Fondverksamhet


En fond är en slags portfölj av olika sorters värdepapper. Värdepapper är handlingar som berättigar innehavaren att utfå pengar eller en prestation mot uppvisande av värdepappret. Som exempel på värdepapper kan nämnas aktier, obligationer, optioner och konvertibla skuldebrev. Fonden ägs vidare gemensamt av alla de som har investerat pengar i fonden. Andelsinnehavets storlek bestäms utifrån hur mycket den enskilda delägaren har investerat i fonden. Den som har investerat mer pengar har således rätt till en större andel av fonden. Fonderna hanteras av så kallade fondbolag. Fondbolag är ett aktiebolag som har fått tillstånd enligt lag att förvalta fonder. För att skydda konsumenter och andra som vill handla med fonder uppställs relativt höga krav på fondbolagen beträffande hur verksamheten skall bedrivas.

Tillstånd att bedriva fondverksamhet

För att fondverksamhet skall få bedrivas krävs, som nämnts ovan, att tillstånd har erhållits. Det är Finansinspektionen som lämnar tillstånd för verksamheten och tillstånd kan endast lämnas till aktiebolag. För att ett svenskt aktiebolag skall få tillstånd att bedriva fondverksamhet skall följande förutsättningar vara uppfyllda.

1. Bolaget skall ha sitt huvudkontor i Sverige. Dock finns det vissa möjligheter för bolag med säte inom EES-området, så kallade EES-bolag, att driva fondverksamhet i Sverige.
2. Det skall kunna antas att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med lag och andra föreskrifter.
3. Det skall även finnas skäl att anta att den som har kommer att inneha ett kvalificerat innehav av bolaget inte kommer att motverka att verksamheten bedrivs på föreskrivet vis och kan anses vara lämplig att inneha ett väsentligt inflytande i bolaget.
4. Styrelseledamöter och verkställande direktör skall ha tillräcklig kunskap och insikt samt i övrigt vara lämpliga för att leda ett bolag som bedriver fondverksamhet.
5. Fondbestämmelserna för de fonder som bolaget har för avsikt att förvalta skall ha godkänts.
6. Övriga villkor och krav som uppställs i lag måste uppfyllas.

Således ställs krav både på bolagets verksamhet, ledning och eventuella majoritetsägare. Vidare får tillstånd inte ges till den som är försatt i konkurs eller har andra ekonomiska svårigheter, har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet eller i stor utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringslivet.

Krav på fondbolagen under verksamhetens bedrivande

Fondbolaget har vidare en skyldighet att ha ett startkapital motsvarande 125 000 euro. Detta kapital får inte understigas under verksamhetens bedrivande. Vidare krävs att verksamheten bedrivs på ett sätt som upprätthåller allmänhetens förtroende för verksamheten. Dessutom måste verksamheten bedrivas på ett sätt som inte otillbörligen äventyrar enskildas placeringar i fonden. Enligt lagen krävs även att verksamheten i övrigt skall vara sund. Vidare gäller tystnadsplikt inom all fondverksamhet. Tystnadsplikten gäller för alla uppgifter som rör enskildas förhållanden med bolaget. Dessutom uppställs krav på den som bedriver verksamheten på så vis att den som har insyn i fondverksamheten är förbjuden att handla med sådana värdepapper som fondbolaget förvaltar för fonden. Denna bestämmelse gäller dock enbart för styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt andra som har en ledande ställning i bolaget. Vidare skall fondbolagen ta hänsyn till riskerna gällande fondens placeringsinriktning. Fondbolagen måste nämligen försöka sprida riskerna.

Informationskrav

Fondbolagen är skyldiga att ha en informationsbroschyr och ett faktablad för varje fond. Dessa skall innehålla fondbestämmelserna, andra uppgifter som behövs för att bedöma fonden och riskerna med att investera i fonden. Vidare skall information finnas om arbete och uppdrag som fondbolaget eventuellt låter någon utomstående sköta samt en tydlig och lättförståelig beskrivning av fondens så kallade riskprofil. Vidare gäller att faktabladet skall vara tydligt och formulerat på ett lättbegripligt sätt samt att det skall ge tydlig information som kan behövas för att bedöma fonden och eventuella risker. Vidare skall det finnas information om i vilka tillgångsslag fonden investerar samt liknande uppgifter. Fondbolagen är dessutom skyldiga att på begäran av andelsägare eller någon annan som vill investera i fonden lämna kompletterande information angående riskhantering och dylikt. Fondbolaget skall även lämna en halvårsredogörelse och årsberättelse för varje fond som fondbolaget förvaltar. Om någon som avser att köpa andelar i fonden begär det har den eventuelle köparen rätt att kostnadsfritt ta del av informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsrapporten och i förekommande fall den senaste halvårsredogörelsen. Denna information skall även erbjudas i samband med köp av andelar i fonden.

Liknande artiklar

Fonder

Bläddra bland juridiska artiklar