Krav på och tillsyn över familjehem


Familjehem är en del av kommunens socialtjänst och därför gäller det allmänna kravet på att socialtjänsten ska vara av god kvalitet även familjehem. Kravet på god kvalitet gäller oberoende av det avtal som slutits mellan kommunen och den som bedriver familjehemmet.

Som mer specifikt krav på familjehem gäller att det i varje familjehem ska finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Detta innebär att den som vill starta ett familjehem måste ha en utbildning som kan anses vara lämplig. Vad som är en lämplig utbildning går inte att säga generellt, utan måste avgöras från fall till fall. Om barn som ska placeras i familjehem har behov av vård (exempelvis på grund av ett handikapp) kan det till exempel vara lämpligt att den som driver familjehemmet har sjuksköterskeutbildning.

Ansvaret för att barn som placeras i ett familjehem får en god omvårdnad ligger ytterst på kommunen och socialnämnden. Därför måste den som driver ett familjehem göra detta i samråd med socialnämnden, vilket innebär att den som driver ett familjehem måste ha regelbunden kontakt med socialnämnden. Denna skyldighet är dock inte tillräcklig för att socialnämnden ska kunna garantera att barn som placerats i familjehem får en god omvårdnad och därför har Socialstyrelsen fått ansvar för att utöva så kallad tillsyn över familjehem. Det finns två olika sorters tillsyn: verksamhetstillsyn och individtillsyn. En verksamhetstillsyn innebär att Socialstyrelsen granskar familjehemmet som helhet medan Socialstyrelsen vid en individtillsyn granskar ett visst ärende.

Inom ramen för tillsynen granskar Socialstyrelsen att familjehemmen uppfyller de krav som lagen ställer på familjehem. Detta betyder att familjehemmen under hela den tid då de tar emot barn måste vara lämpliga. Det är därför möjligt att säga att Socialstyrelsen även efter det att ett familjehem godkänts av socialnämnden fortsätter att utreda om det ska få ta emot barn eller inte.

Vad kan då den som driver ett familjehem förvänta sig av tillsynen? Först och främst ska den som driver ett familjehem vara beredd på att Socialstyrelsen vid tillsynen har rätt att göra inspektioner hos familjehemmet. Detta innebär att Socialstyrelsen kan förordna någon att åka ut och besöka familjehemmet för att undersöka om familjehemmet uppfyller lagens krav eller inte. Vid en sådan inspektion är den som driver familjehemmet skyldig att hjälpa inspektören så att inspektionen kan genomföras på ett bra sätt. Vid en inspektion får inspektören ta med sig handlingar och annat material som behövs för inspektionen. Omhändertagandet får dock bara vara tillfälligt. Under inspektionen har inspektören även rätt att prata med de barn som bor i familjehemmet. För att verkligen kunna säkerställa att familjehemmen och vården där håller en god kvalitet bör Socialstyrelsen utöva sin tillsyn med ganska korta mellanrum. Som familjehem kan man därför räkna med att få besök av en person som Socialstyrelsen förordnat cirka två gånger per år.

Om Socialstyrelsen under sin tillsyn kommer fram till att ett familjehem inte uppfyller de krav som lagen ställer på det kan Socialstyrelsen meddela ett så kallat föreläggande, vilket betyder att den som driver familjehemmet uppmanas att rätta till det som är fel så att lagens krav återigen uppfylls. Inom ramen för den fortsatta tillsynen granskar Socialstyrelsen att eventuella förelägganden följs. Om den som driver ett familjehem inte följer ett föreläggande och rättar till de brister som kommit fram kan Socialstyrelsen i allvarliga fall förbjuda att verksamheten hos familjehemmet fortsätter. Socialstyrelsen kan även lämna råd och allmän vägledning till personer som driver familjehem inom ramen för tillsynen.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar