Formalavtal


I de flesta avtalssituationer uppställs inte några krav för att avtalet skall vara giltigt och avtal kan i regel till och med ingås muntligen. Dock finns det tillfällen då det ställs vissa krav för att avtalet skall vara bindande för parterna. Ibland kan exempelvis gälla att en avtalad prestation måste genomföras innan avtalet blir bindande. Dessa avtal kallas för realavtal och ett exempel på ett realavtal är avtal om gåva. Formalavtal är vidare ett avtal där vissa formkrav är föreskrivna. De formkrav som vanligtvis krävs vid ett formalavtal är att avtalet skall vara skriftligt och ibland att avtalet skall bevittnas. Reglerna gällande formkraven kan vara olika hårda och kräva olika mycket. Ibland krävs att viss information finns med i avtalet och ibland räcker det om avtalet är skriftligt.

Följder av formkrav

Den mest långtgående följden av ett formkrav är att avtalet inte blir giltigt om formkravet inte har iakttagits. Detta beror på att formkravet kan vara en förutsättning för avtalsbundenheten. I andra situationer kan åsidosättande av formkrav leda till nackdelar i bevishänseenden m.m. Vidare kan ett formkrav verka enbart som en ordningsföreskrift på så vis att ett åsidosättande av formkravet inte leder till att avtalet är ogiltigt men att skadeståndsskyldighet kan uppkomma. Vilken följd ett åsidosättande av formkravet leder till är i många fall beroende av vilket syfte formkravet har. Ett vanligt syfte med formkrav är att avtalsparterna skall tänka efter innan de ingår avtalet. I dessa situationer är det vanligt att formkravet leder till ogiltighet om det inte är uppfyllt. Vidare kan ett annat syfte med formkravet vara att parterna skall se till att säkerställa bevisning om hur avtalet uppkommit och vad det innehåller.

Krav på skriftlighet

Ett krav på skriftlighet kan betyda olika i olika situationer. Dock kan konstateras att ett minimikrav är att avtalet skall vara upprättat i skriftlig form och ha undertecknats. Ibland krävs inte undertecknande av båda parterna men det krävs åtminstone att den som överlämnar (genom försäljning, gåva, uthyrning eller liknande) något undertecknar avtalet. I vissa fall ställs även särskilda krav på innehållet i avtalet. Som exempel kan nämnas fastighetsköp där det krävs att vissa uppgifter finns med i avtalet för att avtalet skall vara giltigt.

Krav på bevittning

Förr i tiden var det betydligt vanligare att det krävdes bevittning av vissa avtal för att dessa skulle vara giltiga men nu är det inte längre speciellt vanligt. Testamente är ett sådant avtal där bevittning krävs för att avtalet skall bli giltigt. Vid upprättande av ett testamente är ett absolut formkrav att två vittnen undertecknat handlingen. Sådana vittnen, som krävs för att avtalet skall bli giltigt, kallas i juridiska sammanhang för solennitetsvittnen. När vittnen krävs enligt lag för att avtal skall bli giltigt ställs vissa krav på vittnena. Detta leder till att om någon av följande personer inte kan vara vittne:
1. Motparten, d.v.s. den gentemot en avtalspart skall företa en handling, exempelvis gåvotagare.
2. Någon som är under femton år.
3. En person som lider av en psykisk störning.
Dessa krav gäller endast när avtalet tillkommer och inte då till exempel en tvist gällande avtalet har uppstått. Detta innebär att även om någon vid en tvist skulle lida av en psykisk störning är bevittningen inte ogiltig om personen inte led av en psykisk störning då avtalet bevittnades.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar