redan innan utförandet av tjänsten faktiskt påbörjats; detta ifall det finns starka skäl att anta att tjänsten inte kommer att utföras utan fel som är av väsentlig betydelse för konsumenten.

I samband med hävning av avtal så kan näringsidkaren ha rätt att få tillbaka eventuellt material som han på något sätt försett konsumenten med, dock endast ifall det kan ske utan att konsumenten orsakas alltför stora besvär eller kostnader på grund av det. Om materialet inte går att ta tillbaka (exempelvis för att det på något sätt redan infogats alltför permanent i föremålet för tjänsten; kanske ifall det gäller färg som har hunnit målas på en vägg innan hävandet) kan näringsidkaren ha rätt att i viss mån få sina kostnader för detta material täckta av konsumenten, ifall detta anses skäligt.

Vid fel hos tjänsten kan konsumenten också ha rätt till skadestånd från näringsidkaren. Som grundregel skall skadeståndet motsvara den skada som konsumenten orsakats i och med felet. Undantag från näringsidkarens skadeståndsskyldighet kan göras exempelvis ifall näringsidkaren kan visa att felet berodde på så kallad force majeure (att felet berodde på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll), trots detta är dock näringsidkaren alltid skyldig att ersätta skador ifall felet beror på att tjänstens resultat inte stämmer överens med vad näringsidkaren särskilt utlovat. Även ifall skada uppkommer i övrigt i samband med tjänstens utförande, på grund av att näringsidkaren varit försumlig, kan konsumenten ha rätt till skadestånd från näringsidkaren.

Bläddra bland juridiska artiklar