Företagsrekonstruktion - allmänt


Om en näringsidkare, d.v.s. någon som bedriver affärsverksamhet, har hamnat i ekonomiskt trångmål kan en företagsrekonstruktion bli aktuellt. En företagsrekonstruktion blir i regel aktuellt i de fall då näringsidkaren har en affärsidé som bedöms kunna bringa in mer pengar men av någon anledning har fått skulder som är större än vad näringsidkaren klarar av. Om en näringsidkare har hamnat i betalningssvårigheter kan näringsidkaren ansöka om en företagsrekonstruktion hos tingsrätten. För det fall en företagsrekonstruktion vidtas skall vidare en rekonstruktör utses av rätten. Rekonstruktören skall undersöka om verksamheten som bedrivs av näringsidkaren bör fortsättas och om det finns någon möjlighet för näringsidkaren att genomföra ett så kallat ackord, vilket är en ekonomisk uppgörelse med långivarna om att sänka skulderna i viss mån. En företagsrekonstruktion kan vidare ske på olika sätt. Man brukar framförallt skilja mellan finansiella konstruktioner och konstruktioner i sak. Vid en finansiell konstruktion brukar ackord vara ett väsentligt delmoment i konstruktionen.

Rekonstruktion i sak och finansiell konstruktion

En rekonstruktion i sak innebär att någon förändring vidtas beträffande produktionen i verksamheten. Sådana åtgärder vidtas i syfte att öka verksamhetens omsättningen. Åtgärderna kan bland annat vara byte av lokaler eller personal, förändringar i produktsortimentet och dylikt. En rekonstruktion i sak kan behövas för att på lång sikt generera vinster i verksamheten men räcker ofta inte till om näringsidkaren redan har hamnat i en svårare ekonomisk ställning. Åtgärder som kan vidtas under en rekonstruktion i sak vidtas regelbundet av många företag utan att några ekonomiska problem har uppkommit. Vid en finansiell rekonstruktion brukar olika åtgärder vidtas för att förbättra näringsidkarens finansiella situation. Åtgärder som kan vidtas vid en finansiell situation är bland annat ackord, kapitaltillskott, nyemissioner och liknande. Vidare kan olika åtgärder för att förbättra företagets likviditet, d.v.s. förmåga att betala de kortfristiga skulderna, vidtas. Åtgärder av detta slag kan givetvis företas utan att något formenligt beslut om företagsrekonstruktion har fattats av rätten men i det följande skall belysas hur företagsrekonstruktioner i enlighet med lagen vidtas.

Hur en företagsrekonstruktion inleds

Både gäldenären, d.v.s. näringsidkaren i egenskap av låntagare, och någon av borgenärerna får göra en ansökan om företagsrekonstruktion. En sådan ansökan som en gäldenär lämnar in skall vidare innehålla en kortare redogörelse för gäldenärens ekonomiska situation och varför gäldenären har betalningssvårigheter. Vidare skall ansökan innehålla en förteckning över gäldenärens samtliga borgenärer, en redogörelse för hur verksamheten i fortsättningen skall bedrivas, ett förslag på rekonstruktör och uppgifter som behövs för att bedöma om den föreslagna rekonstruktören är lämplig. Om en borgenär ansöker om rekonstruktion gäller istället att ansökan skall innehålla en uppgift om hur stor fordran borgenären har gentemot gäldenären, upplysningar om gäldenärens betalningssvårigheter och, i enlighet med vad som krävs för en ansökan av gäldenären, ett förslag på rekonstruktör och uppgifter som behövs för att bedöma rekonstruktörens lämplighet. För att rätten skall bifalla en ansökan om företagsrekonstruktion krävs för det första att det kan antas att gäldenären inte förmår betala de skulder som har förfallit eller som kommer att förfalla inom kort. Med andra ord skall gäldenären vara insolvent. Vidare får en företagsrekonstruktion inte beslutas om det inte kan antas att syftet med företagsrekonstruktion, d.v.s. att gäldenärens ekonomiska situation förbättras, kommer att uppnås. Vidare måste gäldenären medge ansökan för det fall en borgenär ansöker om företagsrekonstruktion.

Verkan av ett meddelat beslut om rekonstruktion

Om en företagsrekonstruktion blir aktuellt åläggs gäldenären vissa skyldigheter. Gäldenären får bland annat inte utan rekonstruktörens samtycke:
1. Betala skulder som har uppkommit innan företagsrekonstruktion har beslutats eller ställa säkerhet för sådana skulder.
2. Åta sig nya förpliktelser.
3. Pantsätta, överlåta eller upplåta rätt till egendom som har väsentlig betydelse för verksamheten gäldenären bedriver.

Vidare får, under tiden då rekonstruktionen pågår, utmätning eller någon annans sorts verkställighet inte vidtas gentemot gäldenären. Med utmätning menas ett förfarande där egendom som tillhör en gäldenär omhändertas tvångsvis i syfte att täcka en viss borgenärs fordran. Anledningen härtill är att rekonstruktionen företas i syfte att gäldenären skall få en bättre ekonomisk situation och en utmätning innebär ett hinder för att uppnå detta syfte. Vidare kan rätten, på begäran av gäldenären, besluta om ackordsförhandling. I sådant fall kallas borgenärerna till en förhandling om ett eventuellt ackord och en majoritet av borgenärerna kan rösta fram ett sådant förslag om ackord mot borgenärsminoritetens vilja. I sådana fall blir även de borgenärer som har röstat nej till ackordet och de borgenärer som inte alls har deltagit vid ackordsförhandlingen bli bundna av det antagna ackordet. Rekonstruktionen skall senast upphöra efter tre månader från dagen för beslutet om rekonstruktion. Tiden kan dock både förlängas och förkortas om skäl därtill finns.

Bläddra bland juridiska artiklar