Konsumenttjänsters utförande


När en konsument köper en tjänst av en näringsidkare, så finns det en mängd regler som aktualiseras. Vad gäller hur tjänsten skall utföras och vilka krav som kan ställas på resultatet, så är huvudregeln att tjänsten skall vara fackmässigt utförd. Tjänsten skall alltså utföras av näringsidkaren på ett professionellt sätt, så som kan förväntas av en fackman på det aktuella området. Näringsidkaren är även skyldig att tillvarataga konsumentens intressen och, ifall det är nödvändigt samt möjligt, samråda med konsumenten vid utförandet av tjänsten. Näringsidkaren är vidare ansvarig för att se till att tjänsten uppfyller de säkerhetskrav som finns. Exempelvis skall näringsidkaren säkerställa att tjänsten inte utförs i strid med viss lagstiftning eller myndighetsbeslut rörande säkerhetsaspekter.

Det finns också en skyldighet för näringsidkaren att i vissa situationer avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten. Om en tjänst inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten (till exempel med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten och så vidare) så skall näringsidkaren avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten. För ett mer konkret exempel; ifall en konsument går till en skomakare med sina väldigt slitna, trasiga skor och begär att skomakaren skall laga dem, så bör skomakaren (om han finner att skorna är alltför trasiga för att det skall vara värt att laga dem; det kanske skulle kosta mer att laga skorna än att köpa ett par nya likvärdiga) avråda konsumenten från att utföra lagningen av skorna.

Ifall näringsidkaren redan har påbörjat utförandet av en tjänst, men då upptäcker att tjänsten inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, eller att det slutliga priset för utförandet av tjänsten kommer att bli avsevärt högre än vad konsumenten inledningsvis hade kunnat räkna med, skall näringsidkaren meddela konsumenten om sin upptäckt och begära instruktioner om hur konsumenten vill göra med situationen. Om konsumenten inte går att nå, eller av någon anledning inte meddelar näringsidkaren hur han vill gå vidare, så skall näringsidkaren som huvudregel avbryta utförandet av tjänsten – undantaget från denna regel är dock det fall att man av särskilda skäl kan anta att konsumenten trots allt vill få tjänsten utförd.

Ifall näringsidkaren ignorerar sin skyldighet att i somliga situationer avråda konsumenten från att låta utföra tjänsten, kan det i vissa fall resultera i att näringsidkaren själv får ansvara för den kostnad (eller en del av kostnaden) som tjänsten medfört – detta om det finns starka skäl att anta att konsumenten hade valt att låta bli att beställa tjänsten, alternativt valt att avbeställa den, ifall näringsidkaren hade fullgjort sin plikt att avråda.

Det kan hända att näringsidkaren under utförandet av tjänsten upptäcker att det finns ett behov av att utföra ytterligare arbete än det som redan avtalats om, samt att detta extra arbete har ett samband med det arbete som redan håller på att utföras och därför är lämpligt att utföra samtidigt – detta kallas för tilläggsarbete. Som ett exempel på en sådan situation kan nämnas renovering av ett badrum; konsumenten kan ha anlitat en näringsidkare som är specialiserad på badrumsrenovering för att kakla om i badrummet, men när detta arbete har inletts så upptäcker näringsidkaren att det även finns ett behov av att renovera vissa andra aspekter av badrummet, kanske behöver några rör bytas och så vidare.

Om det framkommer att det finns behov av tilläggsarbete, så skall näringsidkaren också i detta fall kontakta konsumenten och begära instruktioner om hur man skall gå tillväga. Om inte konsumenten är nåbar, eller inte inom rimlig tid meddelar näringsidkaren om vad som skall göras, så kan näringsidkaren ha rätt att utföra tilläggsarbetet. Tilläggsarbete får dock utföras i detta fall endast om priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för tjänsten som redan avtalats om, alternativt om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten vill få tilläggsarbetet utfört i tillsammans med arbetet som sedan tidigare avtalats om. Näringsidkaren är dessutom skyldig att utföra tilläggsarbete, ifall detta arbete inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten – detta gäller både om konsumenten själv begär att tilläggsarbetet skall utföras och om konsumentens instruktioner inte går att få.
Näringsidkaren kan ha rätt till pristillägg på grund av att tilläggsarbete utförts.

Avslutningsvis skall nämnas att som huvudregel, om inte annat har avtalats, är det näringsidkaren som skall tillhandahålla det material som behövs för att tjänsten skall kunna utföras.

Bläddra bland juridiska artiklar