Företagsrekonstruktion –förfarandet


Om en näringsidkare, d.v.s. någon som bedriver affärsverksamhet, har hamnat i ekonomiskt obestånd kan en så kallad företagsrekonstruktion bli aktuell. En företagsrekonstruktion är en åtgärd som vidtas framförallt i de situationer då näringsidkaren har en bra affärsidé men verksamheten av någon anledning ändå inte har gått bra. För att en företagsrekonstruktion skall bli aktuellt förutsätts för det första att gäldenären inte bedöms ha förmåga att betala sina skulder som har förfallit till betalning och som snart kommer att förfalla till betalning. Med gäldenär avses en person som har att fullgöra en fordran för någon annans räkning, i det här fallet är näringsidkaren en gäldenär. Vidare krävs att det finns anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen, d.v.s. att verksamheten genererar vinst, kommer att uppnås. Beslutet om företagsrekonstruktion fattas av domstol och prövas på ansökan av antingen gäldenären själv eller någon av borgenärerna. Med borgenär menas vidare någon som har att utkräva en fordran av någon annan. Hur en företagsrekonstruktion inleds Som nämnts ovan skall en ansökan om företagsrekonstruktion göras antingen av gäldenären eller av någon av borgenärerna. En sådan ansökan skall göras skriftligen till tingsrätten. Vidare skall ansökan, för det fall den görs av gäldenären, innehålla följande. 1. Uppgifter om gäldenärens ekonomi och anledningen till att gäldenären har betalningssvårigheter. 2. En förteckning av vilka borgenärer som finns och vilka fordringar de har. 3. En redogörelse för hur gäldenären vill bedriva verksamheten i fortsättningen. 4. Ett förslag på en rekonstruktör och uppgifter som behövs för att bedöma om den föreslagna rekonstruktören är lämplig. Om ansökan istället görs av en borgenär skall den innehålla följande. 1. En uppgift om den fordran borgenären innehar gentemot gäldenären. 2. Upplysningar om gäldenärens betalningssvårigheter. 3. Precis som för gäldenären, ett förslag på en rekonstruktör och uppgifter som behövs för att bedöma om den föreslagna rekonstruktören är lämplig. För det fall borgenären ansöker om företagsrekonstruktion förutsätts att gäldenären medger en rekonstruktion för att rätten skall kunna godta ansökan och besluta om företagsrekonstruktion. Om borgenärens ansökan tas upp skall rätten sätta ut en tid för sammanträde för prövning av ansökan. Ett sådant sammanträde skall hållas inom två veckor från det att ansökan kom in till rätten. Sammanträdet kan dock hållas senare om det finns särskilda skäl därtill. Dock måste sammanträdet hållas inom sex veckor. För det fall gäldenärens ansökan tas upp föreskrivs att rätten genast skall pröva den. Om ansökan bifalls skall rätten utse en rekonstruktör och om det finns särskilda skäl får fler än en rekonstruktör utses. Gäldenärens skyldigheter i företagsrekonstruktionen Gäldenären är för det första skyldig att lämna alla upplysningar, beträffande gäldenärens ekonomiska förhållanden, som är av betydelse vid rekonstruktionen till rekonstruktören. Vidare är gäldenären skyldig att följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksamheten skall bedrivas. Dessutom får gäldenären inte utan rekonstruktörens samtycke vidta någon av följande handlingar. 1. Betala en skuld som har uppkommit innan beslutet om företagsrekonstruktion fattades eller ställa någon säkerhet, som exempelvis panträtt eller dylikt, för en sådan skuld. 2. Åta sig nya förpliktelser. 3. Pantsätta, överlåta eller på annat sätt överlåta rätt till egendom som har väsentlig betydelse för verksamheten. Vad som händer när beslut om företagsrekonstruktion har fattats När en företagsrekonstruktion pågår får utmätning eller någon annan sorts verkställighet inte företas gentemot gäldenären. Med utmätning menas att egendom som tillhör gäldenären omhändertas för att sedan säljas i syfte att täcka en viss borgenärs fordran. Dock får verkställighet ske om borgenären har panträtt eller retentionsrätt för fordran, d.v.s. rätt att innehålla egendomen i avvaktan på betalning. Vidare får beslut om kvarstad eller betalningssäkring inte meddelas under företagsrekonstruktionen. Vidare är det vanligt att så kallat offentligt ackord vidtas i samband med en företagsrekonstruktion. Med offentligt ackord menas ett förfarande där borgenärerna kommer överens med gäldenären att sätta ned sina fordringar till viss mån. Detta görs i syfte att förhindra en eventuell konkurs, då risken är stor att många borgenärer inte får betalt alls. Hur företagsrekonstruktionen upphör För det fall någon av följande omständigheter föreligger skall rätten besluta om företagsrekonstruktionens upphörande. 1. Om sådana åtgärder har vidtagits att rekonstruktionens syfte kan anses ha uppnåtts. 2. Om gäldenären begär att rekonstruktionen skall upphöra och något beslut om ackordsförhandling inte har meddelats. 3. Om gäldenären utan giltig orsak inte kommer till det borgenärssammanträde då rekonstruktionen skall behandlas. 4. Om rekonstruktören eller någon av borgenärerna begär att rekonstruktionen skall upphöra och syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått. 5. Om det finns särskilda skäl som föranleder ett upphörande av rekonstruktionen. Vidare gäller att företagsrekonstruktionen upphör om gäldenären försätts i konkurs. Om någon av de omständigheter som diskuterats ovan inte uppkommer skall företagsrekonstruktionen upphöra tre månader efter beslutet om rekonstruktionen. Dock kan rätten, på begäran av gäldenären, medge att rekonstruktionen pågår i ytterligare tre månader om det finns särskilda skäl därtill. Vidare kan rätten förlänga rekonstruktionstiden med högst tre månader i taget om det finns synnerliga skäl. Dock får rekonstruktionen aldrig pågå under längre tid än sammanlagt ett år, om inte beslut om ackordsförhandling har fattats. Vidare skall borgenärerna, gäldenären och rekonstruktören ges tillfälle att yttra sig innan rätten fattar beslut om rekonstruktionens upphörande.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar